Mvù vuû 17

1Lètenè bɔ̀ cìlì Càŋ téhbeèh mé lé naâ mé bɔ̀ ŋgàb téhbeh beè doô, cén déì lètenè bɔɔ̀n waà ye mè a: Ndê mè feh kwaá wò njolò. Né gèr mé nde né meì bɔ̀ sɔrmbeè kwa; mè jue né tàyàm lɔɔ̂ mé bɔ́ me kwaá né ké te làrè nòmò doô. 2À bɔ̀ mgbèémgbè wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ jin gi né kɔɔ́, bɔ́ bɔ́ tobó kuú gi aá kèn. Kènê, bɔ̀ nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ sela tobó nde gi aá mé njéh ménâ ndɔ.» 3Yeé baá ménâ, Cúcuí Ŋagâ waà kema mè ndɔ, cìlì Càŋ doô weh njií mè ké ya dueè. Wa ké teèn, mè ŋene njií ma déì, à né ké ŋgètenè nyam déì bèlèsé mân ŋaá den. Nyam sâ né mé feh felè téhbeh, lulí né teèn yulà. Bɔ́ nyagá lamé kwaá né nyam hèllè bɔ̀ yilí séb-Càŋ yo dɔɔ́ŋ. 4Ma doô dé seèn yoòr lé naâ mé cɔ̀gɔ̀ bèlè jùm mé bèlè yɔ̂ŋ mân. À né mé lɔ̀ŋ bèlè tieè; à né mé taá ndòn mé gɔ̀m feh hihiné yoòr deí; à weh sie né ŋgàb déì mé be gaâ, bɔ́ ŋgàb sâ me né mé goó. Lè ŋgàb hèllè né lom ndândaà bɔ̀ njèh fefɔɔ̀. Bɔ̀ njèh fefɔɔ̀ sâ né njègè yàgà yɔŋ tobó gɔɔ̀ seèn hèllè. 5Yilí déì né ma hèllè toò kuûn nyagá den; bɔ́ nyagá gugó né Tàŋɔ̀r Babilɔ̂n meì bɔ̀ sɔrmbeè, ye né ŋgum veên bɔ̀ nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ. 6Mè yeé ke njií, ma hèllè baá mé húɔ́m bɔ̀ nùàr Yeésò sela den, né húɔ́m bɔ̀ sòn Yeésò bɔ̀ mé bɔ́ lé wula giì naâ felè Yeésò doô. Geí seér mè lòù. 7Cìlì Càŋ doô ye mè a: Té mbaá hím kú; mè nde né wò kwɔ̀m ma kíê se. Nyam seèn mé feh téhbeh mé lulí teèn yulà doô, mè nde né wò kwɔ̀m seèn se ndɔ. Kwɔ̀m sâ lé leér deén naâ bèh nábe. 8Nyam mé wò né ŋené kíê cemá sam cuú, wanɔɔ́ŋ léí toò à lé naá giì cemásé. Mé njéh mene, à nde cuù né te lege ŋgɔbè doô komo yuo kelâ, te Càŋ bú wula calé sɔm cu ye dé kèì cên. Bɔ̀ɔ́ mé Càŋ lɔ yilí bɔɔ̀n te mvù yɔ̀ŋe ké bèh duɔɔ̂m nyàgà kwá ná ŋgwêh dɔɔ́ŋ, nde né nyam hên ŋené, bɔ́ geí gi. Lòù sam, nyam doô teèn sam cuú lòù, wanɔɔ́ŋ léí toò à lé naá giì cemásé, toò hên à nde cuù né yuo kelâ.» 9À den cuù ye mè a: Kɔ bɔ̀ nùàr den lom mé lo, sâ ye; wanɔɔ́ŋ bɔ̀ ŋgòr hên né taré. Mè tueé wò, wò né feh téhbeh felè nyam doô ŋené, né bɔ̀ tòr téhbeh mé ma doô den yeé teèn; né cu bɔ̀ mgbèémgbè hihiné téhbeh ndɔ. 10Bɔ̀ tîn bɔ̀ déì die yuo aá teèn. Cén déì né kènê te kɔgɔ. Mbeí bɔɔ̀n dé téhbeèh doô, cu seèn née wá ŋgwéeh ye. Mɔ ndeè waà baá, à ndeè te mgbè sâ cèr dè ndé ŋgwéh ndɔ. 11Nyam doô mé feh seèn mgbè dé téndelê hên cer nde né kɔɔ́, à cemá sam cuú lòù, wanɔɔ́ŋ à lé naá giì cemásé. Mgbè hèllè né lètenè bɔ̀ téhbeh bɔ̀ doô ndɔ, à nde cuù né komo yuo kelâ, te Càŋ wula calé sɔm cu ye bú dé kèì cên.» 12À den cuù ye mè a: Kè, bɔ̀ lulí seèn yulà mé wò la naâ ŋené doô, né bɔ̀ mgbè hihiné yulà ndɔ; bɔ̀ sâ bɔ̀ née dé bɔɔ̀n cèr dùɔ̀m ŋgwéeh ye. Càŋ nde né bɔ́ bɔ̀ nyam doô dɔɔ́ŋ terreb haá gií; njèh cén, bɔ́ cer weh cegé nde né mgbè yɔ̀ŋ loù cén ndɔ́g. 13Bɔ́ yulà dɔɔ́ŋ baá gi mé sòn cên; bɔ́ terreb bɔɔ̀n haá njií gi aá mé nyam doô, te à mgbè cer kɔɔ́. 14Bɔ́ nde né taáb mé Mbieè Sèmè kaga njií. Mbieè Sèmè nde né bɔ́ yɔgɔ́ ndɔ. Lòù sam, Mgbè bɔ̀ mgbè né lom bú. Nùà Dueè felè bɔ̀ dudueèr bɔ̀ dɔɔ́ŋ gi lom né bú ndɔ. Bɔ́ bɔ̀ nùàr seèn né kɔɔ́, à lé bɔ́ balé sɔɔ́m naâ kɔɔ́, à weh kwaá bɔ́ beè seèn. Bɔ̀ sâ bɔ̀ né dé bɔɔ̀n kɔ́bè sâ.» 15Cìlì Càŋ doô den cuù, ye mè a: Ŋgweéh nòmò mé sɔrmbe hèllè la naâ teèn doô, wò la naâ ŋené wa? Né dàm bɔ̀ nùàr mé lò hihiné, mé ju hihiné ndɔ.» 16Ye mè a: Ŋgweéh wò naâ bɔ̀ lulí yulà mé nyam doô mene ŋené ndɔ wa? Bɔ́ nde né meì bɔ̀ sɔrmbeè doô seé weh; bɔ́ nde né bú bunó, bɔ́ huaré kwaá bú luŋturu, te bɔ́ yieé ŋaré sɔm ye bú, bɔ́ nde né dé jomò ŋgie calé sɔm ndɔ. 17Sâ dɔɔ́ŋ Càŋ ye te bɔ̀ lulí yulà bɔ́ bɔ̀ nyam doô saga sòn, bɔ́ terreb bɔɔ̀n haá njií mé nyam doô, te à cer mgbè mé njéh; sâ Càŋ ye te mboón faá nyí gwaán nê, faá nyí lé naâ tueé kwaá ndɔ.» 18Cìlì Càŋ doô den cuù, ye mè a: Ma mé wò la ŋenè naâ doô, né tàŋɔ̀r lɔɔ́ koô; bɔ̀ mgbè ká lè wɔ́ŋe dɔɔ́ŋ né gi ka seèn.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\