Rɔ̂m 11

1Kwá mè jɔ̀gɔ̀ bie ke ndɔ ye: sâ Càŋ sɔm si njií aá bɔ̀ nùàr seèn Iserálà doó wa? Dé sâ, tí ndɔ̂g! Mè mé feh mò, mè né nùà Iserálà sâ, mè né te gèh Benjamên, ndùté ndùtù Abrahâm. 2Càŋ bɔ̀ nùàr seèn sɔ̀m s`i ŋgwéh, à lé ké bèh duɔɔ̂m ŋene kɔ lɔgɔ́ naâ bɔ́, bɔ́ né bɔ̀ dé seèn. Ŋgweéh njií mé bɔ́ nyagá kwaá né felè Elî te mvù Càŋe doô, bí né gi kɔɔ́ wa? À lé naâ ju bɔ̀ Iserálà bɔ̀ toò Càŋ nde, ye Càŋ a: 3«Nùà Dueè, bɔ́ wula sɔm gi aá bɔ̀ sòn yeè, bɔ́ tulú komó sɔm gi aá bɔ̀ kɔ sèmè yeè kèn, mè tene le aá mé huún; bɔ́ né cu ceér fɔɔ́n, te bɔ́ wula cu mè ndɔ.» 4À yeé tueé gi aá mân, Càŋ lé ye bú a naàn wa? Ŋgweéh Càŋ lé ye bú a: «Wò mé huún sam mà.» Ye bú a, bɔ̀ nùàr nyî kám téhbeh né teèn, bɔ́ toò Bahâl cècàŋ mbaâ cémmé bèh ma. 5Mè tueé bí, kènê né cu faá bèh ménâ; bɔ̀ŋ dé Càŋ lètenè bɔ̀ Iserálà bɔ̀ née le ye; Càŋ lé bɔ̀ sâ bɔ̀ balé kwaá naâ mé húɔ́m-temé seèn; 6lé naâ dé lòù, dèn ŋgwéh mé seé bɔɔ̀n. Mɔ sé né mé seé bɔɔ̀n, sâ húɔ́m-temé Càŋ doô sé húɔ́m-temé dé gècên ŋá ná cû. 7Sâ ye naàn wee? Sâ ye, njií mé bɔ̀ huaán Iserálà lé naâ fɔɔ́n sâ, bɔ́ lé kwà ná ŋgwêh, ye bɔ̀ɔ́ mé Càŋ lé balé sɔɔ́m naâ lètenè bɔɔ̀n sâ lé kwa cegé naâ kɔɔ́; bɔ̀ dé`i dé bɔɔ̀n lé taré seér naâ feh lòù. 8Né te mvù Càŋe môn nyagá den ndɔ, ye: «Càŋ lé naâ bɔ́ temé lè bɔɔ́ kuú sɔm, te wa mene hên, bɔ́ mé njolo ŋéné cú, bɔ́ mé tie ŋgwé cú ndɔ.» 9Davîd né cu felè bɔɔ̀n ménâ tueé ye: «Bɔ̀ kùrmò bɔɔ̀n a, bíé cú bɔ́ kɔɔ́; bú a, s`iè bɔ́ tuagà, te bɔ́ ŋene gèr beè Càŋ mé njéh fî. 10Njolo bɔɔ̀n a, yílí sér lòù, te bɔ́ njèh ŋéné cú. Càŋ a, s`iè gú kwá dèn bɔ́ ŋgɔ̀gɔ̀ beè môn; bú a, té be dù.» 11Kwá mè jɔ̀gɔ̀ bie cuù bieè ndɔ, ye: Bɔ̀ Jûf yeé ceén aá môn, bɔ́ lé naâ toò die nyoló kelá ndeé á? Môn sam ndɔ! Bɔ́ yeé ceén aá ménâ, Càŋ nde seér bɔ̀ hiîn bɔ̀ yili sɔm, te furú seér bɔ̀ Jûf mé bɔ̀ sâ bɔ̀ lòù. 12Mɔ hên bɔ̀ Jûf lé ceén naâ, te Càŋ bɔɔ́ seér bɔ̀ nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ bagaà mé njéh, bɔ́ yeé die, Càŋ dàm nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ kulu gi mé njéh, sâ mɔ dàm bɔ̀ Jûf cu cu gi`i te ceér Càŋe, dé sâ den weéh nde né naàn wa? Mè tueé bí, Càŋ nde né dàm gèh nùàr kulú samé gií mé njéh. 13Bí bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam, mè kènê tueé njií