Mvù vuû 8

1Te Mbieè Sèmè yeé nde sie kɔ sɔm ndɔ ŋgèh dé téhbeèh doô, njèh dɔɔ́ŋ maáb tené le gi ké ter. Nde nde, wa gùm kwèh yɔ̀ŋ loù njèh dɔɔ́ŋ né nɔɔ́ŋ. 2Jomo sâ mè yeé ke, bɔ̀ cìlì Càŋ téhbeh né ké toò Càŋ njebá den; bɔ́ haá kwaá né bɔ́ tàŋ téhbeh beè. 3Cìlì Càŋ déì wa cuù, à né mé tàndáŋ beè, tàndáŋ sâ bɔ́ me né mé goó. À nde ké kwarè kɔɔ̀ njebá ndeé. Bɔ́ kela bú san lè tàndâŋ ŋgún, bɔ́ bilí kwaá, ye te à hualé bilí mé dàmè bɔ̀ Yeésò bɔ̀, à né ké felè kɔɔ̀ mé Càŋ ŋgie haá njií. Bɔ́ kɔ sâ me né mé goó; né ké toò kɔgɔ̀ den den. 4Ju weè saàn mé dàmè bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dɔɔ́ŋ né beè cìlì Càŋ yuo, né yoòr Càŋ lulí ndeé. 5Jomo sâ cìlì Càŋ ŋuaán sɔm we hèllè felè kɔɔ̀, à kwaá njií lè tàndâŋ deí, à tum si njiî ká doó. Mbàn né die, nu né gwaán, bɔ̀ hueh né ŋgulí, tàbè jilí lom mé gècên mene. 6Jomo sâ bɔ̀ cìlì Càŋ téhbeh mé tàŋ beè beè doô njebá nyegé mé tàŋ bɔɔ̀n. 7Cìlì Càŋ dé toò jɔ̀gɔ̀ yi si tàŋ: boó mé we mé húɔ́m mene bomo suagà ká doó, ŋgie sɔm kɔ̀b tàbè cén, kɔ̀b fà le. Kɔ̀b bɔ̀ toû cén ŋgie yuo, kɔ̀b fà le. Bɔ̀ nyure dedɔɔ̂ ŋgie yuo gi ménâ ndɔ. 8Cìlì Càŋ dé jomò yi cu tàŋ dé seèn: kèkènè tàŋɔ̀r tòr déì léláŋ weè mân, komo tum suagà, die yila dùà; kɔ̀b ndèndèŋ nòmò cén ŋa húɔ́m, kɔ̀b fà le. 9Dàm bɔ̀ njií mé yɔŋ yeé dùà dɔɔ́ŋ, kɔ̀b cén kuú gi, kɔ̀b fà le. Kɔ̀b cén bɔ̀ bàtô dùà dɔɔ́ŋ ŋerré yuo, kɔ̀b fà le. 10Cìlì Càŋ dé tagâr yi cu tàŋ dé seèn: mè ŋene tàtù mbentò déì komo suagà ké ter léláŋ weè faá boó kɔɔ̀r nɔ, die yila dùà nòmò mé bɔ̀ nduùn mene; kɔ̀b cécéné veé yuo. 11Yilí mbentò sâ né nó. Nòmò kɔ̀b cén jelá yuo, kɔ̀b fà le. Bɔ̀ nùàr kókoó mbaá ŋueé kuú gi mé njéh; sâ jelá yɔgɔ́ baá. 12Cìlì Càŋ dé nèà yi cu tàŋ dé seèn. Lou kɔ̀b cén yili, kɔ̀b fà le. Weéh kɔ̀b cén yili, kɔ̀b fà le. Bɔ̀ mbentò dɔɔ́ŋ, kɔ̀b cén yilí yuo, kɔ̀b fà le. Lou cib sɔɔ́ gùm kɔ̀b cieê cén, kɔ̀b fà le. Weéh cib ŋaga kɔ̀b cibî cén ménâ ndɔ. 13Mè yeé ke cu, jìè baá tɔ́g ké ka vulúu lɔɔ́ yɔŋ, à né ké ter keí njií, ye: Gèr-e! Gèr-e! Bɔ̀ cìlì Càŋ dé tagâr nde aá tàŋ dé bɔɔ̀n tuagá. Mambin gèr nde né bɔ̀ nùàr ká doó kwa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\