Mvù vuû 14

1Jomo sâ mè yeé ke, Mbieè Sèmè baá ké te tòr Siyɔ̂ŋ njebá den; à né mé bɔ̀ nùàr kám yuií mé kám yulà nèà cùɔ̀b nèà beè. Bɔ̀ sâ bɔ̀ né gi dé bɔɔ̀n mé yilí seèn toò kuûn nyagá den, bɔ́ né gi mé yilí Tele seèn toò kuûn nyagá den ndɔ. 2Mè yeé ŋgweé, hueh déì baá ké te vulúu faá nòmò vùvù nɔ ŋgulí, né faá nu nɔ gwaán tulú. Hueh sâ ŋgulí lom né faá hueh njâŋ nɔ. 3Bɔ̀ kám bɔ̀ hèllè né ké toò kɔgɔ̀ njebá den, bɔ́ né ké toò bɔ̀ njèh lèlàŋ nèà mé bɔ̀ kokoô bɔ̀ doô; bɔ́ né bené feê sònò de den; bené sâ lé de kɔ cegé naâ bɔ̀ɔ́ mé Càŋ lé naâ ká lè wɔ́ŋe ŋaá weh doô. Né bɔ̀ kám yuií bɔ̀, mé kám yulà nèà cùɔ̀b nèà sâ. 4Bɔ̀ sâ bɔ̀ lé naâ dé bɔɔ̀n yo bɔɔ̀n jolo nyegé, bɔ́ lé bɔ̀ véh kèmà ná ŋgwêh, bɔ́ né lom dé bɔɔ̀n jomo Mbieè Sèmè, à nde mene he, bɔ́ bɔ́ né kɔɔ́. Sâ né bɔ̀ toò jɔ̀gɔ̀ bɔ̀. Càŋ lé ká doó lètenè bɔ̀ nùàr ŋa weéh naâ bɔ́, te bɔ́ den beè seèn, beè Mbieè Sèmè ndɔ. 5Bɔ̀ sâ bɔ̀ mé nyeén lè sam, bɔ́ mé veên déì yoòr sam ndɔ. 6Mè yeé ke, cìlì Càŋ déì baá tɔ́g ké ka vulû lɔɔ́ yɔŋ, à ndeè naâ bɔ̀ nùàr Njàgà Bagaà dé ndeèr tueé weh. Lé naâ bɔ̀ nùàr mé gèh hihiné, lò hihiné mé ju hihiné ndɔ. 7Cìlì Càŋ doô né ké ter lɔgɔ́ njií, ye bɔ̀ nùàr a: Bí vèh Càŋ veèh, bí sén njí bú ké ter. Cu seèn waà baá. Kènê ju nde aá felè bɔ̀ nùàr tená. Bí kéí bú keì. Vulú bɔ̂ tàbè mé nòmò mene dɔɔ́ŋ lɔ si giì naâ bú.» 8Cìlì Càŋ dé jomò njege bele cu dé toò ndɔ; à né sònò tueé gɔ ye: Gi aá, gi aá kèn. Tàŋɔ̀r Babilɔ̂n doó mvúɔ́b. À lé bɔ̀ nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ sela feéh naâ sár.» 9Te mè yeé ke, cìlì Càŋ déì baá cu bɔ̀ dé fà doô jomo njegé bele, à né ké ter lɔgɔ́ njií, ye: Bɔ̀ɔ́ mé dua yeé nyam mé naâ ké dùà doô nde né gèr ŋené, bɔ̀ɔ́ mé né ŋgùlàmúr seèn dua, mé né gi mé mágá seèn yoòr, né mene beè, né mene toò kuûn dɔɔ́ŋ 10nde gi né mé mbè fúrú-temé Càŋ ŋueé kuú, te bɔ́ kekɔɔ̀. Bɔ́ nde né tuar te we tarê yilá ndeé, bɔ́ nde né gèr mé we nyùm nàgàkèn fî ŋené. Bɔ́ gèr ŋene nde né toò bɔ̀ cìlì Càŋ mé Mbieè Sèmè. 11Ju weè mé né bɔ́ ŋgie den sâ, nde né ter dé kèì cên faár yilí ŋaá den. Bɔ̀ɔ́ mé né nyam hèllè dua, mé né ŋgùlàmúr seèn dua, mé né gi mé mágá seèn yoòr dɔɔ́ŋ nde né gèr ŋené. Cíbí mé lou mene bɔ́ dù ndé ŋgwéh.» 12Sâ bɔ̀ Càŋ bɔ̀ a, yóló dé bɔɔ̀n yolò. Lòù sam, bɔ́ ŋgweé né dé bɔɔ̀n sòn Càŋ, bɔ́ temé kwaá njií né yoòr Yeésò ndɔ. 13Yeé gi aá, mè ŋgweé njií hueh déì ké te vulúu ye mè a: Nyàgà bɔ̀ njií hên nyagaà. Ye mè a, nyàgà ye: Duɔɔ̂m lan nde ké toò, bɔ̀ nùàr mé kuú né mé yilí Fehtoò beèh lè, Càŋ nde né bɔ́ kulú.» Hueh doô yeé tueé gi aá, Cúcuí Ŋagâ gwaán, ye: Nyea, né môn, à nde né bɔ́ kulú. Kènê gèr sam cuú, bɔ́ dù bá dé duù; tàb seé bɔɔ̀n baá cie.» 14Jomo sâ mè ke njií njeré déì faá nùàr nɔ, né ké te vúlú nuù wulésé mân ŋené den, à né mé tàm ŋgɔ̂g felè, bɔ́ tàm sâ me né mé goó; à né cu mé bòù nulásé mân beè ndɔ. 15Mè yeé ke, cìlì Càŋ déì yuo kelà baá ké gwà Càŋ koô, à né ké ter lɔgɔ́ njií, ye nùà ké te vúlú nuù doô a: Sìè nyégé bòù sieè; baá cu, yab baá bɔlé, baá dé hobô.» 16À yeé ŋgweé aá ménâ, à kura yií keêh bòù seèn hèllè ká doó ndɔ. Tètèì sam tàbè mvúâr! 17Jomo sâ cìlì Càŋ déì yuo kela cuù ké gwà Càŋ koô ké te vulúu, à né mé bòù déì beè ndɔ. 18Mè ŋene cìlì Càŋ déì yuo kela cuù baá, à la naâ dé seèn ké toò kɔɔ̀; seé seèn né mé we. Dé sâ né ké ter lɔgɔ njií, ye nùà bòù doô a: Kènê tàb toû ké te wɔ́ŋe te gi aá kèn. Wèh bòù yeè, ndé bɔ́ mvurú bele. 19Cìlì Càŋ doô yeé ŋgweé aá ménâ, à weh bòù seèn ndɔ, à kura yií keêh ká doó, à mvurú bilí tàb toû ká doó dɔɔ́ŋ, à ŋuaán su njií ké te vua njùŋ Càŋe. 20Vua sâ né ké jomo lɔɔ̂ mân, bɔ́ doró den baá-re teèn. Bɔ́ yeé baá doró, húɔ́m yuo seér teèn kɔɔ́, né faá gùm nòmò koô nɔ kwaár ndeé. Húɔ́m doô kwar sɔm gùm kílòmétà yuií tagár, lé naâ yilá ndɔ. Mɔ nyam tébágàr yila teèn, ŋgɔ̀gɔ̀ jiím, feh le lom cie kɔɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\