né mé bí, ye bí a: mè né mbɔ̀ŋ tebê Càŋ; à mè dé mò tema njií né ké lètenè bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam. Yeé baá ménâ, mè sie nyegé seé mò mé vɔ́gɔ́-temé mene ndɔ! 14Mè né ndèm kwaá ye mè nde né bɔ̀ɔ́ mé béh bɔ́ né mé gèh cên jilí; mɔ huer baá bɔ́ mé bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam ŋgwa, te Càŋ yili sɔm bɔ̀ dé`i lètenè bɔɔ̀n; 15wanɔɔ́ŋ Càŋ yeé sɔm si njií aá bɔ̀ Jûf gè jomo, bɔ̂ wɔ́ŋ nde ye huɔɔ́m doô nɔ. Á sâ, mɔ Càŋ ndeè weh gi cu aá bɔ́, dé sâ ndeè den weéh nde né naàn wa? Mè tueé bí, sâ baá cu ye-re dé mé bɔ̀ komó teèn kwa bilí cu nde né mé yɔ̀ŋ mene. 16Mɔ jèrè baá gi beè Càŋ, sâ bí kɔ́ɔ ye, kukuŋ né dé seèn ndɔ. Mɔ jɔgɔb toû né gi beè Càŋ, sâ mé béh mene dɔɔ́ŋ né gi beè seèn ndɔ. 17Bɔ̀ huaán Iserálà den né faá toú mé fei yeé kómó, mé bɔ́ dobo kwaá né ká lɔ nɔ. Bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam dé bɔɔ̀n né faá toú kómô dé ké ya dueè. Bɔ́ yeé dobo gi aá dé lɔɔ̂ kèn, bɔ́ ŋɔb sɔm béh dé`i teèn, bɔ́ ŋɔb wellê dé ké ya dueè, bɔ́ nyɔgɔ́ yií keéh te bèh sâ. Né kè`i cén mé wò ndɔ. Wò mene nùà Jûf sam, wò njua dɔm keéh né felè nùà mé né Jûf. Jɔgɔb yeé baá toú hèllè koó, à koó bilí baá-re mé wò mene. 18Mɔ né mân, sâ wò té béh toû mé bɔ́ lé naâ ŋɔɔ́b sɔm doô sèb ndɔ. Té mbaá púnó kú, wò jɔgɔb kɔɔ́ kwá ŋgwéh, jɔgɔb kwaá seér né wò kɔɔ́. 19Merré dé`i wò nde né tueé ye: bɔ́ lé naâ béh dé`i ŋɔɔ́b sɔm, bɔ́ nyɔgɔ́ keéh nyí. 20Né gi môn dág; njèh cén, bɔ́ lé seér temé mé Càŋ kwá njí ná ŋgwêh, Càŋ lé bɔ́ werré sɔɔ́m naâ dé cî. Wò yeé baá dé yeè temé yoòr Càŋ kwaá njií, bɔ́ wò te bèh denè bɔɔ̀ne nyɔgɔ́ yií keéh né dé cî. Mɔ né mân, sâ té feh mbaá hàm kú! Léb sér lòù. 21Wanɔɔ́ŋ bɔ̀ Jûf mé né bɔ̀ béh toû dé jéjêg kɔɔ́, mɔ wò ke, Càŋ bɔ́ kwá lɔ́ ŋgwéh. Sâ júée, mɔ né nyí, à tàŋ sɔ́ ndé ŋgwéh gùm dɔɔ́ŋ. 22Mè tueé wò, yíé kwàgà mé húɔ́m-temé Càŋ, wò yieé cu kwàgà mé jélá-temé seèn ndɔ: mɔ ŋaá baá bú felè bɔ̀ɔ́ mé né tie te ceér seène duagá, à né yeé bɔ́ seé faá cí nɔ weh. Dé yeè môn sam; à né seér felè yeè nùà húɔ́m-temê. Njèh cén, kɔ wò né beè seèn pɔ́ŋ ndɔ, sâ ye; wanɔɔ́ŋ à wò ŋɔb sɔm cu aá kèn. 23Mɔ bɔ̀ Jûf mé lé naâ temé duagá doô kweéh seér cu temé, sâ Càŋ nde né bɔ́ te ndilî nyɔgɔ́ njií cuú. Mè tueé wò, à né mé terreb mé à nde