Mvù vuû 22

1Cìlì Càŋ feh keéh cu mè nòmò koô déì mân, né ké te kɔgɔ Càŋ bɔ̂ Mbieè Sèmè kwaré yuo den, né nòmò yɔ̀ŋ. Nòmò sâ wulá njerré lom né faá taá ndòn nɔ. 2Né lelɔ lètenè kpɔŋ ceêr kwaár bele den. Toú yɔ̀ŋ né sòn nòmò kèb kân mé kèb yágà mene yaám den, wa yeé tàb mbei yulà cùɔ̀b fà te nyèmà cén-e; né te weéh dé kàne mbei cén waá. Yùè seèn né lèh mé né nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ taré sɔm. 3Ké sâ njií mé né beè Càŋ duagásé dɔɔ́ŋ teèn yílá ndé ŋgwéh. Kɔgɔ Càŋ bɔ̂ Mbieè Sèmè teèn den nde né kɔɔ́, bɔ̀ seé bɔ̀ seèn nde né bú cu dɔɔ́ŋ die den. 4Bɔ́ nde né kuún seèn ŋené; yilí seèn nde né bɔ́ toò kuûn nyagá den. 5Ké teèn cibí sam nde cuú, bɔ́ mé ŋagâ lâm bɔ̂ ŋagâ loù táŋ ndé cú ndɔ; Càŋ Dueè baá gi ké teèn ŋagá den. Bɔ́ mgbè ké sâ cer den nde aá dé nyèmà mé nyèmà. 6Cìlì Càŋ den cuù, ye mè a: Bɔ̀ ŋgòr hên né gi bɔ̀ jéjég ŋgòr mé né gi môn. Càŋ Dueè lé haá naâ bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ Cúcuí kɔɔ́, à lé tema njií naâ cìlì seèn kɔɔ́ ndɔ, ye bú a: Ndé fèh kwá bɔ̀ seé bɔ̀ nyî bɔ̀ njií mé nde gi né bɔɔ́ dɔɔ́ŋ njolò ma.» 7Jue mè Yeésò, mè baá ndeê! Bɔ̀ ŋgòr mé lé naá giì sònò Càŋ yuo, mé né gi lè mvù hên nyagá den, nuaá mé né faá tueé nê nɔ gɔ dɔɔ́ŋ, samésé né bú.» 8Né mè Jâŋ, mè lé bɔ̀ njií hên mé njolo ŋene giì naâ kɔɔ́, mè lé bɔ́ mé tie ŋgweé giì naâ kɔɔ́ ndɔ. Mè yeé ŋene gi aá, mè ŋgweé gi aá, mè jɔgɔ die nde doó ka cìlì Càŋ mé né mè feh doô, ye te mè keí bú. 9À deên ndɔ, ye mè a: Té môn bɔ́! Mè né lom nùà seê Càŋ faá bí bɔ̀ mbeí yeè sòn-Càŋ nɔ. Mè né faá bɔ̀ɔ́ mé né ŋgòr lè mvù hên tég sie dɔɔ́ŋ. Dùà lòm Càŋ!» 10À den cuù, ye mè a: Bɔ̀ ŋgòr mé lé naá giì sònò Càŋ yuo, mé né gi te mvù hên nyagá den dɔɔ́ŋ, té bɔ́ dé yeè mé huún kwá lòm. Mè tueé wò, baá gi hên. 11Nùà veên a, bɔ́ ndé cú mé veên toò. Nùà dulî a, dùlì ndé cú toò ménâ ndɔ. Nùà húɔ́m-temê a, húɔ́m ndé sèr mé njéh toò. Nuaá mé né kɔ́bè sâ a, ŋágá ndé sèr cú toò ménâ ndɔ.» 12Jue mè Yeésò, mè baá ndeê! Mè wa ndeè né mé sàgà nùà kàn beè, mè nùà kân gwɔm nde né faá seé seèn tueé nê nɔ. 13Feh né mè, tií né mè ndɔ; Bei wɔ̂ŋ né mè, Cèrè-mbáŋ né mè ndɔ; mè lé duɔɔ́m naâ kɔɔ́, mè ceré cu nde né kɔɔ́.» 14Samésé né bɔ̀ɔ́ mé né cɔ̀gɔ̀ bɔɔ̀n yaga nyegé, te bɔ́ ké lɔ yila kela lè hine, bɔ́ kwa ceér, bɔ́ yieé tàb toú yɔ̀ŋ. 15Ké jomo bâŋ sue le nde né bɔ̀ dudulî bɔ̀, bɔ̀ táhunó bɔ̀, bɔ̀ yɔ̀ŋ tóbó gɔ̀ yàgà bɔ̀, bɔ̀ wúlá-feh bɔ̀, bɔ̀ dùà ŋgùlàmúr bɔ̀, mé dàm bɔ̀ nyeên bɔ̀ mene dɔɔ́ŋ. 16Né mè Yeésò tema njií né bí cìlì mò kɔɔ́, mè ye bú a, ndé gí bɔ̀ŋ bɔ̀ nùàr mò dɔɔ́ŋ ménâ tueé kwaá. Jéjég ndùté ndùtù mgbè Davîd né mè. Cɔ́ toò cieê né mè ndɔ.» 17Cúcuí Ŋagâ bɔ̂ Fù ye: Ndê!» Nuaá mé né felá, bú a, júée: Ndê!» ndɔ! Nuaá né mé nyúá nòmò, bú a, ndê! Nuaá mé gwaán né nòmò yɔ̀ŋ ŋueê, bú a, ndê, à weh dé lòù. 18Né mè Jâŋ. Bɔ̀ ŋgòr mé lé naá giì sònò Càŋ yuo, mé né gi te mvù hên nyagá den dɔɔ́ŋ, bí bɔ̀ɔ́ mé né bɔ́ ŋgweé, mè tétég tie hên sio né bí, ye bí a, nuaá mé sagá yií njeré déì teèn, dàm bɔ̀ njèh ndùàn mé bɔ́ tueé kwaá né te mvù hên dɔɔ́ŋ, Càŋ nde gi né bú yoòr bomó su. 19Nuaá mé né seér njolo déì keh sɔm dɔɔ́ŋ, Càŋ nde né bú te gà tàb toú yɔ̀ŋ ménâ sɔm, à mé bèh denè te lɔɔ́ joloò sam nde cuú ndɔ. Kùr tàb toû mé lɔɔ́ joloò sâ né gi te mvù hên nyagá den. 20Nùà jéjêg felè njèh dɔɔ̂ŋ né bèsɔ́nè tueé, ye: Né bɔ̀n, mè baá ndeê!» Môn Fehtoò beèh Yeésò, ndê! 21Húɔ́m-temé Fehtoò beèh Yeésò a, ká sìè gí bɔ̀ nùàr beè dɔɔ́ŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\