Mvù vuû 7

1Jomo sâ mè ŋene njií bɔ̀ cìlì Càŋ déì nèà, bɔ́ né ké te bɔ̀ gou wɔ́ŋe nèà dɔɔ́ŋ njebá den, bɔ́ né bɔ̀ fu nèà sie yiín lɔɔ́, te bɔ̀ fu hèllè tàbè bɔ̂ nòmò mé toú dé kàn kóbó kèmà cú. 2Sâ bɔ̀ cìlì Càŋ doô lé naá giì mé terreb beè, te bɔ́ bɔɔ́ beéh tàbè mé nòmò mé njéh. Mè ŋene njií cu cìlì Càŋ déì baá kèb bà yuoô, à né mé mágá Càŋ làŋ beè, à né mé bɔ̀ cìlì Càŋ nèà doô lɔgɔ́ njií, ye bɔ́ a: 3Bí tée tàbè bɔ̂ nòmò mé bɔ̀ toú bɔ́ béh ye; kɔ béh tuaán laré gi aá bɔ̀ seê bɔ̀ Càŋ mágá toò kuûn, sâ ye.» 4Jomo sâ bɔ́ kulá feh keéh baá-re mè dàm bɔ̀ɔ́ mé baá gi mé mágá Càŋ toò kuûn sâ ndɔ, bɔ́ lé naâ kám yuií mé kám yulà nèà cùɔ̀b nèà; dɔɔ́ŋ lé naá giì bɔ̀ huaán Iserálà. 5Te gèh Júdà, bɔ́ tuaán kám yulà cùɔ̀b fà; te gèh Rúbèn, kám yulà cùɔ̀b fà; gèh Gàd, kám yulà cùɔ̀b fà; 6gèh Asêr, kám yulà cùɔ̀b fà; gèh Naftalî, kám yulà cùɔ̀b fà; gèh Manasê, kám yulà cùɔ̀b fà; 7gèh Simeɔ̂ŋ, kám yulà cùɔ̀b fà; gèh Levî, kám yulà cùɔ̀b fà; gèh Isakâr, kám yulà cùɔ̀b fà; 8gèh Jebulɔ̂ŋ, kám yulà cùɔ̀b fà; gèh Josêf, kám yulà cùɔ̀b fà; mé gèh Benjamên, kám yulà cùɔ̀b fà ndɔ. 9Jomo sâ mè yeé ke, mè ŋene njií cu cìlì nùàr né mbaá yaám ndeé, dé kulâ sam. Lò nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ lé naá giì teèn, mé bèh hihiné, gèh hihiné, ju hihiné ndɔ. Bɔ́ né ké toò kɔgɔ Càŋ bɔ̂ Mbieè Sèmè njebá den, bɔ́ né mé cɔ̀gɔ̀ wuwulê yoòr, mé ŋgéh-teêr beè beè ndɔ. 10Bɔ́ né ké ter gɔgɔ́ njií, ye: Càŋ Tele beèh ké te kɔgɔ bɔ̂ Mbieè Sèmè béh mân yili sɔm né kɔɔ́.» 11Sâ dàm bɔ̀ cìlì Càŋ baá gi ké kwarè kɔgɔ̀ kaáŋ den ndɔ, bɔ́ né bɔ̀ kokoô bɔ̀ mé bɔ̀ lèlàŋ bɔ̀ nèà lètenè kaáŋ keéh. Bɔ́ né toò kɔgɔ̀ cemmé sulí ndeé, bɔ́ né Càŋ keí, 12bɔ́ ye: Né bɔ̀n! Nùà Sùsùm né Tele beèh Càŋ, Nùà dueè. Terreb mé kékɔŋ né gi beè seèn. Béh vrà bú vraà, béh vèh dèn bú. Kùsèm terreb Càŋ a, sùmù yùò kélà cie dé kèì cên.» 13Jomo sâ nuaré déì deên ké lètenè bɔ̀ kokoô bɔ̀ doô, ye mè a: Bɔ̀ɔ́ mé né cɔ̀gɔ̀ wuwulê su hên né bɔ̀ neì wa, bɔ́ yuoô he ndɔ wa?» 14Mè ye bú a: Kɔ kela né wò, dé koô.» À tueé baá-re ye mè a: Né bɔ̀ɔ́ mé lé naâ lè mambin gèr cèrè jomò kelá ma. Wa bɔ̀ sâ bɔ̀ lé naâ cɔ̀gɔ̀ bɔɔ̀n lè húɔ́m Mbieè Sèmè yaga. Bɔ̀ cɔ̀gɔ̀ bɔɔ̀n baá gi wuwulê. 15Bɔ́ ké toò Càŋ den né dé cî. Bɔ́ né seé seèn ké gwà Càŋ cíbí mé lou mene bɔɔ́ sɔɔ́. 16Cùè mé nyúá bɔ́ sìè ŋgwé ndé cú; lou mé njeré déì bɔ́ lì ŋgwé ndé cú ndɔ. 17Mbieè Sèmè né ké lètenè kɔgɔ̀, à ke nyegé né bɔ́ kɔɔ́, à nde né bɔ́ lè nduùn nòmò yɔ̀ŋe njií. Càŋ nde né bɔ́ yímé njolò fɔ sɔm ndɔ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\