Mvù vuû 4

1Jomo sâ vuú déì ŋené cu njolò mò, mè ŋene njií hin né ké te vulúu lɔŋ gulu den. Mè ŋgweé njií cu hueh nùà loù mé lé tueé mbamé deén naâ faá tàŋ doô, baá cu ménâ tueé, ye mè a: Ŋâ ká ter, mè feh kwaá wò bɔ̀ njií mé nde giì né waâ dɔɔ́ŋ njolò.» 2Sòn mé bɔ́ jueè, sâ Cúcuí Ŋagâ waà kema mè ndɔ, mè ŋene njií kɔgɔ mgbè déì ké te vulúu, nuaré déì né teèn den den. 3À huɔm ndellé lom né yàgà faá taá ndòn beéh den né te lou nɔ. Kwarè kɔgɔ̀ sâ dɔɔ́ŋ fií kaŋ yɔŋ né nyènyèmà, à né faá taá ndòn nɔ beéh ŋuerré den ndɔ. 4Kwarè kɔgɔ mgbè sâ dɔɔ́ŋ kaŋ yɔŋ cu né bɔ̀ kɔgɔ déì, bɔ́ né ndètoón cùɔ̀b nèà, mé bɔ̀ kokoô bɔ̀ teèn ndètoón cùɔ̀b nèà ndɔ. Bɔ́ su bele né cɔ̀gɔ̀ wuwulê mân. Bɔ́ né bele mé tàm kàgà fefelè, bɔ́ me né tàm sâ mé goó. 5Mbàn né ké te kɔgɔ sâ be yuoô, nu né ké teèn gwaán tulú, bɔ̀ hueh né ké teèn ŋgulí ndɔ. Ké toò kɔgɔ̀ sâ bɔ́ mɔgɔ kwaá né kɔr teèn téhbeh. Sâ lé naâ bɔ̀ cúcuí Càŋ téhbeh doô. 6Ké toò kɔgɔ̀ sâ, njeré déì lé naâ doó faá tàmbàŋ tuùb nɔ laga den. Né faá daregà mé taá ndòn nɔ wulá tɔgɔ́m den. Bɔ̀ njeré déì nèà né ké kwarè kɔgɔ̀ sâ njebá kaáŋ den; bɔ́ né mé njolo kèb toò mene, kèb jomò mene. Dɔɔ́ŋ bɔ́ né gi lèlàŋ. 7Dé toò jɔ̀gɔ̀ felá né gélɔ̂g, dé jomò felá huaán nàgà, dé tagâr né mé feh ter faá feh nùàr nɔ. Dé nèà, felá né jìè mé né ter lɔɔ́ gɔ. 8Bɔ́ nèà dɔɔ́ŋ né gi mé bà yoyoòr, dé kàn né mé njéh ténjén, dé kân né mé njéh ténjén. Bɔ́ né mé njolo yo dɔɔ́ŋ ndɔ; kèb lè mé kèb cieè mene né gi njolo. Cíbíteèn mé suútenè mene, bɔ́ sòn dù bèh, bɔ́ né lom bené de sɔɔ́, ye: Càŋ Dueè Nùà terrèb jolo lom né dé tueê sam. À né léí jɔ̀gɔ̀, à né kènê, ké jomo yɔ́ŋgɔŋ né cu bú ndɔ.» 9Bɔ̀ njèh lèlàŋ nèà doô ménâ seén den né Nùà ndeèr mé né ké te kɔgɔ, bɔ́ né bú keí, bɔ́ né bú vra den. 10Mɔ bɔ́ baá ménâ seén, bɔ̀ kokoô bɔ̀ ndètoón cùɔ̀b nèà doô sue cemmé nde gi doó toò Nùà ndeèr mé né te kɔgɔ, bɔ́ né bú keí. Bɔ́ né bɔ̀ tàm kàgà toò kɔgɔ̀ komó su njií, bɔ́ né sònò de, ye: 11Kùsèm, Càŋ beèh, Nùà Dueè, sùsùm mé terreb né wò sie huɔɔ́m, béh seén lom né wò Nùà dueè. Lòù sam, wò lɔ njèh dɔɔ́ŋ si giì naâ kɔɔ́. Lé naâ mé kàgà-ndòn yeè, te njèh dɔɔ́ŋ nde ye die.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\