Rɔ̂m 2

1Mɔ né mân, sâ wò nuaá mé né ju felè bɔ̀ mbeî tená gɔ doô, wò né mene ne`i, wò né beè ndɔ. Wò yeè ju felè bɔ̀ mbeî tena né kɔɔ́. Wò yeé tena gi aá, wò né cu ménâ bɔɔ́ taré, sâ ju wò s`iè ndé ŋgwéh wa? 2Béh né kɔɔ́ ye, bɔ̀ɔ́ mé né veên faá bèh ménâ bɔɔ́, Càŋ ju felè bɔɔ̀n tena lom yeé jéjég. 3Sâ, wò nuaá mé né ju felè bɔ̀ dé`i tená sâ, wò né munó ye nyí nde né ju beè Càŋ mvelé wa? Ŋgweéh seé yeè né taré cí mà. 4Mè tueé wò, wò né sèŋ mé bɔ́-bagaà Càŋ seb, wò né húɔ́m-temé seèn seb ndɔ. Wò kɔ́ ŋgwéh ye Càŋ nyí bagaà ménâ bɔɔ́ den né, te cieé dé`i nyí kweéh seér dene nyî wa? 5Kɔ̀cɔ̀, taŋgwan temê mé kwéh sér bèh. Wò me`i bɔ̀ gèr felè yeè mé be yeè nyegé kwaá baá kèn. Loù mé ŋá-temé Càŋ nde né bèsɔ́nè yuo kelá, à nde né ju jéjêg tená, ju nde né wò sie. 6À sàgà nùà kàn mé nùà kân loù sâ gwɔm nde né mé seé seèn. 7Bɔ̀ɔ́ mé né be mé seé bagaà kwaá njií, ye bɔ́ né ŋgùlù Càŋ kela, wa bɔ́ gwaán né nùàr beè Càŋ ŋaâ, te bɔ́ kwa yɔ̀ŋ tètàgà doô, yɔ̀ŋ tètàgà loù sâ kwa nde né bɔ́. 8Dé bɔ̀ taáb bɔ̀ seèn, à yúlá-temé seèn tieé su njií nde né yoòr bɔɔ̀n. Né bɔ̀ dúágá-tie bɔ̀ mé né ceér gècên kwaá lɔɔ́, bɔ́ sabé bele seér bɔ̀ njèh vevenê doô. 9Mé bɔ̀ vevenê bɔ̀ dɔɔ́ŋ, bɔ́ me`i bɔ̀ gèr loù sâ ŋene nde né fî. Duɔɔ́m nde né yoòr bɔ̀ Jûf, jomo sâ yoòr bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam. 10Dé bɔ̀ bebagaà bɔ̀, Càŋ nde né bɔ́ faá nùàr nɔ weh kwaá, à yií njií bɔ́ te ŋgùlù seène, à haá bɔ́ dɔlê. Duɔɔ́m nde né yoòr bɔ̀ Jûf, jomo sâ bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam ndɔ. 11Lòù sam, Càŋ dé seèn nùàr lòù gè`i bèh. 12Bɔ̀ɔ́ mé lé naá gi`i veên bɔɔ́, mé sóú Mús`i kɔ́ ŋgwéh dɔɔ́ŋ, bɔ́ ju bɔɔ̀n mé sóú Mús`i téná ndé ŋgwéh; dé bɔɔ̀n veên bɔɔ̀n sie nde né bɔ́ kɔɔ́. Bɔ̀ɔ́ mé lé naâ veên mé sóú Mús`i lè bɔɔ́ dɔɔ́ŋ, bɔ́ ju bɔɔ̀n tena nde né mé sóú Mús`i ndɔ. 13Lòù sam, mɔ nùàr nde né nùà dilî beè Càŋ ŋaá, kɔ à sóú jolo komo mé gùm mene, dèn ŋgwéh mé sóú mbaá ŋgweé faáŋ njiî. 14Mɔ bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam né sóú mbaá jolo weh, bɔ́ kɔ́ ŋgwéh ye né sóú Mús`i, sâ bɔ́ né gi feh keéh ye sóú sâ né bɔ́ lè húɔ́me. 15Sâ bɔ́ teèn ménâ feh keéh né ye, njií mé sóú né taga doô né lè bɔɔ̀n nyagá den ndɔ ma. Ndòn bɔɔ̀n tueé den baá-re bɔ́ ménâ ndɔ; cu dé`i né bɔ́ lòù ki seér, cu