Rɔ̂m 12

1Mɔ Càŋ né béh jere faá bèh mân kɔɔ́, sâ kúkùr bi`i bɔ̀ nùàr mò, keí mé bí née mé njolo hên, bí mé Càŋ há njí gí gùm bi`i dɔɔ́ŋ faá njèh sèmè toò seèn nɔ. Ceér Càŋ duaà dé bagaà né cí, né bú yoòr huɔɔ́m. 2Bí té gule wɔ̂ŋ bèlè, bí bèlè sér gule dé Càŋ, te à kweéh seér gùm bi`i, mé lo bi`i mene, bí ŋgweé komo ye njií mé à né gwaán ndɔ! Sâ tueé né ye, à gwaán né bɔ̀ njèh dé bebagaà mé né ŋagásé tâŋ, mé né lom bú yoòr huɔɔ́m dé gècên. 3Mè baá te fùgò Càŋe, mè bí dɔɔ́ŋ hên tueé keéh né dé cî, ye bí a, té mé feh bi`i púnó kélá. Sòn sâ, bí ŋéné kɔ́ sér bèh denè bi`i dé jéjêg. Temé mé nùà kàn né yoòr Càŋ kwaá njií dɔɔ́ŋ, bú a, ŋéné kɔ́ terreb sâ ŋenè. 4Bí kɔ́ɔ ye, nùàr né mé gà yoòr hihiné mé seé teèn hihiné ndɔ. 5Né cu mé bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ménâ: béh maga mene naàn, béh né lom gùm nùàr cén, béh nyɔgɔ́ bilí né yoòr Kristò. Sâ béh bɔ̀ mbeí beèh nyɔgɔ́ bilí né dɔɔ́ŋ ndɔ, béh den né faá bɔ̀ gà hihiné nyɔgɔ́ bilí né yoòr nɔ, te bɔ́ me sɔm gùm nùàr cén. 6Béh né gi mé gà seê hihiné yoòr; Càŋ nùà kàn haá né dé lòù ndɔ. Mɔ lètenè beèh Càŋ nuaré dé`i haá né sòn seèn tueê, bú a, ŋéné kɔ́ temé mé à né yoòr Càŋ kwaá njií, à yila tueê. 7Mɔ Càŋ haá né wò lo dé bɔ̀ dé`i gaàm, sâ gàm bɔ́ gaàm, né seé yeè. Mɔ dé nuaré dé`i né njèh feèh, bú a, fèfeèh, né seé seèn. 8Nuaá mé Càŋ dé seèn haá né bú lo dé nùàr sɔgɔ̂, bú a, fágá feh, né seé seèn. Mɔ dé yeè né be haâ, sâ há lòm bú mé be fà. Mɔ dé yeé né dé nùàr sie nyegê, s`iè nyégé bɔ́ mé temé yeè mene. Mɔ dé yeè né dé bɔ̀ jámè bɔ̀ gaàm, gàm lòm bɔ́ mé vɔ́gɔ́-temé mene. 9Bí gwàn lòm nùàr mé temé cén, bí nyénné veên nyennè, bí gwàn sér bagaà. 10Bí gwàn kú lètenè bi`i, bí né lètenè bi`i veéh kuú ndɔ. 11Bí dèn lòm bɔ̀ seé bɔ̀, bí té fùɔ̀b gwàn. Bí bɔ́ lòm seé Nùà Dueè mé terreb mene, 12bí né ndèm mé bú kwaá njií, bí né mé bú samé. Bí né gèr yoló, bí né Càŋ cu dɔɔ́ŋ dua ndɔ. 13Mɔ njeré dé`i né nuaré dé`i lètenè bi`i saám, bí há bú teèn. Mɔ nuaré dé`i waà lɔ bi`i, bí té njolo mé bú c`i. 14Mɔ bɔ́ né bí bunó, bí dùà sér Càŋ felè bɔɔ̀n lòù; bí júée Càŋ a, kúlú sér bɔ̀ bùnò bɔ̀ bi`i dé kulû ma, à té bɔ́ lòù dúágá. 15Mɔ bɔ̀ nuaré dé`i baá samé, bí bɔ́ sàmè gí dɔɔ́ŋ. Nuaá mé né yueé, bí bɔ́ yúé gí dɔɔ́ŋ ndɔ. 16Bí dèn lòm lètenè bi`i mé sòn cên, bí té lòù ŋgúgó sér. Nùàr dɔɔ́ŋ a, yú njolo bi`i yuù; bí té dèn faá bí kɔgɔ́n yɔgɔ́ né bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ nɔ. 17Nùàr a, té veên mé veên cú. Bí fɔ́n sér ceér, te bí bɔɔ́ laré nùàr dɔɔ́ŋ bagaà. 18Mɔ lɔ́ŋ né teèn, bí lègè lòm faá bí né lege nɔ, te bí bɔ̀ nùàr den gi mé sòn cên. 19Bí té mé njùŋ kɔɔ́ ndé sér, bɔ̀ mbeí mò, bí kwá lɔ́ Càŋ nùà njèh sɔm njùŋ mé feh seèn, faá né te mvù Càŋe nyagá den nɔ, ye: «Mè njùŋ sɔm nde né kɔɔ́. Mɔ nuaré dé`i né wò veên bɔɔ́, mè bú sòn sâ bɔɔ́ sɔm cu nde né kɔɔ́ ndɔ, jueè mè Càŋ Dueè.» 20Né cu te mvù Càŋe beré dé`i nyagá den, ye: «Mɔ cùè né nùà bùnò yeè sie, há bú yáb teèn; mɔ à né mé nyúá, há bú njèh ŋueê teèn ndɔ; te à ŋene ménâ, fegùl`i bɔgɔ́ bú faá we nɔ, à kweéh seér temé.» 21Té gwàn mé veên yɔgɔ́ wò, yɔ́gɔ́ sér veên kɔɔ́, bɔ́ yɔ́gɔ́ bú mé bagaà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\