Mvù vuû 2

1Nyàgà njí mé cìlì Càŋ dé bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ké Efêse, júée bú a: Nuaá mé be gaâ seèn weh sie né mbentò téhbeh tueé né kɔɔ́; à né ké lètenè bɔ̀ tàndáŋ lâm goô téhbeèh yɔŋ den, ye: 2Mè né seé yeè kɔɔ́ ma. Mè né kɔɔ́ ye, wò né gèr mé seé ŋené, wò né yoló ndɔ. Mè né kɔɔ́ ye, bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ ceér beè yeè kwà bèh. Bɔ̀ɔ́ mé né bɔ̀ nùàr bele gɔ, wa bɔ́ né mbɔ̀ŋ tebê dɔɔ́ŋ, wò né bɔ́ kweé nyegé, wò sie bɔ́ nyeén. 3Wò né gèr felè mò yoló, temé yeè lè kú ŋgwéh. 4Né gi môn dág. Njèh cén, wò mè faá ké bèh duɔɔ̂m nɔ gwàn nyégé cú. 5Mè tueé wò, ŋéné kɔ́ cú bèh hèllè ŋenè, wò kweéh seér temé, wò bɔɔ́ cu faá léí toò nɔ. Mɔ sam, mè ndeè né yoòr yeè ŋaár waâ, mè ko sɔm tàndáŋ lâm yeè bèh denè seèn. 6Mé njéh mene, wò bɔɔ́ cu née yeè baga ndɔ. Lòù sam, wò né seé bɔ̀ Nikolâ bɔ̀ berɔ́ŋ; mè berɔ́ŋ taré né toò ménâ ndɔ. 7Ŋgòr mé Cúcuí Ŋagâ né bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ tueé den hên, nuaá mé né tie ŋgweé, bú a, ŋgwé nyégé bú bagasé. Nuaá mé nde né veên taré yɔgɔ́ dɔɔ́ŋ, mè nde né bú ké mbar Càŋ yií keéh, à kaga yieé tàb toú yɔ̀ŋ.» 8Nyàgà njí mé cìlì Càŋ dé bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ké Smírnè, júée bú a: Nuaá mé feh né bú, tií né bú, tueé né kɔɔ́; à lé naâ kuú, à baá cu làŋ. Ye: 9Mè né kɔɔ́ ye, wò né dàm gèr ŋené; mè né saám yeè kɔɔ́ ndɔ. Mè tueé wò, mé njéh mene, wò né seér nùà sèsàm. Ŋgòr jéré-temê mé bɔ̀ nùàr né felè yeè tueé dɔɔ́ŋ, mè né gi ŋgweé. Bɔ̀ sâ bɔ̀ ye bɔ́ né Jûf sé wa, sâ bɔ́ Jûf déì sam ndɔ, né lom bɔ̀ŋ bɔ̀ Sátàn bɔ̀. 10Mè tueé wò, té gèr mé wò nde cu né ŋené doô vèh nyì. Bɔ́ nde né bɔ̀ nùàr biì déì gwà cibì domó yií, Sátàn nde né bí ceéh, bí nde né mé gèr kwaré; nde né dé cie yulà. Mé njéh mene, ŋgɔ́n lòm cio tég, wò den kɔ́bè sâ, mè nde né wò tàm ŋgɔ̂g sulí; tàm sâ né yɔ̀ŋ. 11Ŋgòr mé Cúcuí Ŋagâ né bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ tueé den hên, nuaá mé né tie ŋgweé, bú a, ŋgwé nyégé bú bagasé. Nuaá mé nde né veên taré yɔgɔ́ dɔɔ́ŋ, dé seèn núr cioò dé jomò ŋgwé ndé cú.» 12Nyàgà njí mé cìlì Càŋ dé bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ké Pérgàm, júée bú a: Nuaá mé né tueé hên né mé tàndɔ̀ŋ bòù sònò, kèb fà dɔɔ́ŋ nulásé túéŋ, ye: 13Mè né bèh denè yeè kɔɔ́; wò né ké bèh mé kɔgɔ Sátàn né teèn. Mé njéh mene, wò temé kwaá njií lom né yoòr mò. Ké te lege Sátàn sâ, bɔ́ lé naá menè Antipas sòn mò jéjêg teèn wulá, wò lé temé yoòr mò sɔ̀m ná ŋgwêh. 