Mvù vuû 20

1Mè yeé ke, cìlì Càŋ déì baá cuù ké te vulúu suagâ, à né mé kî lege ŋgɔbè beè, à né cu mé tàkpèg yuií lɔ̀ŋ mân beè ndɔ. 2À waà, à cab sie mèmàm doô, né cu ka bú kuúm sàb hèllè, sâ tueé né ye, né táhòrò, yilí seèn déì né cu Sátàn ndɔ. Cìlì Càŋ yeé sie aá bú, à kaga kwaá bú te yuií lɔ̀ŋe, te à bɔɔ́ teèn nyèmà kám, 3à nde bú te lege ŋgɔbè jɔgɔ si njií ndɔ, à kibí, à ferá lɔ bú teèn, à lier nyegé, te mèmàm hèllè tena le dòù, te à lò nùàr bèlè kwà cú, kɔ baá nyèmà kám, bɔ́ se yi weh cu ye bú. 4Jomo sâ mè ŋene njií bɔ̀ kɔgɔ: nùàr né bele teteèn. Bɔ́ lé naâ bɔ́ terreb ju tenâ haá. Mè ŋene njií càŋ bɔ̀ nùàr Càŋ ndɔ. Né càŋ bɔ̀ nuaá mé bɔ́ lé naâ bɔ́ feh kɔré sɔm, ye bɔ́ lé naâ sòn Yeésò tueé, bɔ́ lé naâ bɔ̀ nùàr ŋgòr Càŋ se fí. Bɔ̀ sâ bɔ̀ lé dé bɔɔ̀n nyam doô dùà ná ŋgwêh, bɔ́ ŋgùlàmúr seèn dùà ŋgwéh ndɔ. Mágá nyam hèllè lé bɔ́ yoòr ná ŋgwêh, né mene toò kuûn, né mene beè, lé bɔ́ yoòr ná ŋgwêh. Bɔ̀ sâ bɔ̀ lé naá cuù yɔ̀ŋ kwa; bɔ́ bɔ̀ Yeésò bɔɔ́ te kɔgɔ dɔɔ́ŋ nyèmà kám. 5Hên né bèh dòù komo yuoò dé toò jɔ̀gɔ̀. Bɔ̀ komó déì dòù kòmò yùò ndé ŋgwéh, kɔ baá cu nyèmà kám, sâ ye. 6Bɔ̀ɔ́ mé né gi lètenè bɔ̀ toò jɔ̀gɔ̀ bɔ̀ sâ teèn dɔɔ́ŋ nde né samésé den, bɔ́ ŋa bɔ̀ dé Càŋ. Cio dé jomò terreb felè bɔɔ̀n kwà ndé cú. Bɔ́ nde né bɔ̀ ŋgàŋ sèmè den, bɔ́ den ŋgàŋ Nùà Cɔ̀ŋ ndɔ, bɔ́ bɔ̀ Nùà Cɔ̀ŋ nde né te kɔgɔ dé nyèmà kâm cer den. 7Mɔ nyèmà kám sâ kelà baá, bɔ́ nde cu né Sátàn ké dòù se yi, 8à nde cu né bɔ̀ nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ bele gɔ. Sâ tueé né ye, à nde né lò Gɔ̂g bɔ̂ Magɔ̂g yilá bilí, te bɔ́ kaga njií taáb mé Càŋ. Nùàr né teèn; bɔ́ maga lom né faá mbésebé nòmò koô nɔ, 9bɔ́ né bèh dɔɔ́ŋ tɔɔ́m yuoô, bɔ́ né mbàn bɔ̀ nùàr Càŋ beè kaáŋ sie, bɔ́ kaŋ bilí mé lɔɔ́ yíé-temê Càŋ mene. Mé njéh mene, we ndeè né ké te vulúu suagâ, ŋgie ceré sɔm bɔ́. 10Sátàn nuaá mé bele yeé bɔ̀ nùàr, bɔ́ nde né bú loù sâ te ndèndèŋ weè si njií; né we nyùm nàgàkèn. Bèh sâ bɔ́ lé nyam doô bɔ̂ nùà ndòn hèllè si njií naâ teèn ndɔ. Bɔ́ ké tuar sâ tegé den nde né cibí mé lou mene, dé nyèmà mé nyèmà. 11Jomo sâ mè ŋene njií tà-gàg kɔgɔ̀ déì wulésé mân, nùàr né ké teèn den den. Tàbè bɔ̂ vulú nyue leér yuo bú toò ndɔ, bɔ́ fà dɔɔ́ŋ vu gi be mé bèh denè bɔɔ̀n. 12Mè yeé ke cu, bɔ̀ nùàr mé lé naá giì kuú, baá gi ké toò kɔgɔ̀ njebá den. Lé naâ bɔ̀ dé kokoô mé bɔ̀ dé tetɔɔ̂r mene. Mè yeé ke, bɔ́ baá bɔ̀ mvù lelɔŋ komó kwaá. Bɔ́ sie komo mvù déì, dé sâ né mvù yɔ̀ŋ. Bɔ́ duɔɔ́m ju felè nùà kàn tueê, bɔ́ né felè nùà kân faá bɔ́ lé naâ nyagá kwaá nɔ tená, bɔ́ ju tena lom jéjég faá seé nùà kàn tueé nê nɔ. 13Nòmò koô né mé bɔ̀ komó dé beè seèn jɔgɔ́ ndeê, cio bɔ̂ ndugo bɔ̀ càŋ né mé bɔ̀ komó dé beè bɔɔ̀n jɔgɔ́ ndeê ndɔ. Ju né felè nùà kàn faá seé seèn tueé nê nɔ, tená. 14Bɔ́ vulú su njií cio bɔ̂ ndugo bɔ̀ càŋ ké tuar te ndèndèŋ weè ndɔ. Bèh sâ né bèh cio dé jomò kuû. 15Bɔ̀ɔ́ mé yilí bɔɔ̀n lè mvù yɔ̀ŋe nyàgà dèn ŋgwéh dɔɔ́ŋ, bɔ́ vulú su njií gi bɔ́ ké teèn ménâ ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\