dé`i à den seèn nɔɔ́ŋ. 16Bí kɔ́ɔ ye, loù mé Càŋ kwaá lɔ nde né ju beè Yeésò Kristò teèn, bɔ̀ njií hên dɔɔ́ŋ nde gi`i né cie ŋené yuo kelâ, ŋené yuo kela nde né faá Njàgà Bagaà sònò mò hên tueé den nê nɔ. Loù sâ Càŋ ju tena nde né mé felè bɔ̀ njií mé né lè nùàr leér den mene. 17Wò nùà Jûf dé yeè, yilí yeè né Jûf, wò né gi sóú kɔɔ́, wò yieé né mé njéh, wò ŋueé mé njéh, yo yeè né gi mé yilí Càŋ sagár. 18Njií mé Càŋ gwaán nê dɔɔ́ŋ, wò né gi kɔɔ́, sóú né gi wò feh, te wò ŋene kɔ njèh bebagaà. 19Wò ye, wò né bɔ̀ tácugó ceér feh, wa wò né ŋagâ toò bɔ̀ cibi bɔ̀ ndɔ; 20wò ye nyí bɔɔ́ dilí né bɔ̀ cùr ceér kɔɔ́, wa nyí né bɔ̀ huaán tetɔɔ̂r njèh feh, te bɔ́ ŋene kɔ ceér Càŋ. Ŋgweéh wò ye mé sóú sâ nyí kɔgɔ́n gi aá, nyí baá gi mé gècên teèn wa? 21Sâ kè cú-re! Wò nuaá mé né bɔ̀ dé`i feh hèllè, kei mé bɔɔ́ wò yeè gùm yeè nùà njèh teèn fèh kéh ŋgwéh wa? Wò ye bɔ̀ nùàr a: té yíb ŋúɔ́b; wò dé yeè ŋuɔb né dé ke`i wa? 22Wò ye bɔ̀ nùàr a: té yàgà ndé; wò dé yeè yàgà nde né dé ke`i wa? Wò ye bɔ̀ nùàr a: cècàŋ duaà né lom ve. Bɔɔ́ né naàn mé wò né lè mɔ̀ bɔɔ̀n yilá ndeé, wò né njèh teèn kema wa? 23Wò né sagár nyegé ye nyí né mé sóú Càŋ lè, wò kɔ́ ŋgwéh ye, nyí né bú lòù kwaá seér wa? Wò sé yeé baá méménâ bɔɔ́, ŋgweéh sâ wò bɔɔ́ gulí né Càŋ nùà njèh wa? 24Né te mvù Càŋe môn nyagá den ndɔ, ye: «Bɔ̀ nùàr yilí Càŋ hên dɔɔ́ŋ bɔɔ́ beéh keéh né mé y`iè bi`i bɔ̀ Jûf.» 25Bí ŋgwé mè tueé bí felè ŋgór ŋɔɔ̂b. Mɔ bí né sóú jolo komo, sâ ŋgór ŋɔɔ̂b né njèh gàm. Mɔ bí né sóú kwaá, sâ mɔ bí ŋɔb mene ŋgór, bí née den ka faá kurú nɔ. 26Cu sâ ndɔ, mɔ kurú dé`i né dé seèn sóú jolo kɔɔ́, sâ Càŋ bú faá nuaá mé ŋɔb aá ŋgór nɔ yílá ndé ŋgwéh wa? 27Mè tueé bí, nuaá mé né sóú jolo kɔɔ́, bɔ́ mene bú ŋgór ŋɔ́b ŋgwéh, nde né wò mé ju sie, wò nuaá mé sóú jòlò kòmò ŋgwéh hèllè. Wò né mene mé sóú yeè sâ beè, bɔ́ ŋɔb mene wò ŋgór, ju nde né wò sie den. 28Mè tueé wò, nùà Jûf dé gècên, bɔ́ bú te léláŋ mvum njolò ŋéné lòm ŋgwéh. Ŋgór ŋɔɔ̂b gí cégé ŋgwéh mé ŋgàŋ yoòr mbaá ŋɔɔ́b kuû ndɔ. 29Nùà Jûf dé gècên né seér nuaá mé né Jûf yí lè, à dé seèn ŋgór ŋɔb seér né temé seèn. Gèh ŋgór dé sâ Cúcuí Càŋ ŋɔb né bú kɔɔ́, dèn ŋgwéh sóú mé bɔ́ nyagá né lòù. Nùà Jûf dé gècên sâ, Càŋ seén nde né bú kɔɔ́ ndɔ, dèn ŋgwéh nùàr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\