Rɔ̂m 15

1Béh bɔ̀ɔ́ mé baá gi te ceér Càŋ tarésé dɔɔ́ŋ, mɔ béh ye te huɔm, béh gàm sér bɔ̀ yuyuaâ bɔ̀ lòù. Béh té faá béh né gwaán nɔ bɔ́. 2Nùà kàn a, bɔ́ sér njií mé nde né mbeí yoòr huɔɔ́m, te gam mbeí, mbeí bele ceér Càŋ mé temé seèn mene. 3Te den faá Yeésò Kristò lé bɔɔ́ naâ nɔ; à lé dé seèn dé mé à gwaán né kɔɔ́ bɔ́ ná ŋgwêh. À lé bɔɔ́ seér naâ faá né felè seèn te mvù Càŋe nyagá den nɔ, ye: «Séb mé bɔ́ lé selé naâ wò doô, sue le seér aá felè mò.» 4Bɔ̀ njií mé né gi te mvù Càŋe nyagá den dɔɔ́ŋ, bɔ́ lé nyagá kwaá naâ léí toò, ye te béh ndeè maán weh njèh teèn, yo taré béh tarè, béh kwaá sèŋ. Sâ dɔɔ́ŋ ye te béh ndèm kwaá njií gi mé Càŋ. 5Bú Càŋ nuaá mé sèŋ bɔ̂ táré-yo yuo gi`i né beè seèn doô, bú a, há bí terreb, te bí bele gule Yeésò Kristò, bí den lètenè bi`i mé sòn cên, 6te bí seén gi Càŋ Tele Fehtoò beèh Yeésò Kristò mé sòn cên dɔɔ́ŋ ndɔ. 7Mɔ né mân, sâ bí bɔ̀ mbeí bi`i kè nyégé kú yo bi`i lètenè bi`i faá Yeésò Kristò lé ke nyegé naâ bí nɔ, te bɔ̀ nùàr ŋene ménâ, bɔ́ seén Càŋ mé njéh. 8Mè tueé bí, Yeésò Kristò lé nùà seê bɔ̀ Jûf ŋa kuú naâ, ye te yuo faá Càŋ lé tueé kwaá naâ mé bɔ̀ tele beèh léí jɔ̀gɔ̀ nɔ, te nyí feh keéh béh teèn, ye béh a, Càŋ nyeén túé bèh ma. 9À lé dé`i nde cuù naâ, ye te bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam ŋene kɔ́-jere Càŋ felè bɔɔ̀n, bɔ́ seén bú mé njéh. Né te mvù Càŋe ménâ nyagá den, ye: «Mè wò lètenè bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam hên seén gɔ nde né dé cî; mè nde né yilí yeè mé bené seén.» 10Te mvù Càŋe né cu nyagá den ndɔ, ye: «Bí bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam dɔɔ́ŋ sàmè gí ménâ ndɔ, bí yílá ndé gí te mbàgà Càŋe.» 11Né cu beré dé`i tueé ye: «Bí bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam dɔɔ́ŋ, bí sén làrè Càŋ Dueè seèn. Dàm nùàr a, sén làrè bú lò nùàr dɔɔ́ŋ!» 12Esáyà sòn-Càŋ tueé né môn ndɔ, ye: «Ndùté ndùtù Jésè baá ndeê, à Nùà Dueè felè lò nùàr dɔɔ́ŋ den nde né kɔɔ́, bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam ndèm kwaá njií gi nde né yoòr seèn.» 13Càŋ mé haá yeé ndèm a, há bí dàm vɔ́gɔ́-temé mé dɔlê, njua mé bí né temé yoòr seèn kwaá njií, te bí kwaá ŋeí cu ndèm mé terreb Cúcuí Ŋagâ lòù. 14Bɔ̀ nùàr mò, mè né bagasé kɔɔ́ nyegé, ye bí né gi bɔ̀ húɔ́m-temé bɔ̀, bí né ceér gècên ŋené kɔɔ́, bí né gi mé terreb ndéb lètenè bi`i leéb kuû teèn. 15Mé njéh mene, te bɔ̀ beré dé`i lè mvù hên mè la naâ bí lòù nyagá turú, te bí nyèn cú. Lòù sam, mè né mé fùgò beè Càŋ kuú, 16à lé ye mè a, mè né nùà seê Yeésò Kristò ké lètenè bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam ma. À lé naâ mè Njàgà Bagaà seèn beè jege haá, ye mè a, ndé ké lètenè bɔɔ̀n tueé den, te bɔ́ ŋa gi njèh sèmè mé né nyí yoòr huɔɔ́m, te Cúcuí Ŋagâ haá bɔ́ terreb, bɔ́ den lom beè nyî jolosé ma. 17Yeé baá mân, njií ye mè a, sàgàr kú lòm mé seé Càŋ dé sagâr ndɔ. Sâ dɔɔ́ŋ né gi mé njua Yeésò Kristò. 