Mvù vuû 3

1Nyàgà njí mé cìlì Càŋ dé bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ké Sârdè, júée bú a: Ŋgòr hên yuo né sònò nuaá mé weh sie né cúcuí téhbeh mé mbentò téhbeh beè; ye: Mè né gi seé yeè kɔɔ́. Yilí yeé né toò bɔ̀ nùàr ŋgulí, ye wò né làŋ; kàmbér wò né seér komó. 2Mɔ né mân, nyìmè dèn cú làŋ, wò taré be mé dé jomò ndɔ. Mɔ sam, nde gi né dɔɔ́ŋ kuú yuo. Mè ŋene, seé yeè ké beè Càŋ né gi gogobó mbaá. 3Ŋgweéh wò lé naá giì ŋgòr Càŋ ŋgweé, wò gwaán ndɔ wa? Mùnò cú munò; wò kweéh seér temé, wò bɔɔ́ cí. Mɔ sam, mè kar waà nde né yoòr yeè lòù, nde né faá nùà yîb nɔ, wò cu sâ kɔ́ ndé ŋgwéh. 4Mé njéh mene, bɔ̀ nuaré déì né lètenè biì ké Sârdè sâ teèn, jéré cɔ̀gɔ̀ bɔɔ̀n kèmà bèh. Bɔ̀ sâ bɔ̀ nde né mé cɔ̀gɔ̀ ŋeŋagâ yoòr wulá njerré den; béh bɔ́ nde né bècénè gɔ, bɔ́ wulu né wulù. 5Nuaá mé nde né veên taré yɔgɔ́ dɔɔ́ŋ nde né mé cɔ̀gɔ̀ wulê ménâ beè mò su kuú. Mè yilí seèn te mvù yɔ̀ŋe fɔ̀ sɔ̀m ndé ŋgwéh. Mè nde né bú toò Tele mò mé bɔ̀ cìlì seèn mene gwaán weh. 6Ŋgòr mé Cúcuí Ŋagâ né bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ tueé den hên, nuaá mé né tie ŋgweé, bú a, ŋgwé nyégé bú bagasé.» 7Nyàgà njí mé cìlì Càŋ dé bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ké Filadelfî, júée bú a: Nùà joloò tueé né ŋgòr hên kɔɔ́, nùà gècên né bú, à né mé kî Mgbè Davîd beè, à gulu yeé kɔɔ́; mɔ à gulu baá, nùàr cóló cú; à colo yeé kɔɔ́; mɔ à colo baá, nùà gùlù bèh ndɔ. À ye: 8Mè né gi seé yeè kɔɔ́; mè né kɔɔ́ ye, terreb yeè né lom ŋgɔ́b. Mé njéh mene, wò né sòn mò ŋgweé, wò né bɔ̀ nùàr yilí mò saán keéh. Kènê, hin baá toò yeè lɔŋ, mè gulu kwaá né wò, nuaré déì a, jɔ̀gɔ̀ kema ke ye. 9Bɔ̀ŋ bɔ̀ Sátàn bɔ̀, mè nde né bɔ́ seé weh; né lom bɔ̀ nyeén bɔ̀: bɔ́ ye bɔ̀ nùàr a, Jûf né bɔ́, sâ bɔ́ Jûf sam. Kwá nɔɔ́ŋ, mè nde né bɔ́ seé weh, te bɔ́ nde ka biì cemmé. Bɔ́ nde né teèn kɔɔ́, ye mè né wò gwaán ma. 10Lòù sam, wò né ŋgòr mò sie, wò né yoló ndɔ. Loù mé gèr nde né wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ jilí laré, mè nde né wò dé yeè cií nyegé. 11Wò ŋgweé gi aá kèn, kébbé nyégé bagasé, wò né teèn tég njebá taré. Mɔ sam, nuaré déì nde né tàm ŋgɔ̂g yeè luaga weh. Mè baá ndeê. 12Nuaá mé nde né veên taré yɔgɔ́ dɔɔ́ŋ, mè nde né bú ké gwò Tele mò faá sòm nɔ sieé kwaá. Sâ baá bèh dene seèn dé kèì cên. Mè nde né bú yilí Càŋ Tele mò yoòr nyagá kwaá, mé yilí lɔɔ́ seèn, Jerusalem dé feê mene. Lɔɔ́ sâ suagà nde né ter beè Càŋ. Mè nde né yilí mò dé feê yoòr seèn nyagá kwaá ndɔ. 13Ŋgòr mé Cúcuí Ŋagâ né bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ tueé den hên, nuaá mé né tie ŋgweé, bú a, ŋgwé nyégé bú bagasé.» 14Nyàgà njí mé cìlì Càŋ dé bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ké Laodísè, júée bú a: Nuaá mé né È môn” tueé né kɔɔ́. Sòn-Càŋ jéjêg né bú, nùà gècên né bú ndɔ. Bɔ̀ njií mé Càŋ lɔ naá giì si dɔɔ́ŋ, ndègè né bú. Ye, júée wò a: 15Mè né gi seé yeè kɔɔ́. Wò dɔ́lé ŋgwéh, wò sálé ŋgwéh ndɔ. Wò kàn sam, kán sam. Mɔ wò sé la naâ cén ke sɔm, beè mò huɔm kela né cí. 16Mɔ sam, kɔ́ɔ ye, nyí né ŋabésé, nyí salésé sam, nyí dɔlésé sam, mè nde né nyí tieé sɔm ma. 17Wò ye, nyí né nùà sèsàm, wa njeré déì nyí sám ŋgwéh, nyí mé tuaá njeré déì sam ndɔ. Wò kɔ́ ŋgwéh ye nùà kújere faá nyí nɔ sam wa, ye nyí né luŋturu, nyí né tácugó, saám né nyí sòn doó sege, wò ménâ kɔ́ ŋgwéh wa? 18Mè né wò bɔŋ, ndê goó dé jéjêg ká beè mò ŋge weh, te wò yam mé njéh. Ndê bɔ̀ cɔ̀gɔ̀ dé wuwulê ká beè mò ŋge weh, te wò cií mèfà hèllè mé njéh, wò huar sɔm fegùlì yoòr beè bɔ̀ nùàr. Wò ndê lèh njolò ká beè mò ŋge weh, te wò deén beh njolò, wò ŋene nyegé njèh bagasé. 19Mɔ mè né nùàr gwaán, mè bú pamé seér yeé lòù, mè feh bú gèr te à kekɔɔ̀. Á sâ, mɔ né mân, fágá lòm feh mé temé kweéh seêr tég, wò bele ceér mò. 20Mè né tùtúlù hin gɔɔ́ den; nuaá mé né hueh mò ŋgweé, à gulu keéh mè dɔɔ́ŋ, mè nde né gwò seèn yilá, béh bú yieé bilí mé ŋgàb cên. 21Mè tueé bí, nuaá mé nde né veên taré yɔgɔ́ dɔɔ́ŋ, mè nde né bú bèh denè te kɔgɔ mò haá. Né faá mè nɔ: mè lé veên taré yɔgɔ́ naâ, te mè nde ye bèh denè te kɔgɔ Tele mò kwa. 22Ŋgòr mé Cúcuí Ŋagâ né mé bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ tueé den hên, nuaá mé né tie ŋgweé, bú a, ŋgwé nyégé bú bagasé.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\