Rɔ̂m 14

1Mɔ nuaré dé`i né te ceér Càŋe yuaá, bí tá bú taà, bí té bú lòù bɔ̀ sér. 2Sâ tueé né ye: mɔ nuaré dé`i né mé terreb njèh dɔɔ́ŋ yieé larê teèn, mbeí né dé seèn te ceér Càŋe yuaá, à dé seèn yieé lom né yùè, 3sâ nuaá mé yieé laré né dɔɔ́ŋ a, té mbeí mé yieé geí né lòù doô sèb. Dé mé yieé geí né lòù a, té dé mé yieé njií né mbaá doô ndúgó ndɔ; à né beè Càŋ. 4Wò né ne`i, mé né ju felè nùà seê nùàr tená gɔ wa? À bɔɔ́ mene bagaà, né mene veên, dɔɔ́ŋ né lom ju tele seê seèn. Mè tueé wò, nùà hèllè nde né bagaà bɔɔ́ komo; Nùà Dueè né mé terreb teèn, à nde né bú taá. 5Bɔ̀ nuaré dé`i ye: bɔ̀ cieé dé`i né bɔ̀ mbeí yɔgɔ́. Sâ bɔ̀ dé`i né dé bɔɔ̀n tueé ye: cieé dɔɔ́ŋ né gi kè`i cén. Mɔ né mân, sâ nùà kàn a, njébá nyégé te mùnò seèn bagasé. 6Nuaá mé ye cieé dé`i né bɔ̀ mbeí yɔgɔ́ doô, cieé sâ jolo né ye te seén Nùà Dueè. Nuaá mé né njèh dɔɔ́ŋ yieé laré doô, mé njéh seén taré né Nùà Dueè ndɔ. Mɔ à nde aá yieé, à né yeé Càŋ vra, faá dé mé yieé geí né lòù vra yeé Càŋ, à né Càŋ seén ndɔ nɔ. 7Á sâ, nuaré dé`i den lom né dene dé seèn nùà njèh wa? À cio kuú lom né dé seèn nùà njèh ndɔ wa? 8Mè tueé bí, mɔ béh né yɔŋ, béh yɔŋ né dé Nùà Dueè; mɔ béh né kuú, béh kuú né dé Nùà Dueè ndɔ. Mɔ né mân, sâ béh yili mene lòù, béh kuú mene, dɔɔ́ŋ béh né gi beè Nùà Dueè. 9Kristò lé kuú naâ dé cî, à komo yuo cu lè cio, ye te nyí den Nùà Dueè bɔ̀ komô mé bɔ̀ lèlàŋ bɔ̀. 10Sâ, mɔ né mân, wò mbeí yeè jue né dé ke`i wa? Á, wò ndɔ nɔ, wò nùàr seb né dé ke`i ndɔ wa? Ŋgweéh béh nde gi né ké toò Càŋ waá, à tena ju felè beèh dɔɔ́ŋ mà. 11Né gi te mvù Càŋe nyagá den, ye: «Càŋ Dueè ye: Kwá nɔɔ́ŋ, mɔ Càŋ gècên né lom nyí, nùàr dɔɔ́ŋ nde gi né toò nyî cemmé. Nùà kàn nde né loù sâ ké ter mé sòn seèn lɔgɔ́ njií, ye nyí Càŋ né lom Nùà terrèb kɔɔ́.» 12Á sâ, nùà kàn a, njébá tég, à nde né sòn seèn mé be seèn toò Càŋ tueé. 13Mɔ né mân, sâ béh gè mé nùàr jueê lètenè beèh geè, béh gwàn sér bɔ̀ mbeí beèh lòù. Njií mé nde né mbeí beèh te veên luú njií, béh té gwàn. 14Bêh Yeésò Fehtoò beèh nyɔgɔ́ bilí baá kèn. Kènê mè baá gi kɔɔ́, ye yáb nùàr kɔɔ́ bɔ́ yílí bèh. Á, mɔ nuaré dé`i né munó ye, nyí nde né mé njéh fulá kuú, sâ né ka beè seèn fulásé ménâ ndɔ. 15Mɔ wò né mbeí yeè temé mé yáb dé`i yieé yulá, sâ kɔ́ɔ ye nyí bú lòù gwàn sér ŋgwéh. Té bú teèn bɔ́ lèr kéh, né lom yáb mbaá; Kristò lé naá gi`i felè mbeí yeè sâ kuú! 16Bí té gwàn dé njií mé né beè bi`i huɔɔ́m, ŋa seér njèh júêb beè bɔ̀ dé`i. 17Lò Càŋ dé seèn mé yáb bɔ̂ mbè dɔ̀gɔ̀ dèn ŋgwéh; né seér mé dene didilî bɔ̂ pɔ́ŋ mé vɔ́gɔ́-temé, faá Cúcuí Ŋagâ haá nê nɔ. 18Nuaá mé né seé Kristò gèh dé hên bɔɔ́ dɔɔ́ŋ, né lom nùà bagaà beè Càŋ mé njolò bɔ̀ nùàr mene. 19Mɔ né mân ndɔ, sâ béh fɔ́n nyégé ceér mé cɔ̀ŋ nde né teèn yuo, te béh bɔ̀ mbeí beèh ta kuú te ceér Càŋe. 20Nùàr a, té seé Càŋ mé yáb túlú ŋèrrè sɔ̀m. Dé yáb dɔɔ́ŋ yieé larê né gi môn dág. Njèh cén, njií mé nde né mbeí te veéne luú njií, húɔ́m ŋgwéh mé nùàr yieé njií sâ. 21Huɔm kela né mé nùàr núɔ́gɔ́ yíé ŋgwéh, à mbè ŋúé ŋgwéh. Bú a, bèrɔ̀ŋ gí bɔ̀ njií mé nde né mbeí te veéne luú njií dɔɔ́ŋ ndɔ. 22Sâ njií mé wò naâ lè yeè ŋgweé nyegé doô, kwá lɔ́ lè yeè bî Càŋ fà. Mè tueé bí, nuaá mé né kɔɔ́ ye nyí bɔɔ́ yií né teèn, samésé nde né bú. 23Nuaá mé né njeré dé`i lòù yieé kiné, baá te ju beè Càŋ ndɔ. Lòù sam, ndòn seèn né mene bú tueé, à teèn jéjég njébá d`il`i ŋgwéh. Mè tueé bí, mɔ nuaré dé`i né njií sâ kɔɔ́, mé njéh mene à né ka teèn ŋeí den, sâ né veên.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\