14Né gi môn dág. Njèh cén, bɔ̀ nuaré déì né ké beè yeè sâ teèn, bɔ́ né ŋgòr Balam ŋgweé. Sâ Balam lɔ naâ Balák ceér veên feh, te à kulu su bɔ̀ huaán Iserálà te veéne, bɔ́ né sèmè cècàŋ yieé, bɔ́ né yàgà ndeé ndɔ. 15Wò né cu mé bɔ̀ nuaré déì teèn, bɔ́ né ŋgòr bɔ̀ Nikolâ bɔ̀ ŋgweé ndɔ. 16Mɔ né mân, sâ kwéh sér cú dene yeè. Mɔ sam, mè ndeè né ké yoòr yeè ŋaár waâ, mè kɔré wula gi bɔ̀ sâ bɔ̀ mé bòù sònò mò hên. Ŋgágá ndé cú. 17Ŋgòr mé Cúcuí Ŋagâ né bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ tueé den hên, nuaá mé né tie ŋgweé, bú a, ŋgwé nyégé bú bagasé. Nuaá mé nde né veên taré yɔgɔ́ dɔɔ́ŋ, nde né yáb mé bɔ́ yilá né mánà” doô yieé; nuaré déì bèh sâ kɔ́ ŋgwéh. Mè haá kwaá nde né bú taá ndòn beè, mé yilí feê déì né teèn nyagá den. Nuaré déì yilí bú sâ ŋéné kɔ́ ndé ŋgwéh; gi lom né bɔ̀ɔ́ mé né mé njéh beè.» 18Nyàgà njí mé cìlì Càŋ dé bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ké Tiatîr, júée bú a: Ŋgòr hên, Ŋunà Càŋ tueé né kɔɔ́. Nùà sâ, njolo bɔ gui lom né bú lè faá bɔgɔ́ weè nɔ, gule bɔ lom né yɔ̂ŋ, faá tugó sieé den né yí tuar ndɔ. À ye: 19Mè né gi seé yeè kɔɔ́; wò né mé gwaân lè; wò né nùà gècên, wò né seé sie, wò né yoló ndɔ. Mè né kɔɔ́ ye, wò bɔɔ́ kela né seé kènê mé léí toò. 20Wò bɔɔ́ gi né ménâ dág. Njèh cén, wò Jasebêl yín bèh dé keì? Ma sâ né yeé bɔ̀ seé bɔ̀ mò bele, wa nyí né sòn-Càŋ sé wa. À né bɔ́ ceér veên feh, ye bɔ́ a, ndé yàgà mbaá, bɔ́ yíé sèmè cècàŋ ndɔ. 21Mè né mene bú cieé kulá haá, te à kweéh seér teèn, à kɔ lom né yàgà seèn ndeê. 22Mɔ né mân, mè nde né bɔ́ bɔ̀ yàgà seèn dɔɔ́ŋ gèr feh, à nde né dé seèn lè ndagáa keré le. Mɔ sam, kɔ bɔ́ kweéh seér temé, bɔ́ sɔm be teèn, sâ ye. 23Mè nde cu né bɔ̀ ŋuna seèn wulá ceré ndɔ, te bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ŋene kɔ teèn ye, mè né mùnò nùàr mé temé nùàr ŋené gií ma. Nùà kàn kwa nde né sàgà beè mò mé gèh seé seèn. 24Bí bɔ̀ Yeésò bɔ̀ déì ké Tiatîr sâ, dé biì be te ŋgòr sâ cór yí ŋgwéh. Bɔ̀ njií mé bɔ́ yilá né gùgò Sátàn hèllè, bí temé teèn kwá njí bèh ndɔ. Mè bí dé biì mbaá tágá kú ndé ŋgwéh; 25kɔ né cegé dé hên: bí sìè dèn ká ŋgòr Càŋ tég faá bèh sâ nɔ; te mè ndeè cuù, mè kwa bí teèn. 26Nuaá mé nde né veên taré yɔgɔ́, mé jolo komo nde né njií mé mè gwaán nê dɔɔ́ŋ, nde né terreb beè mò kwa. Mè haá nde né bú terreb felè nùàr dɔɔ̂ŋ, 27à feh nde né bɔ́ ceér mé cùgò lɔ̀ŋ, à nde né bɔ́ faá màr nɔ tieé. À nde né terreb beè mò kwa faá mè lé kwaá naâ terreb beè Tele mò nɔ. 28À gɔ nde né mé cɔ́ beè. 29Ŋgòr mé Cúcuí Ŋagâ né bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ tueé den hên, nuaá mé né tie ŋgweé, bú a, ŋgwé nyégé bú bagasé.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\