Mvù vuû 16

1Jomo sâ mè ŋgweé njií hueh déì baá ké gwà Càŋ koô lɔgɔ́, ye bɔ̀ cìlì Càŋ téhbeh doô a: Bɔ̀ ŋgàb njùŋ Càŋ téhbeh dɔɔ́ŋ, bí ndé sù njí ké te wɔ́ŋe.» 2Cìlì Càŋ dé toò jɔ̀gɔ̀ njege yuo, nde su njií ŋgàb dé seèn. Bɔ̀ɔ́ mé dua yeé ŋgùlàmúr doô, nyer yulásé mân ŋar yila bɔ́ yoòr. Bɔ̀ɔ́ mé né mé mágá nyaàm doô yoòr dɔɔ́ŋ ŋene kuú gi mé gèr njùŋ sâ. 3Cìlì Càŋ dé jomò su njií ŋgàb dé seèn dùà te ndèndèŋ nòmò. Nòmò ŋa húɔ́m, né faá húɔ́m komô nɔ; njèh dùà dɔɔ́ŋ kuú gi. 4Cìlì Càŋ dé tagâr nde ŋgàb dé seèn dùà su njií ndɔ: bɔ̀ nòmò kokoô mé bɔ̀ nduùn mene ŋa gi húɔ́m. 5Mè yeé ŋgweé, cìlì Càŋ déì baá tueé. Dé sâ, seé seèn né yeé mé nòmò. À ye Càŋ a: Môn Càŋ Dueè, wò né lom Nùà dilî kɔɔ́. Wò né léí jɔ̀gɔ̀, wò né kènê ndɔ. Nùà gècên né wò. Wò ju hên tena yií né teèn. 6Bɔ̀ nùà hên né gi bɔ̀ wúlá-nùàr bɔ̀. Dàm húɔ̂m bɔ̀ sòn yeè bɔ̀ mé bɔ̀ nùàr yeè dɔɔ́ŋ, lɔ berré giì beè bɔ̀ nùà hên, wò bɔ́ húɔ́m hên kura yií né teèn.» 7Hueh déì den cuù ké te kɔ, ye: Môn Càŋ Dueè Nùà terrèb, wò ju tena yií yeé teèn.» 8Jomo sâ cìlì Càŋ dé nèà su njií ŋgàb dé seèn ké te lou; lou kwa terreb faá we nɔ, te à fií bɔ̀ nùàr. 9À yila bɔ́ fiî ndɔ. Yeé baá bɔ́ seé weh, bɔ́ duagá seér cu lòù, bɔ́ lɔɔ̀ temé kweéh seêr. Càŋ mé terreb felè bɔ̀ njèh gèr sâ né beè seèn, bɔ́ seb seér cu bú lòù. Yeé baá ménâ, bɔ́ bú sén cú ndɔ. 10Cìlì Càŋ dé tîn su njií ŋgàb dé seèn te kɔgɔ nyam doô; cibí die te lò seèn, yili mban lɔ bɔ̀ nùàr seèn ménâ, gèr kwaá njií bɔ́ be yoòr. Bɔ́ né leba mé nyie yieé, 11nyer yulásé mân né bɔ́ yoòr ŋaár yilá. Bɔ́ lɔɔ̀ dene bɔɔ̀n kweéh seêr, bɔ́ seb seér cu Càŋ Nùà vulû lòù. 12Cìlì Càŋ dé ténjên nde su njií ŋgàb dé seèn te nòmò koô mé bɔ́ yilá né Efrátè doô. Nòmò hèllè ŋemá yuo, te bɔ̀ mgbè mé yuo ndeè né kèb bà sela kela sa. 13Mè yeé ke, bɔ̀ tándulu déì tagár yuo kelà baá kèn, bɔ́ den bele né faá kùlà nɔ. Déì yuo kelà sònò mèmàm, déì sònò nyam doô, déì sònò nùà ndòn hèllè. 14Seé bɔ̀ tándulu sâ né táhunó lètenè bɔ̀ mgbèémgbè wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ bɔɔ́ yɔŋ gɔɔ̀, bɔ́ né bɔ́ yilá bilí gɔ, te loù mé Càŋ terrèb nde né ju tená, bɔ́ bɔ́ kwaá njií taáb doó. 15Jue mè Yeésò, mè nab waà nde né faá yíb nɔ. Samésé nde né nuaá mé né làŋ mé cɔ̀gɔ̀ yoòr. À dé seèn toò bɔ̀ nùàr loù sâ, luŋturu gɔ̀ ndé ŋgwéh.» 16Bɔ̀ tándulu doô né ka mé bɔ̀ mgbèémgbè bilí ndeé, bɔ́ nde bilí kwaá bɔ́ ké Harmagedɔ̂ŋ; né yilí bèh sâ te ju hebreêh. 17Jomo sâ cìlì Càŋ dé téhbeèh su njií ŋgàb dé seèn ké ter mbaá. À yeé su sɔm aá, mè ŋgweé njií hueh déì baá ké gwà Càŋ koô te kɔgɔ Càŋ ŋgulí taré, ye: Bɔɔ́ baá kèn! Bɔɔ́ baá kèn!» 18Yeé baá ménâ tueé den, mbàn die, nu gwaán, bɔ̀ hueh né ŋgulí, tàbè jilí taré, dé tueê sam. Bèh lɔɔ́ mé naâ-naà mé Càŋ lɔ meè nùàr, gèh tàbè jilí tarê bú sâ lɔ née teèn sam ye. 19Tàbè kerré geé kwaá Babilɔ̂n bèh tagár; bɔ̀ lɔɔ́ kokoô ká lè wɔ́ŋe dɔɔ́ŋ ŋemmé tɔbé yuo gi ndɔ. Càŋ yeé nde munó njií dé Babilɔ̂n mân, temé ŋaâ bú, à kura njií gi bú ŋgàb njùŋ lè. 20Gùm ten tàbè dé kàn mé né lètenè nòmò dɔɔ́ŋ kum le dùà; nùàr tòr mé njéh ŋéné cú ndɔ. 21Bɔ̀ mege boô faá gùm nyèn nɔ né ké ter komó suagâ, né bɔ̀ nùàr seé weh. Bɔ́ yila cu Càŋ mé njéh lòù selé seêr, sâ bɔgɔ́ yɔgɔ́ baá!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\