Mvù vuû 9

1Cìlì Càŋ dé tîn yi cu tàŋ dé seèn. Mè ŋene tàtù mbentò déì ká doó, à lé die suagà naâ ter, bɔ́ né bú kî lege ŋgɔbè beè haá kwaá. 2Mbentò doô komo lege ŋgɔbè sâ ndɔ. Ju weè kulu yuo kela teèn, ka yilí ŋaá ter lég, cib sɔm lou; ter dɔɔ́ŋ yili yuo mé ju weè lege ŋgɔbè hèllè. 3Kètàr né ké teèn bomó yuo den, né ká doó sue suagâ, bɔ́ né bèh dɔɔ́ŋ kwaár ndeé; bɔ́ né bɔ́ gèh terreb bɔ̀ taŋtàŋ jege haá, bɔ́ ye bɔ́ a: 4Bí té nyure mé toú kèmà. Bí ndé lòm yoòr bɔ̀ nùàr. Bɔ̀ɔ́ mé mágá Càŋ toò kuûn sam, bí bɔ́ júé lòm kɔɔ́.» 5Bɔ́ ye bɔ́ a: Bí té bɔ̀ nùàr lòù wúlá, bí témá sɔ́ bɔ́ seé yoòr weéh tîn, bɔ́ nde né mé gèr kwaré.» Bàŋ kètàr yulá nde né ka bɔ́ nág faá dé taŋtàŋ gèr nɔ. 6Bɔ́ yilá fɔɔ́n nde né cio mé njéh gùm weéh tîn dɔɔ́ŋ, cio bɔ́ sòn kòmò ndé ŋgwéh. Bɔ́ gwaán nde né mene kuû, cio nde né bɔ́ ŋgɔɔ́n, te bɔ́ kekɔɔ̀. 7Bɔ̀ kètàr sâ den né faá bɔ̀ nyam tébágà mé bɔ́ kaga kwaá né dé gò taâb nɔ: bɔ̀ njeré déì né bele bɔ́ felè faá tàm ŋgɔ̂g mé bɔ́ me né mé goó nɔ. Toò sieè bɔɔ̀n den bele né faá dé nùàr nɔ. 8Yúlí feèh né faá dé bɔ̀ vêh ndɔ; nyie den bele né bɔ́ sònò faá nyie gélɔ̂g. 9Te kàŋ bɔɔ̀n den né faá cɔ̀gɔ̀ lɔ̀ŋ nɔ. Bèmè bà bɔɔ̀n ŋgulí felá né bèmè bɔ̀ŋ bɔ̀ màtúâ taâb mé bɔ̀ nyam tébágà né bèh taâb tulu njií. 10Njòr né bele bɔ́ te ŋgere faá dé taŋtàŋ gèr nɔ. Terreb mé bɔ́ feh keéh nde né bɔ̀ nùàr gèr mé njéh weéh tîn doô né gi bɔ́ ké te ŋgere sâ. 11Mgbè bɔɔ̀n né Sátàn. Bèh denè seèn né lè lege ŋgɔbè hèllè. Yilí seèn né Ŋéllé-nùàr. Mé ju hebreêh né Àbadôn; mé ju greêk né Apoliɔ̂ŋ ndɔ. 12Hên née gèr dé toò jɔ̀gɔ̀ ye; bɔ̀ fà bɔ̀ déì baá cuù ndeê. 13Jomo sâ cìlì Càŋ dé ténjên yi cu tàŋ dé seèn. Mè ŋgweé njií ké te kɔ toò Càŋ hueh déì né ŋgulí den. Bɔ́ kɔ sâ me né mé goó. Hueh sâ né ké te gou seèn nèà dɔɔ́ŋ ŋgulí den. 14À tueé njií mé cìlì Càŋ dé ténjên mé tàŋ baá toò seèn doô, ye bú a: Bɔ̀ cìlì nèà mé bɔ́ lé naâ bɔ́ ké kwarè nòmò Efrátè coló kwaá doô, sè yì bɔ́.» 15Bɔ́ se yi bɔ́ nèà dɔɔ́ŋ ndɔ. Sâ bɔ́ lé naá giì bɔ́ nyegé kwaá, lé naâ dé cu sâ, dé cieé sâ, dé weéh sâ mé dé nyèmà sâ ndɔ, bɔ́ ye te bɔ́ nde bɔ̀ nùàr kɔ̀b tagár geé, bɔ́ wula sɔm kɔ̀b cén. 16Bɔ́ kulá feh mè bɔ̀ sɔ́jì mé lé naâ nyam tébágà ŋaá ndɔ: dɔɔ́ŋ bɔ́ lé naâ kám yuií fà. 17Bɔ́ lé naâ njolò mò ŋené yuo kelà; bɔ́ lé beè naâ bele mé kɔ̀ bèbèlè faá we nɔ, faá nòmò vulû nɔ, faá nyùm nàgàkèn nɔ. Bɔ̀ nyam tébágà bɔɔ̀n né bele mé feh faá gélɔ̂g ndɔ. We mé ju mé nyùm nàgàkèn lé naâ bɔ́ sònò bomó yuo den. 18Bɔ̀ njèh gèr tagár mé lé naâ sònò bɔ̀ nyam tébágà bomo yuo sâ, lé naâ bɔ̀ nùàr kɔ̀b cén wulá sɔm, kɔ̀b fà le. Lé naâ we mé ju mé nyùm nàgàkèn. 19Bɔ̀ nyam tébágà dé bɔɔ̀n lé naâ mé terreb bèh fa: déì lé naâ ké sònò, déì ké te ŋgere. Bɔ̀ ŋgere bɔɔ̀n lé naâ faá sàb nɔ, feh lé naâ teèn; bɔ́ lé bɔ̀ nùàr veên bɔɔ́ deén naâ mé njéh. 20Mé njéh mene, bɔ̀ɔ́ mé lé naâ ter le, mé bɔ̀ gèr hèllè lé bɔ́ wúlá ná ŋgwêh, lé naâ ménâ taŋ den, bɔ́ temé kwéh sér ŋgwéh, bɔ́ kɔ lom né cècàŋ feh hihiné duaà: bɔ́ né tándulu dua, bɔ́ né ŋgùlàmúr mé feh hihiné dua; bɔ́ bɔ̀ déì me né mé goó, bɔ̀ déì mé lɔ̀ŋ; bɔ̀ déì mé taá, bɔ̀ déì toú. Bɔ́ dɔɔ́ŋ né gi mùmúr mbaá, bɔ́ ŋéné bèh, bɔ́ ŋgwé bèh, bɔ́ gɔ̀ bèh ndɔ. 21Bɔ́ yeé temé kwéh sér cú ménâ, bɔ́ kɔ lom baá-re feh wulâ ndɔ, bɔ́ né lɔb yuo; bɔ́ né yàgà bɔɔ́ tobó gɔ; yíb ceré né bɔ́ ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\