Rɔ̂m 1

1Né mè Pɔ̂l, nùà seê Yeésò Kristò; mè né cu nuaá mé Càŋ lé balé weéh naâ ye te mè ŋa mbɔ̀ŋ tebê nyî, à jege haá mè Njàgà Bagaà seèn beè, ye mè a, ndé sè yɔ̀ŋ seè ndɔ. 2Càŋ lɔ naâ ndéb ter kwa kwaá, à tueé keéh sònò bɔ̀ sòn-seèn bɔ̀ ye nyí nde né Njàgà Bagaà sâ cie sɔm keéh; bɔ́ lé naâ te mvù nyagá kwaá ndɔ. 3Né Njàgà Bagaà felè Ŋuna seèn, Fehtoò beèh Yeésò Kristò. À né ndùté ndùtù Davîd kèb dé nùàr. 4Kèb dé Cúcuî, à né Ŋunà Càŋ. Càŋ lé bú sie kwaá naâ kɔɔ́; à lé naâ bú te cio komo sɔm te feh keéh mé terreb mene ye, né Ŋuna nyî. 5Mè fùgò beè Càŋ hên kuú né mé yilí seèn; mè mbɔ̀ŋ tebê seèn ŋa né mé njéh ndɔ. Càŋ ye mè a: ndé ju seèn ké lètenè bɔ̀ nùàr mé gèh hihiné tueé bele, te bɔ́ kwaá njií lom temé cén yoòr seèn, bɔ́ ŋgweé sòn seèn, yilí seèn ŋgulí mé njéh. 6À jue né mé bí bɔ̀ Rɔ̂m bɔ̀ mene, Càŋ lé naâ bí yilá, te bí ŋa bɔ̀ nùàr Yeésò Kristò mân. 7Mè hên nyagá njií né mé bí bɔ̀ Rɔ̂m bɔ̀, bí bɔ̀ɔ́ mé temé Càŋ né yoòr bi`i dɔɔ́ŋ, à lé naâ bí yilá, te bí den bɔ̀ nùàr seèn. Càŋ Tele beèh bɔ̂ Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, kúlú bí, bɔ́ haá bí dɔlê. 8Mè jɔ̀gɔ̀ felè bi`i dɔɔ́ŋ vra lɔgɔ́ née Càŋ ye; mè né bú jomo Yeésò Kristò vra keéh. Lòù sam, bí né temé yoòr Yeésò Nùà Cɔ̀ŋ kwaá njií, ŋgɔ́g bi`i né wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ ŋgulí ndeé. 9Bú Càŋ mé feh seèn né gi kɔɔ́, ye mè tueé né gècên, bú mé mè né seé seèn mé temé mò mene bɔɔ́, mè né Njàgà Bagaà felè Ŋuna seèn se doô: à né kɔɔ́ ye mè né yeé nyí felè bi`i cu dɔɔ́ŋ dua den. 10Mè né bú dua, ye bú a, mé húɔ́m-temé seèn, à há mè lɔ́ŋ mé be seèn, te mè ndeè ké yoòr bi`i ma. 11Wanɔɔ́ŋ mè né mé tuaá bi`i kela, mè ndeè né bí gà seé Cúcuí Càŋ feh, te bí kwa nyegé terreb mé njéh. 12Mè tétég gwaán né ké lètenè bi`i deèn, te yo taré mè, taré bí, te yo taré gi béh bí felè temé cên mé béh né yoòr Càŋ kwaá njií hên dɔɔ́ŋ. 13Belà, mè ye te bí kɔ ye, cu dɔɔ́ŋ mè né gò ké yoòr bi`i gwaán sɔɔ́, mè lɔ́ŋ kwà ŋgwéh lòù. Mè ye te seé mò wa tàb ké lètenè bi`i, faá né lètenè bɔ̀ nùàr lè tàbè dé`i waá ndeé nɔ. 14Kɔ mè né ménâ bèh dɔɔ́ŋ bɔɔ́ ndeé; seé mò né cí. Né mene lètenè bɔ̀ɔ́ mé cer yeé lɔ, mé ya dueè mene; lètenè bɔ̀ kɔ́gɔ̀n bɔ̀ mé bɔ̀ cùr mene, kɔ mè né ménâ bɔɔ́. 15Mè gwaán né mé Njàgà Bagaà ké Rɔ̂m lètenè bi`i se waâ dé cî. 16Mè tueé bí, Njàgà Bagaà né mè yoòr sagár: à né mé terreb Càŋ yoòr, te à yili sɔm bɔ̀ɔ́ mé né temé yoòr Yeésò Kristò kwaá njií; duɔɔ̂m né mé bɔ̀ Jûf, nde mé bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam. 17Mɔ né mân, sâ Njàgà Bagaà né seé Càŋ cie feh kwaá; à feh kwaá né nùàr gèh dé mé Càŋ nde né bú nùà dilî teèn yilá keéh. Gèh dé sâ né lom temé yoòr Yeésò Kristò kwaá njiî, ceér dé`i toò sam cuú. Né te mvù Càŋe ménâ nyagá den ndɔ, ye: «Nuaá mé ŋa né nùà dilî beè Càŋ mé temé cén yoòr seèn kwaá njiî dɔɔ́ŋ, kwa nde né yɔ̀ŋ kɔɔ́.» 