Rɔ̂m 10

1Bɔ̀ nùàr mò, mè né lom Càŋ felè bɔ̀ Jûf dua, ye te bɔ́ yili yuo. Né lom mè yoòr yilá dé gècên. 2Mè ŋene bɔ́ né lom te seé Càŋe faá cí nɔ bɔgɔ́. Njèh cén, bɔ́ seér ŋgwé kòmò ŋgwéh; 3wanɔɔ́ŋ ceér mé Càŋ yilá né bɔ̀ nùàr bɔ̀ didilí bɔ̀ mé njéh, bɔ́ bɔɔ̀n ŋgwé kɔ́ ŋgwéh nɔ. Bɔ́ yeé ŋgwé kɔ́ cú ménâ, bɔ́ yila baá-re ceér mé feh bɔɔ̀n fɔɔ́n gɔɔ̀, ye te bɔ́ den beè Càŋ dilísé mé njéh. Yeé baá ménâ, ceér mé Càŋ sé né bɔ́ bɔ̀ didilí bɔ̀ mé njéh yilá, bɔ́ teèn ŋgwan seér cu baá-re lòù ndɔ. 4Á sâ, Kristò lé sóú Mús`i te bèh denè seèn ŋgoró kwaá gi aá kèn ndɔ, ye te bɔ̀ɔ́ mé kwaá njií seér né temé yoòr nyî dɔɔ́ŋ, ŋa seér bɔ̀ didilí bɔ̀ beè Càŋ kɔɔ́. 5Ceér sóú joloò mé nùàr sé naâ nùà dilî beè Càŋ mé njéh ŋaá, Mús`i nùà njèh lé naá gi`i ter nyagá kwaá, ye: Nuaá mé né sóú mé gùm mene jolo komo dɔɔ́ŋ, yɔ̀ŋ kwa nde né kɔɔ́ ma. 6Sâ, ceér dé temé kwaá njiî, te nùàr ŋa nùà dilî beè Càŋ mé njéh né seér hiín ndɔ, à dé seèn ye: «Té mé feh yeè túé ye: Ne`i ŋaá nde né ké te vulúu kɔɔ́ wa?» Sâ tueé né ye: Ne`i ŋaá nde né ké te vulúu kɔɔ́, te à yila njiî Kristò ká doó wa? 7Té túé ndɔ, ye: «Ne`i suaga nde né ké dòù ka tàbè kɔɔ́ wa?» Sâ tueé né ye: Ne`i suaga nde né ké dòù kɔɔ́, te yilá wellê bú ndɔ wa? Té ménâ túé ndɔ́g. 8Càŋ né seér tueé ye, ŋgòr nyî né kwarè yeè sâ, né sònò yeè, né te temé yeè ndɔ. Ŋgòr sâ né felè temé kwaá njiî. Béh bɔ̀ nùàr hên tueé yeé cí. 9Mɔ wò né toò bɔ̀ nùàr mé sòn yeè tueé, ye Yeésò né Nùà Dueè kɔɔ́, wò kwaá njií temé teèn ye Càŋ lé naâ bú te cio komo sɔm ndɔ, sâ wò yili yuo aá kèn. 10Mɔ béh baá temé yoòr Yeésò ménâ kwaá njií, Càŋ nde né béh bɔ̀ didilí bɔ̀ beè seèn yilá. Mɔ béh né mé sòn beèh gwaán, ye Yeésò né Nùà Dueè kɔɔ́, sâ Càŋ nde né béh yili sɔm. 11Ŋgòr Càŋ né môn tueé ndɔ, ye: «Nuaá mé né temé yoòr seèn kwaá njií dɔɔ́ŋ lòù pɔ́ lè ndé ŋgwéh.» 12Mɔ né mân, sâ lètenè bɔ̀ Jûf mé bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam, gwèn teèn sam cuú; bɔ́ baá lom dɔɔ́ŋ mé Nùà Dueè cên. Bɔ̀ɔ́ mé né bú yueé fɔɔ́n dɔɔ́ŋ, à né gi bɔ́ bagaà bɔɔ́ laré. 13Né te mvù Càŋe môn nyagá den, ye: «Nuaá mé nde né Nùà Dueè yueé fɔɔ́n dɔɔ́ŋ nde né yili yuo.» 14Á, bɔ̀ nùàr bú yueé yilá keéh nde né he, mɔ bɔ́ temé yoòr seèn kwá njí ŋgwéh wa? Bɔ́ temé yoòr seèn kwaá njií keéh nde né naàn, mɔ bɔ́ née ŋgúŋgwéeh ye wa? Bɔ́ ŋgweé keéh nde né he, mɔ nuaré dé`i seèn ndé ŋgwéh bɔ́ tueé wa? 15Á, ne`i tueé nde né bɔ́ kɔɔ́, mɔ bɔ́ nuaré dé`i ké teèn témá njí ŋgwéh wa? Né cu te mvù Càŋe nyagá den ye: «Bɔ́ baá mé gò Njàgà Bagaà! Keé bèh huɔm nê!» 16Mé njéh mene, bɔ̀ nùàr Njàgà Bagaà sâ dɔɔ́ŋ gwàn làrè ŋgwéh. Esáyà sòn-Càŋ lɔ naâ mân tueé ndɔ, ye: «Nùà Dueè, ne`i seèn kwaá njií né-re temé te ŋgòr beèh kɔɔ́?» 17Mɔ né mân, bí kɔ́ɔ ye, kɔ bɔ́ ŋgweé lɔgɔ́ ŋgòr, te bɔ́ gwaán ye. Mè ŋgòr sâ jue né kùr Kristò. 18Njií ye mè a, bíé bí lòù: Hên bɔ́ née ka ŋgòr sâ ŋgúŋgwéeh á? Hêceè, bɔ́ ŋgweé gi aá kèn! Te mvù Càŋe né bèsɔ́nè nyagá den, ye: «Hueh bɔ̀ tebê bɔ̀ ŋgulí sie aá wɔ́ŋ beè; bɔ̀ ŋgòr bɔɔ̀n ŋgulí nde gi aá bèh mé tàbè bɔ̂ vulú né teèn kwaré dɔɔ́ŋ.» 19Mɔ né ménâ, kwá mè jɔ̀gɔ̀ bie cu dé`i ye: Hên bɔ̀ Iserálà bɔ̀ lé kaà ŋgwé kɔ́ ná ŋgwêh á? Mè tueé bí, Mús`i lɔ naá gi`i bɔ́ tueé, ye: «Càŋ ye: nyí bɔɔ́ nde né mé be, te bí bar seér bɔ̀ kurú lòù. Nyí nde né bí soób, te temé ŋaâ bí mé bɔ̀ kùlù bɔ̀ ŋaà.» 20Esáyà salé sɔm cuù dé seèn ndɔ, ye: «Càŋ ye: Bɔ̀ɔ́ mé lɔ ceér nyî fɔ́n ná ŋgwêh dɔɔ́ŋ ŋene seér cu né nyí kɔɔ́. Nyí ŋené yuo kela seér cuù né toò bɔ̀ɔ́ mé nyí bíé bèh.» 21Dé bɔ̀ Iserálà bɔ̀, Càŋ den cuù ye: «Cieé dɔɔ́ŋ nyí né bɔ́ mé be ci yilá kuú, kàmbér la né bɔ̀ dúágá-tie bɔ̀, mé bɔ̀ taâb bɔ̀ nyî.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\