Mvù vuû 19

1Jomo sâ mè ŋgweé njií hueh tarê déì ké te vulúu, né faá hueh cìlì nùàr nɔ tuɔm den, ye: Bí sén Càŋ seèn! Bèh yili yuoò né beè seèn, Nùà sùsùm né bú, be terrèb seèn baá ter. 2À né yeé ju teèn tená yií, à meì bɔ̀ sɔrmbeè hên mé ju sie yií né teèn. Ma hèllè lé wɔ́ŋ te yàgà yɔŋe nagá yií naâ kɔɔ́. À lé bɔ̀ seé bɔ̀ Càŋ wula giì naâ kɔɔ́ ndɔ. Càŋ bú gèr feh keéh né dé cî.» 3Bɔ́ den cuù ye: Bí sén Càŋ seèn! Kùsàn kwaré baá felè tàyàm lɔɔ́ hèllè kèn; ju weè seèn baá ter dé kèì cên faár yilí ŋaá.» 4Bɔ́ yeé tueé gi aá, bɔ̀ kokoô bɔ̀ ndètoón cùɔ̀b nèà, mé bɔ̀ lèlàŋ bɔ̀ nèà doô sue cemmé nde gi doó, bɔ́ né Càŋ ké te kɔgɔ keí, bɔ́ ye: Môn, kùsèm Càŋ Dueè!» 5Mè yeé ŋgweé, hueh déì baá ké te kɔgɔ ŋgulí, ye: Bí sén Càŋ beèh seèn! Bí bɔ̀ seé bɔ̀ seèn mé né sòn seèn ŋgweé, kàm bɔ̀ o, huaán tetɔɔ̂r o, bí sén bú seèn.» 6Jomo sâ mè ŋgweé njií cu hueh déì né faá hueh cìlì nùàr nɔ tuɔm den; né faá nòmò vùvù nɔ ŋgulí, né cu faá nu nɔ gwaán ndɔ. Ké teèn né tuɔm den, ye: Bí sén Càŋ seèn! Né Càŋ dueè Nùà terrèb. Mbàm seèn baá bèsɔ́nè ŋené yuo kelâ. 7Béh sèsamè, béh dòbò tàbè dobò, béh né bú mbaàn haá. Kùrmò Mbieè Sèmè baá dé yieê, Fù nyegé gi aá yàgà. 8Bɔ́ ye bú a, sù kwá cɔ̀gɔ̀ nyɔ́gɔ̀r yoòr, né bɔrésé mân, ŋagásé mân ndɔ.» Cɔ̀gɔ̀ ŋagâ sâ né kàn; à me njií né mé seé didilî bɔ̀ Càŋ bɔ̀. 9Cìlì Càŋ ye mè a: Wèh mvù, nyàgà kwá teèn ye: Samésé né bɔ̀ɔ́ mé bɔ́ lé naá giì bɔ́ yilá, te bɔ́ yieé kùrmò Mbieè Sèmè.» À den cuù, ye mè a: Bɔ̀ ŋgòr hên né lom bɔ̀ jéjég ŋgòr mé naá giì sònò Càŋ.» 10Mè jɔgɔ die nde ka seèn, ye te mè keí bú. À deên ndɔ, ye mè a: Té môn bɔ́! Mè né lom nùà seê Càŋ faá bí bɔ̀ mbeí yeè nɔ. Ŋgweéh bí né gi mé sòn Yeésò lè mà. Dùà lòm Càŋ!» Ŋgòr gècên mé Yeésò né cie ŋené kwaá dɔɔ́ŋ haá yeé bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ terreb lè seé bɔɔ̀n kɔɔ́. 