Mvù vuû 5

1Mè ŋene njií bú ké te kɔgɔ; à né mvù mé be gaâ weh sie. Bɔ́ keéh kwaá né lòù, bɔ́ nyagá né kèb lè mé kèb cieè mene. Bɔ́ lieré kwaá né ŋgèh teèn bèh téhbeh. 2Mè ŋene cu cìlì Càŋ dé koô, à né ké ter lɔgɔ́ njií, ye: Nuaá mé nde né mvù hên keh komo te à ke njií njolo teèn né neì wa?» 3Á sâ, mɔ nuaré déì naâ he! Né mene ké ter, né mene ká doó, mé ké dòù mene, nuaá mé nde né mvù sâ keh komo te à ke njií njolo lè, teèn sam. 4Nuaá mé nde né mvù sâ keh komo, te à ke njií njolo teèn yeé yùò kélá cû ménâ, mè si yúé. 5Nùà koô déì lètenè bɔ̀ kokoô bɔ̀ doô ye mè a: Té yúé, Gélɔ̂g né teèn, à né te gèh bɔ̀ Júdà; né ndùté ndùtù mgbè Davîd, à né dé seèn mé terreb, à né njèh dɔɔ́ŋ taré yɔgɔ́, à nde né bɔ̀ ndɔ ŋgèh téhbeh doô kellé sɔm gií, à komo ke lè.» 6Mè ŋene njií baá-re Mbieè sèmè né ter lètenè kɔgɔ mgbè doô njebá den. Bɔ̀ njèh lèlàŋ nèà né ké teèn njebá kaáŋ den ndɔ. Bɔ́ bɔ̀ kokoô bɔ̀ ndètoón cùɔ̀b nèà doô né kɔɔ́. Mbieè sèmè dé seèn den né faá bɔ́ wula gi aá bú nɔ. À né mé lúlí felè téhbeh, njolo téhbeh ndɔ. Bɔ̀ njolo sâ né bɔ̀ cúcuí Càŋ téhbeh. Càŋ né bɔ́ ká doó bèh dɔɔ́ŋ temá njiî. 7Mbieè sèmè nde ser yí yoòr nùà te kɔgɔ doô, à weh bú mvù mé né te be gaâ doô beè. 8À yeé weh gi aá, bɔ̀ njèh lèlàŋ nèà, mé bɔ̀ kokoô bɔ̀ ndètoón cùɔ̀b nèà doô, sue cemmé nde gi doó toò seèn, dé kàn mé njáŋ beè, dé kân mé njáŋ beè. Bɔ́ né cu mé ŋgàb beè-beè, bɔ́ ŋgàb sâ me né mé goó, san né bele lè dedeí ndɔ. San sâ né sòn Càŋ duaà dé bɔ̀ Yeésò bɔ̀. 9Bɔ́ né bené feê sònò de den, ye: Wò wulu lom né nùà mvù hên kemaà kɔɔ́. Nùà mvù hên lè komo keè gi lom né wò. Lòù sam, bɔ́ lé naâ wò wulá, wò lé naâ bɔ̀ nùàr lè veên yili sɔm, lé naâ mé húɔ́m yeè. Lé naâ nùàr mé gèh hihiné, ju hihiné mé tàbè hihiné ndɔ. 10Wò lé bɔɔ́ naâ kɔɔ́, te bɔ́ nde ye bɔ̀ huaán ké mbàm ŋaá, bɔ́ den bɔ̀ ŋgàŋ sèmè, bɔ́ bɔɔ́ seé Tele beèh Càŋ. Bɔ́ cer nde né felè bɔ̀ nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ.» 11Mè yeé ke, mè ŋene njií bɔ̀ cìlì Càŋ ŋgún ké kwarè kɔgɔ̀. Bɔ́ kaŋ keéh né kɔgɔ bɔ́ bɔ̀ lèlàŋ bɔ̀ nèà, mé bɔ̀ kokoô bɔ̀ ndètoón cùɔ̀b nèà doô yí lètenè. Bɔ́ né lom kékám kékám, dé kulâ sam. Mè yeé ŋgweé, 12bɔ́ né ké ter tueé njií, ye: Kùsèm Mbieè Sèmè mé lé naâ kuú. Nùà Dueè né cegé bú; à né lom nùà ŋgùrmò kɔɔ́. Kékɔŋ sie lom né bú; Nùà sùsùm hên nɔ. Kùsèm, nùàr a, kéí bú keì.» 13Jomo sâ mè ŋgweé njií cu bɔ̀ njií mé Càŋ lé si giì naâ dɔɔ́ŋ baá bené de ndɔ; bɔ̀ dé ké te vulúu o, bɔ̀ dé ká te tàbè o, bɔ̀ dé ké dòù mé bɔ̀ ké dùà bɔ̀ mene dɔɔ́ŋ né gi de, ye: Kùsèm, béh hên keí yeé nuaá mé né te kɔgɔ bɔ̂ Mbieè Sèmè. Bɔ̀ dudueèr bɔ̀, bɔ̀ terrèb bɔ̀, bɔ̀ sùsùm bɔ̀ dé cu dɔɔ̂ŋ gi lom né bɔ́.» 14Bɔ́ né de, bɔ̀ lèlàŋ bɔ̀ nèà doô né gwaán, ye: Né môn!» Bɔ̀ kokoô bɔ̀ doô né dé bɔɔ̀n doó sue cemmé ndeé, bɔ́ né bú keí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\