18Mɔ mè nde né sòn komo, sâ kɔ mè jue cegé né seé mé Kristò né beè mò bɔɔ́ keéh hên: mè né bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam ceér Càŋ feh, te bɔ́ ŋgweé sòn seèn. Kristò né ŋgòr sònò mò tueé keéh, à né seé beè mò bɔɔ́ keéh: 19bɔ̀ fém, mé bɔ̀ c`iè hihiné mé terreb Cúcuí Ŋagâ mene né gi teèn ŋené yuo kelá. Mè lé terreb kwaá naâ faá bèh sâ, te mè nde ye mé Njàgà Bagaà felè Kristò bèh dɔɔ́ŋ tueé ndeé. Mè lé tueé duɔɔ́m naâ ké Jerúsalem, nde wa mé lò Ilírî. 20Mè Njàgà Bagaà sâ tueé lom yeé bèh mé yilí Yeésò Kristò née teèn ŋgúlí wá ŋgwéeh ye, mè ye te mè gwà dé`i felè maàŋ nuaré dé`i mé yí cú. 21Te den faá né te mvù Càŋe nyagá den ndɔ nɔ, ye: «Bɔ̀ɔ́ mé bɔ́ née bɔ́ njeré dé`i túé ŋgwéeh ye nde né bú ŋené; bɔ̀ɔ́ mé née ju seèn ŋgúŋgwéeh ye nde né ŋgweé gií ndɔ.» 22Sâ né njií mé lé naâ mè cu dɔɔ́ŋ yiín; mè gwaán né mene ké yoòr bi`i ndeê, mè wá kòmò ŋgwéh. 23Kènê mè seé te tàbè hên bɔɔ́ gi aá kèn; mè nde né bí yɔŋ ke. Baá nyèmà kɔ́beè mè né gò sâ kaga den. 24Kɔ mè baá mé gò Espânye, mè kela ye ké yoòr bi`i ndɔ. Mè gwaán né bí ŋenê, te béh bí cer weh ndɔ, mè kwa gàm beè bi`i, mè kela nde ye ké Espânye sâ. 25Njèh cén, mè jɔ̀gɔ̀ nde née ké Jerúsalem ye, te mè haá njií bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ké sâ gàm. 26Lòù sam, bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ké Masedínà mé Akayî bilí gi aá kàgàlɔ̀ŋ kèn; né lom bɔ́ yoòr huɔɔ́m dé gècên, bɔ́ ye, há njí mé bɔ̀ saám bɔ̀ ké Jerúsalem lètenè bɔ̀ Yeésò bɔ̀. 27Lé naâ mé kàgà-ndòn bɔɔ̀n ndɔ; sé né ka môn bɔ̀n. Ŋgweéh bɔ̀ Jûf mé né ceér Yeésò ké Jerúsalem bele dɔɔ́ŋ lé naá gi`i Njàgà Bagaà mé bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam se wa? Sâ kènê kɔ bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam yií be teèn, te gam bɔ̀ Jûf mé bɔ̀ njèh dé ŋgàŋ yoòr ndɔ. 28Mɔ seé hèllè ndeè gi baá, mè haá lɔ aá bɔ́ kàgàlɔ̀ŋ sâ, mè wa ye ké yoòr bi`i, te mè nde ye Espânye kelá ndeé. 29Mè né kɔɔ́ ye: mɔ mè ndeè waà baá ké yoòr bi`i, Yeésò Kristò nde né béh bí kulú nyegé. 30Bɔ̀ nùàr mò, mé yilí Fehtoò beèh Yeésò Kristò bɔ̂ Cúcuí Ŋagâ mé né gwaân lètenè beèh kaá kwaá, mè né bí bɔŋ, ye bí dùà gàm mè Càŋ teèn, bí dua lom bú felà mò tég, 31te mè beè bɔ̀ dúágá-tie bɔ̀ ké Judê yílá cú, te mè wa nyegé mé gàm bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ké Jerúsalem bagasé, bɔ́ weh nyegé mé vɔ́gɔ́-temé mene ndɔ. 32Mɔ bí né ménâ dua, mè ndeè né ké yoòr bi`i mé vɔ́gɔ́-temé mene waâ. Mɔ Càŋ né gwaán, sâ mè nde né ké lètenè bi`i du weh ndɔ. 33Á sâ, Càŋ mé haá yeé nùàr dɔlê a, kúrú nyégé bí dɔɔ́ŋ. È môn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\