11Jomo sâ, mè yeé ke, vulú gulu lɔgɔ́ baá, nyam tébágàr déì wulésé mân né ké teèn mé nùàr ŋgètenè ŋené den. Yilí nùàr sâ né Nùà jéjêg mé Nùà gècên; à ju tena yií né teèn, à taáb lie yií né teèn ndɔ. 12Njolo bɔ gui lom né bú lè faá bɔgɔ́ weè nɔ; à né mé bɔ̀ tàm ŋgɔ̂g felè gur den. À né mé yilí déì yoòr nyagá den, nuaré déì yilí sâ ŋgwé kòmò ŋgwéh, kɔ cegé né bú. 13À né mé cɔ̀gɔ̀ déì léláŋ húɔ̂m mân yoòr. Bɔ́ nùà sâ yilá né Ŋgòr Càŋ. 14À né mé bɔ̀ŋ bɔ̀ taáb bɔ̀ dé ké te vulúu jomo, bɔ́ ŋaá den bele né te nyam tébágà wuwulê mân, bɔ́ né gi mé cɔ̀gɔ̀ nyɔ́gɔ̀r wuwulê mân yoòr ndɔ, né lom ŋagásé tâŋ. 15À sònò nema sie né tàndɔ̀ŋ bòù déì ŋobósé mân, à nde né lò dé kàn mé njéh doó hobó su; à nde né lò dé kân seé mé cùgò lɔ̀ŋ weh; à nde doró den bɔ́ ké te vua mé njùŋ Càŋ terrèb né teèn doô. 16Bɔ́ nyagá kwaá né bú yilí déì te cɔ̀gɔ, déì te ŋgeêh, ye: Mgbè bɔ̀ mgbè né lom bú. Nùà dueè felè bɔ̀ dudueèr bɔ̀ dɔɔ́ŋ gi lom né bú ndɔ.» 17Mè yeé ke cu, cìlì Càŋ déì baá ké te lou njebá den, à né bɔ̀ non ké te vulúu dɔɔ́ŋ mé hueh tarê yilá bilí, ye bɔ́ a: Bí bílí ndé gî kùrmò Càŋ yieé ma. 18Bí ndê núɔ́gɔ́ yieé. Né núɔ́gɔ́ bɔ̀ mgbèémgbè mé bɔ̀ kwaá-taâb; núɔ́gɔ́ bɔ̀ sɔ́jì, bɔ̀ nyam tébágàr mé bɔ̀ ŋá-nyam bɔ̀; né núɔ́gɔ́ nùàr dɔɔ̂ŋ: núɔ́gɔ́ bɔ̀ kweèr, núɔ́gɔ́ bɔ̀ lòù bɔ̀, núɔ́gɔ́ kàm bɔ̀ mé huaán maàn mene, bí ndê bɔ́ seé weh.» 19Mè yeé ke, nyam veên doô bɔ́ bɔ̀ mgbèémgbè wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ wɔŋ gi aá sòn, bɔ́ bilí gi aá bɔ̀ sɔ́jì bɔɔ̀n, te bɔ́ lie taáb mé nùà nyam tébágàr doô bɔ́ bɔ̀ nùàr seèn. 20Bɔ̀ hên bɔ̀ sie nyam veên hèllè. Nùà ndòn mé bɔɔ́ bele yeé táhunó toò nyam doô, bɔ́ sie bilí mé bú mene. À lé bɔ̀ nùàr bele deén naâ mé táhunó hèllè, bɔ́ né bɔ́ mágá nyam doô yoòr tɔré kwaá, ye bɔ́ a, dùà ŋgùlàmúr nyam hèllè. Bɔ́ yeé sie aá nyam doô bɔ̂ nùà ndòn hèllè, bɔ́ si njií bɔ́ te ndèndèŋ weè, lèlàŋ ménâ. Lé naâ we nyùm nàgàkèn. 21Nùà nyam tébágàr doô kɔré wula gi bɔ̀ taáb bɔ̀ nyam hèllè ndɔ. Lé naâ mé tàndɔ̀ŋ bòù sònò seèn doô. Loù sâ non dɔɔ́ŋ fulu gi núɔ́gɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\