18Bí kɔ́ɔ ye, Càŋ ké te vulúu baá bèsɔ́nè feh kwaá, ye nyí né mé yúlá-temé felè veên hihiné mé bɔ̀ nùàr né bɔɔ́ doô; bɔ́ né bɔ̀ seé vevenê bɔɔ̀n hèllè bɔɔ́, bɔ́ né gècên nyî mé njéh doó dobó baré njií, bɔ́ nyí vèh cú. 19Kèkènè seé Càŋ mé bɔ́ sé naâ Càŋ mé njéh ŋené kɔɔ́, Càŋ né mene bɔ́ bèsɔ́nè mé feh seèn feh keéh, mé njéh mene bɔ́ ŋéné kɔ́ ŋgwéh. 20Á sâ, bèh lɔ mé Càŋ lɔ sií naâ wɔ́ŋ, bɔ́ mene bú mé njolo ŋéné ŋgwéh, kèkènè seé seèn né yeé cie ŋené ŋagá, ye né Càŋ terrèb, Càŋ ndeèr ma. Mɔ bɔ́ mân gwàn ŋgwéh, sâ bɔ́ mé sòn toò seèn sam ndɔ. 21Bɔ́ né mene Càŋ ŋené kɔɔ́, bɔ́ bú sén ŋgwéh, bɔ́ bú vrà ŋgwéh faá bɔ́ sé naâ bú vra ye à né Càŋ. Yeé baá môn, bɔ́ duɔɔ́m baá-re lòù munó ndegé seêr, bɔ́ né te cibi ndugó faáŋ ndeé. 22Wa bɔ́ né bɔ̀ kɔ́-njèh bɔ̀ sé wa, sâ kùlù mé bɔ́ lɔ jueè ceré né bɔ́. 23Bɔ́ lɔɔ̀ né gùm Càŋ Ndeèr Nùà sùsùm duaà, bɔ́ nde cècàŋ bɔɔ́ kwaá, bɔ́ dua seér cí; bɔ̀ dé`i fela né nùàr, mé né ká lè wɔ́ŋe wàn mbaá; bɔ̀ dé`i fela né non, bɔ̀ dé`i fela nyam, bɔ̀ dé`i sàb; dɔɔ́ŋ bɔ́ né gi bɔ́ dua ndualé gɔ. 24Yeé baá mân, Càŋ sɔm be seèn yoòr bɔɔ̀n ndɔ, te bɔ́ teré yila kɔ te núlu, faá bɔ́ né gwaán sâ nɔ, te bɔ̀ dé kàn mé dé kân loró den mé fegùl`i yoòr ndɔ. 25Bɔ́ bɔɔ̀n naâ gècên Càŋ kwaá lɔɔ́, bɔ́ gwaán seér nyeén. Càŋ mé lɔ sií naâ njèh dɔɔ́ŋ, bɔ́ né bú kwaá lɔɔ́, bɔ́ né njií mé à lɔ sií naâ lòù dua seér. Ŋgweéh bɔ́ sé la dua seér né bú wa? È môn. 26Càŋ yeé ŋene aá ménâ, à sɔm be yoòr bɔɔ̀n ndɔ, te bɔ́ loró kwaá nyegé bɔ̀ njèh fegùl`i sâ mé njéh yoòr bagasé. Bɔ̀ véh bɔɔ̀n nde né mé feh bɔɔ̀n kweéh seér: bɔ́ bɔ̀ siíb kɔɔ́ cèr ndé cú, bɔ̀ véh cer seér nde aá bɔ̀ mbaábɔn kɔɔ́. 27Bɔ̀ siíb gwàn ndé cú bɔ̀ véh ceèr ndɔ, tuaá sie seér nde aá bɔ́ mé bɔ̀ siíb mbaábɔn ceèr. Bɔ̀ nùàr mân bɔɔ́ sabé gɔ né te bɔ̀ dé kàn mé dé kân loró le gi léláŋ fegùl`i, bɔ́ tulu su dùkàŋ yoòr mé be bɔɔ̀n; né sòn veên mé bɔ́ né bɔɔ́ gɔ sâ. 28Bɔ́ yeé berɔ́ŋ baá Càŋ ménâ, Càŋ sɔm be yoòr bɔɔ̀n ndɔ, à kwaá lɔ bɔ́ mé lo mapelîm bɔɔ̀n sâ, te bɔ́ bɔɔ́ seér njií mé bɔ́ sé lé bɔ́ ná ŋgwêh. 29Yeé baá ménâ, bɔ́ gela den baá-re mé gèh veên hihiné lè dedeí ndɔ: dene gogobô o, temé te njèh nùàre kwaá njiî o, jéré-temé o, huer o, wúlá-feh o, jɔ́gɔ́ o, tánágá o, jélá-temé o, dɔɔ́ŋ né seé bɔɔ̀n. Bɔ́ né sòn tuagá sar gɔ, 30bɔ́ né bɔ̀ njèh vevenê lètenè bɔɔ̀n yoòr tueé su kuú, bɔ́ né Càŋ bunó, bɔ́ né bɔ̀ mbaábɔn selé, bɔ́ né feh ham, bɔ́ né punó, bɔ́ né bɔ̀ veên dé fefeê munó fɔɔ́n gɔ, bɔ́ sòn bɔ̀ tele mé bɔ̀ meí ŋgwé cú ndɔ. 31Bɔ́ baá gi mé ndòn kukuû mân, bɔ́ faá bɔ́ tueé kwaá yeé nɔ bɔ́ wá cú, bɔ́ baá gi bɔ̀ maŋgwan, bɔ́ jere bɔ̀ mbaábɔn kɔ́ cú. 32Bɔ́ né gi ndéb Càŋ kɔɔ́ nyegé, ye bɔ̀ɔ́ mé né gi gèh bɔ̀ njií hên bɔɔ́ wa, sàgà bɔɔ̀n né yeé cio ma. Bɔ́ né mene mân kɔɔ́, mé njéh mene bɔ́ né cu bɔɔ́ ŋeí. Nuaá mé né lòù bɔɔ́ sabé seér dɔɔ́ŋ, bɔ́ vela seér cu bú be lòù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\