Rɔ̂m 13

1Nùàr kàn a, ŋgwé sòn bɔ̀ ŋgɔ́mnà ŋgweè; bɔ́ dɔɔ́ŋ, bɔ́ né gi beè Càŋ, à bɔ́ terreb haá né kɔɔ́, bɔ́ mé feh bɔɔ̀n cèr ŋgwéh. 2Sâ mɔ wò né feh mé bɔ́ taré, sâ wò ŋgen né sòn Càŋ nùà njèh. Lòù sam, à lé naá gi`i bɔ́ nyegé kwaá. Mɔ né mân, sâ bɔ̀ɔ́ mé né feh toò bɔ̀ ŋgɔ́mnà taré dɔɔ́ŋ né ju yoòr bɔɔ̀n mé be bɔɔ̀n turú su. 3Bí kɔ́ɔ ye, nuaá mé né gècên bɔɔ́, dé seèn ŋgɔ́mnà lòù vèh bèh; nùà veên bú veéh yeé kɔɔ́. Mɔ wò ye te nyí bɔ̀ kokoô bɔ̀ dùlà cú, sâ bɔ́ lòm bɔ̀ njèh bebagaà, te bɔ́ seén wò mé njéh. 4Seé mé bɔ́ né bɔɔ́ sâ, Càŋ bɔ́ haá naâ kɔɔ́, te bɔ́ gam wò, wò bɔɔ́ komo bagaà. Á, mɔ wò né yeé veên bɔɔ́, sâ vèh bɔ́ veèh bɔ̀n! Mɔ sam, bɔ́ nde né wò gèr feh keéh, terreb né beè bɔɔ̀n. Bɔ́ né bɔ̀ seé bɔ̀ Càŋ. Mɔ nuaré dé`i bɔɔ́ veên, bɔ́ nde né bú gèr fî feh keéh. Càŋ ye te bɔ̀ nùàr ŋene kɔ yúlá-temé nyî teèn. 5Sâ tueé né ye, mɔ wò né toò bɔ̀ ŋgɔ́mnà leéb, né njèh bagaà dé gècên. Dé yúlá-temé Càŋ gí lòm ŋgwéh ndɔ; né cu te ndòn bí lè sé cú. 6Bí làmpɔ̂ŋ gwɔm yeé dé cî. Bɔ̀ seé bɔ̀ mé né làmpɔ̂ŋ weh sâ, né gi bɔ̀ seé bɔ̀ Càŋ ndɔ, à ye te bɔ́ bɔɔ́ dilí nyegé lòù. 7Njií mé nùà kàn né bí bieé dɔɔ́ŋ, bí gwɔ̀m gí bɔ́ faá bí sé naá kaà gwɔm nɔ; bí gwɔ̀m njí làmpɔ̂ŋ mé bɔ̀ làmpɔ̂ŋ bɔ̀, dé kɔ́stɔ̀ŋ mé bɔ̀ kɔ́stɔ̀ŋ ndɔ. Nuaá mé bí sé naâ bú veéh dɔɔ́ŋ, bí vèh bú veèh; bí sumú nuaá mé bí sé naâ bú sumú ndɔ. 8Bí té mé hùà nùàr yoòr ŋgágá dèn; yoòr bi`i a, ŋgágá dèn sér hùà lètenè bi`i gwaán kuû. Nuaá mé né mbeí mé temé cén gwaán dɔɔ́ŋ, bɔɔ́ komo né dé seèn njií mé sóú Càŋ tueé nê. 9Mè tueé bí, bèh joloò Càŋ mé né tueé ye: té yàgà ndé, té feh wúlá, té yíb ŋúɔ́b, té temé te njèh nùàre kwá njí, mé bɔ̀ sóú dé jomò mene dɔɔ́ŋ, yila gi né te meí bɔɔ̀n cén hên, à tueé lom né dé seèn ye: gwàn mbeí yeè faá wò gwaán né ŋgàŋ yoòr yeè nɔ. 10Mɔ nùàr né mé gwaân lè, à veên mé mbeí bɔ́ njí ndé ŋgwéh. Mɔ wò né bɔ̀ mbaábi mé temé yeè mene gwaán, sâ wò bele lom né dé yeè sóú gùm dɔɔ́ŋ. 11Bí né kɔɔ́ ye, baá cu. Mɔ né mân, bí ny`imè dèn làŋ, hên baá gi`i cu mé Càŋ nde né béh teèn yili sɔm. Dè wá ndé cú faá dé léí toò mé béh lé temé kwaá lɔgɔ́ naâ yoòr Yeésò Kristò nɔ. 12Cibí geé baá kèn, cieé baá gè jomo kɔ ŋagá ndɔ. Béh kwá lɔ́ seé cíbítenè ménâ, béh yí wèh sér bɔ̀ njèh taâb mé béh nde né taáb mé njéh suútenè lieé. 13Béh gɔ̀ d`il`i lòm faá bɔ̀ɔ́ mé gɔ né bèh ŋagâ nɔ. Béh té wɔ́ŋ sèlà, béh té mbè sèlà, béh té sár gwá, béh té ndíéŋ, béh té tɔgɔ ndè, béh té huer ŋgwà ndɔ. 14Bí yoòr sù sér á yɔ̀ŋ dé feê mé Fehtoò beèh Yeésò Kristò. Njií mé ŋgàŋ yoòr bi`i né gwaán dɔɔ́ŋ, bí té teèn téré yílá cú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\