né bɔ́ te ndilî nyɔgɔ́ gií cuú. 24Wò dé yeè nùà Jûf sam, wò né seér béh dé ya dueè, bɔ́ lé wò ŋɔb tena weéh naâ lòù, bɔ́ nyɔgɔ́ njií te ndilí dé ká lɔɔ̂. Mɔ né mân, sé tagá bɔ̀ Jûf mé né béh nùà njèh wa? Mè tueé wò, dé bɔɔ̀n dé nyɔgɔ́ sɔɔ̂ sam nde cuú, bɔ́ tɔɔ́ lom nde aá lòù. 25Bɔ̀ nùàr mò, mè bí hên feh keéh né njií mé lé leér deén naâ lòù, te bí feh bi`i faá bɔ̀ kɔ́gɔ̀n bɔ̀ nɔ wèh kwá cú. Sâ tueé né ye: bɔ̀ huaán Iserálà kèb dé`i mene temé yoòr Càŋ kwá njí ŋgwéh, bɔ́ né mene tie duagá, mé njéh mene, bɔ́ nde né temé kweéh seér. Kɔ bɔ̀ŋ bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam ndeè kweéh seér gi aá temé, te bɔ̀ Jûf kweéh seér ye ndɔ. 26Mɔ gi aá, te dàm bɔ̀ Jûf yili yuo ye, faá né te mvù Càŋe nyagá den nɔ, ye: «Nuaá mé nde né bɔ̀ nùàr yili sɔm, ndeè yuo nde né ké Siyɔ̂ŋ, à fɔ sɔm bɔ̀ ndùté ndùtù Jakɔ̂b veên yoòr. 27«Cu mé nyí nde né bɔ́ veên yoòr kulú sɔm, ŋgɔ̀ŋ nyî nde né cí.» 28Lòù sam, Càŋ lɔ naâ bɔ́ balé weh. Bɔ́ né mene taáŋ, Càŋ bɔ́ gwaán keéh né felè bɔ̀ tele bɔɔ̀n léí jɔ̀gɔ̀. Wanɔɔ́ŋ te Njàgà Bagaà bɔ́ né bɔ̀ bùnò Càŋ bɔ̀ kela. Mɔ né ménâ, te gam seér bí ndɔ. 29Bí kɔ́ɔ ye, mɔ Càŋ balé weh baá nuaré dé`i, à kulu bú, sâ gi aá kèn, Càŋ sòn kwéh sér ndé cú. 30Léí toò bí bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam dɔɔ́ŋ lé naá gi`i sòn Càŋ ŋgeén. Kènê bɔ̀ Jûf yeé baá sòn seèn ménâ ŋgeén, à jere kɔ seér cu aá bí. 31Né cu mé bɔ́ ménâ ndɔ; bɔ́ yeé ŋgeén aá sòn Càŋ, à bí bagaà hên bɔɔ́ seér né lè sòn bɔɔ̀ne, te bɔ́ ŋene ménâ, bɔ́ kweéh seér temé, à kɔ cu bɔ́ jere môn ndɔ. 32Sâ tueé né ye, bí bɔ́ dɔɔ́ŋ naá gi`i sòn Càŋ ŋgeén, te seé bi`i sie nyegé bí be bagasé, à kɔ ye bí jere. 33Njua Càŋ né felè beèh yaámsé mân! Kɔ́gɔ̀n seèn dé tueê sam, à né gi njèh dɔɔ́ŋ kɔɔ́ laré! Ne`i se komo nde né kàgà-ndòn Càŋ kɔɔ́ wa? Njií mé Càŋ nyegé kwaá né ter, ne`i ŋgweé komo nde né kɔɔ́ ndɔ wa? 34Né te mvù Càŋe môn nyagá den ndɔ, ye: «Ne`i kɔ né mùnò Nùà Dueè kɔɔ́ wa? Ne`i leéb komo nde né bú ndéb kɔɔ́ ndɔ wa? 35Ne`i lé Càŋ njèh haá lɔgɔ́ naâ kɔɔ́, te Càŋ nde ye bú sòn sâ haá cuú wa?» 36Bí kɔ́ɔ ye, njèh dɔɔ́ŋ naá gi`i beè Càŋ, à bɔ́ koó gi né kɔɔ́, dɔɔ́ŋ né gi dé seèn. Kùsèm, terreb Càŋ a, sùmù yùò kélà cie dé kè`i cên. È môn!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\