Mvù vuû 15

1Jomo sâ mè ŋene njií kèkènè njeré déì ké te vulúu, hiím yɔgɔ́ mè. Lé naâ bɔ̀ cìlì Càŋ téhbeh; bɔ́ beè né mé njèh ndùàn téhbeh ndɔ. Càŋ bɔ̀ nùàr gèr feh ceré nde né mé njéh. 2Mè ŋene njií cu njeré déì, né faá tàmbàŋ tuùb nɔ, né faá daregà ndɔ, né mé we mene laga den. Bɔ̀ nùàr né ké kwarè ndèndèŋ tuùb sâ njebá den. Bɔ̀ sâ bɔ̀ lé naâ nyam doô bɔ̂ ŋgùlàmúr seèn taré yɔgɔ́, bɔ́ lé naâ nyam mé yilí seèn né seér dé kulâ hèllè taré yɔgɔ́ ndɔ. Bɔ̀ cìlì Càŋ sâ lé naá giì mé njáŋ beè-beè; Càŋ lé haá naâ bɔ́ njáŋ sâ kɔɔ́. 3Bɔ́ né bené de, né bené Músì nùà seê Càŋ mé bené Mbieè Sèmè, bɔ́ né de ye: Càŋ ndeèr Nùà terrèb, seé yeè né tàŋɔ̀r kela, né nɔré ndɔ. Nùà Dueè felè dàm lò nùàr né cegé wò. Ceér yeè dɔɔ́ŋ né gi teèn dilí yilá, wò né nùà gècên. 4Nuaá mé wò sén ndé ŋgwéh né neì wa? Neì wò sùmù ndé ŋgwéh ndɔ wa? Lòù sam, nùà joloò gi lom né wò. Lò nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ ndeè né waá giî, bɔ́ cemmé toò yeè, bɔ́ né wò keí bilí. Lòù sam, seé yeè baá bèsɔ́nè ŋené ŋagá.» 5Jomo sâ, mè ke cu, gwà Càŋ koô gulu baá ké te vulúu, gwà cɔ̀gɔ̀ mé Càŋ ŋené yuo kelà yeé teèn né ké gwò ŋené den. 6Bɔ̀ cìlì Càŋ téhbeh doô yuo kelà ké gwò ndɔ, bɔ́ beè née mé bɔ̀ njèh ndùàn téhbeh doô ye. Cɔ̀gɔ̀ wula njerré lom né bɔ́ yoòr pób, bɔ́ cam tená bele né mé kàndá goô. 7Njèh làŋ cén déì lètenè bɔ̀ nèà bɔ̀ doô, weh ŋgàb njùŋ téhbeh, haá kwaá bele bɔ̀ cìlì Càŋ téhbeh doô beè-beè. Fúrú-temé Càŋ Ndeèr né bele lè dedeí. Bɔ́ bɔ̀ ŋgàb sâ me bele né mé goó. 8Bɔ́ yeé baá mé njéh beè beè, sùsùm Càŋ mé terrèb Càŋ ŋené yuo kelà ndɔ, jeré yuú gwà Càŋ mé ju, né bɔ̀ nùàr dé gwò yilâ faáŋ yɔgɔ́. Kɔ seé bɔ̀ njèh ndùàn téhbeh beè bɔ̀ cìlì Càŋ doô mboón aá, sâ ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\