Rɔ̂m 16

1Bí kè nyégé tie beèh Fébè baga, à né nùà seé Càŋ te bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ ké Káŋkrè. 2Mɔ à waà, bí wèh lòm bú mé yilí Fehtoò beèh lè; seé bɔ̀ Càŋ bɔ̀ né ménâ. Njií mé né bú yɔgɔ́ dɔɔ́ŋ, bí gàm bú gaàm. À né lom nùà gàm nùàr dé gècên, à lé naâ mè gam. 3Bí bíé kéh Prisîl bɔ̂ Akilâ baga; né bɔ̀ mbeí seê mò te seé Yeésò Kristò. 4Bɔ́ lé naâ cio felè mò liím, te bɔ́ yili sɔm ye mè. Mè né lom bɔ́ vra dé gècên; bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ mé Jûf sam dɔɔ́ŋ né taré bɔ́ môn vra ndɔ. 5Bí bíé kéh mè bɔ̀ɔ́ mé bilí dua yeé Càŋ ké gwò bɔɔ̀n ndɔ. Bí bie keéh mbeí mò Efanête. Ké te tàbè Asíà dɔɔ́ŋ, nuaá mé lé kwaá njií lɔgɔ́ naâ temé yoòr Kristò lé naâ bú. 6Bí bíé kéh mè Marî, à né lom seé felè bi`i mé terreb mene bɔɔ́. 7Bí bíé Androníkù bɔ̂ Juniâ, né bɔ̀ nùàr mò, béh bɔ́ lé ké gwà cib`i naâ kɔɔ́. Ké lètenè bɔ̀ mbɔ̀ŋ tebê dɔɔ́ŋ, bɔ̀ nùàr né lom bɔ́ vra dé gècên. Bɔ́ lé bɔ̀ mbɔ̀ŋ Yeésò ŋa lɔgɔ́ naâ kɔɔ́ mé mè. 8Bí bíé kéh mè Àmpliátù, né mbeí mò te yilí Fehtoò beèh. 9Bí bie keéh mè Hùrbên, né mbeí seê beèh te seé Kristò. Bí bie keéh mbeí mò Seták`i ndɔ. 10Bí bíé kéh mè Àpelê baga; à lé naâ feh keéh ye né mene te gèr-e, nyí né temé yoòr Kristò kwaá njií. Bí bie keéh mè mbàgà Aristobûl ndɔ. 11Bí bíé kéh mè nùàr mò Herodiɔ̂ŋ baga. Bɔ̀ɔ́ mé né temé yoòr Fehtoò beèh te mbàgà Nárs`i kwaá njií dɔɔ́ŋ, bí bíé kéh mè bɔ́ teèn. 12Bí bie keéh Trifénà bɔ̂ Tripósà mé né seé Fehtoò beèh temá. Bí bie keéh mbeí beèh Pèrsídà, nuaá mé né seé seèn faá cí nɔ bɔɔ́. 13Bí bíé kéh mè Rúfùs; à né lom te ceér Càŋ mé gècên mene njebá taré. Bí bie keéh meí seèn mé né meí mò ndɔ. 14Bí bíé kéh bɔ̀ Asenkretà bɔ̂ Felegɔ̂ŋ mé Hermê baga; bí bie keéh Pàtróbà bɔ̂ Harmâ mé bɔ̀ mbeí bɔɔ̀n ké yoòr bɔɔ̀n baga ndɔ. 15Bí bíé kéh mè Filológà bɔ̂ Júl`i mé Néré bɔ̂ tie seèn baga. Bí bie keéh Holimpâ mé bɔ̀ Càŋ bɔ̀ ké sâ dɔɔ́ŋ. 16Bí bíé kú lètenè bi`i mé temé cén. Bɔ̀ŋ bɔ̀ Kristò bɔ̀ dɔɔ́ŋ ye: bíé kéh bí baga dɔɔ́ŋ ndɔ. 17Bɔ̀ nùàr mò, kúkùr bi`i, bí kè kɔ́gɔ́n nyégé bagasé, wanɔɔ́ŋ njií mé béh lé feéh naâ bí dɔɔ́ŋ, bɔ̀ nuaré dé`i né lom teèn feré ndugó gɔ, ye te bɔ́ yií kèrrè lètenè bi`i, bí sab ceér, bí temé te ŋgòr beèh kwá njí cú. Mɔ né mân, bí gè lòm mé ceér bɔɔ̀n nɔɔ́ŋ. 18Gèh bɔ̀ sâ bɔ̀ seé Fehtoò beèh Kristò bɔ́ ŋgwéh, bɔ́ lege seér né dé ŋgàŋ lè`i bɔɔ̀n! Seé bɔɔ̀n né lom ŋgòr bebagaà sònò tueé nagâ; bɔ́ né-re ménâ bɔɔ́, bɔ́ né bɔ̀ɔ́ mé bèh njèh kɔ́ ŋgwéh dɔɔ́ŋ bele gɔ. 19Dé bi`i môn sam, bɔ̀ nùàr né gi kɔɔ́ ye, bí né dé bi`i sòn Nùà Dueè ŋgweé. Môn, mè né lom mé vɔ́gɔ́-temé felè bi`i dé gècên. Njèh cén, mè né gwaán ye bí den lom bɔ̀ kɔ́gɔ̀n bɔ̀ mé né baga bɔɔ́, te bí nyenné komo veên. 20Mè tueé bí, Càŋ mé haá yeé dɔlê, nde né toò hên Sátàn gulè bi`i njalé kwaá. Húɔ́m-temé Fehtoò beèh Yeésò a, ká s`iè bí beè! 21Mbeí seê mò Timotê ye bíé kéh bí; bɔ́ bɔ̀ nùàr mò Lùsiûs bɔ̂ Jásɔ̀ŋ mé Sosipátà ye bíé bí ndɔ. 22Né mè Tèrtíù, mè mvù hên nyagá né kɔɔ́, mè né bí lè yilí Fehtoò beèh bieé. 23Gayûs ye bíé bí; mè cer né ká lɔ seèn. Bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dɔɔ́ŋ bilí yila yeé ká lɔ seèn ndɔ. Herástà mé fer kàgàlɔ̀ŋ bɔ̀ lɔɔ́ bɔ̀ dɔɔ́ŋ né beè seèn ye bíé bí. D`im beèh Kwártù ye bíé bí ndɔ. [ 24Húɔ́m-temé Fehtoò beèh Yeésò Kristò a, ká s`iè gí bí beè dɔɔ́ŋ. È môn!] 25Béh sén Càŋ seèn! Terreb né beè seèn, à nde né bí te ceér seèn bɔɔ́ taré. Njàgà Bagaà seèn felè Yeésò Kristò mé mè né yeé se hên né ménâ tueé ndɔ. Càŋ béh ménâ feh keéh né kɔɔ́. À lɔ Njàgà Bagaà sâ munó nab kwaá naâ ter. Lɔ naâ sâ wɔ́ŋ née teèn sam ye. 26Kènê, cu yeé wulu baá, à ŋené sɔm keéh ye bú bèsɔ́nè mé mvù bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀, te dàm bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam dɔɔ́ŋ ŋgweé laré, faá Càŋ ndeèr lé tueé naâ nɔ, te bɔ́ kwaá njií temé teèn, bɔ́ ŋgweé tie. 27Béh sén Càŋ seèn. Kɔ́gɔ̀n dɔɔ́ŋ ceré le né mé bú. Terreb seèn a, sùmù yùò kélà cie dé kè`i cên mé Yeésò Kristò. È môn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\