Rɔ̂m 3

1Á sâ, mè né mene Jûf, né cu gam wa? Ŋgór ŋɔɔ̂b né cu njeré dé`i gam ndɔ wa? 2Gàm né lom ŋgún mbaá. Lòù sam, Càŋ lé ŋgòr seèn haá kwaá naâ beè bɔ̀ Jûf. 3Á, mɔ lètenè bɔɔ̀n bɔ̀ dé`i teèn d`il`i ŋgwéh nɔ, sâ béh tueé nde né naàn? Sâ Càŋ dé seèn dilísé dèn ndé cú wa? 4Ndɔ́g, dé sâ seèn môn bɔ́ ndé ŋgwéh! Dé Càŋ, à njebá taré lom nde né te gècên seèn-e tég, gwaán bɔ̀ nùàr a dèn gí léláŋ bɔ̀ nyeén bɔ̀. Né faá bɔ́ nyagá kwaá né te mvù Càŋe nɔ, ye: «Gwàn dé mé wò den nùà njêŋ faá wò tueé nê nɔ; mɔ bɔ̀ nùàr ye te ju sie wò, te wò yɔgɔ́ bɔ́.» 5Mɔ veên mé béh né bɔɔ́ hên feh seér cu né kɔɔ́, ye bɔ̀ nùàr a: Càŋ né dé seèn Nùà gècên, sâ béh sònò tueé cu nde né kei wa? Mɔ béh né veên bɔɔ́, Càŋ béh gèr feh keéh né mé njéh, sâ bí ye Càŋ teèn bɔ́ yí ŋgwéh wa? Bɔ̀ nùàr né ye mân bie seér; mè jue né cí. 6Mè tueé bí, Càŋ bɔɔ́ yií né teèn. Mɔ sam, à sé la ju felè wɔ̂ŋ tena né naàn wa? 7Mɔ nyeén beèh hèllè feh den né ka gècên Càŋ kɔɔ́, te gam bɔ̀ nùàr, bɔ́ seén nyegé Càŋ mé njéh, sâ Càŋ seèn béh mé ju sie cu nde né dé ke`i? 8Á sâ, kei mé yiín cu nde né béh veên bɔɔ̂ kɔɔ́ ndɔ wa? Sâ béh júée ye: béh bɔ́ lòm veên bɔɔ̀, nde né dé bagaà sâ ŋaá seér. Bɔ̀ dé`i né mè yoòr tueé kwaá, ye mè né yeé môn tueé sé wa. Kwá nɔɔ́ŋ, Càŋ nde né bɔ́ gèr feh keéh, à bɔ́ feh keéh nde né faá seé bɔɔ̀n tueé nê nɔ. 9Mɔ né mân, béh bɔ̀ Jûf, béh né cu bɔ̀ nuaré dé`i yɔgɔ́ wa? Ndɔ́g! Mè la naá gi`i tueé ŋagá ye: né mene Jûf, mene Jûf sam, dɔɔ́ŋ bɔ́ né gi kwer veên ma. 10Né te mvù Càŋe môn nyagá den ndɔ, ye: «Nuaá mé né sɔm nùà dilî, ndɔ́g teèn sam. 11Nuaá mé né ŋgweé kɔɔ́, teèn sam. Nuaá mé né Càŋ fɔɔ́n, teèn sam ndɔ. 12Bɔ́ sabé nde gi aá bèh dàbe, bɔ́ toò leér le gi aá kèn. Ndɔ́g nuaá mé né seé bagaà bɔɔ́, né mene cén tà cén, teèn yùò kélá ŋgwêh. 13Bɔ́ né gi mé tɔgɔ lɔŋ faá sà lɔɔ̀ŋ nɔ; bɔ́ né mé leba fèfà; ŋgòr né lom bɔ́ sònò faá nd`ièm sàb nɔ faám yuo ndɔ. 14Sòn den né bɔ́ beè faá nó nɔ, né lom léláŋ njèh duagâ. 15Tètè`i sam, bɔ́ baá feh wulá. 16Bèh mé bɔ́ né kelá dɔɔ́ŋ, bɔ́ né dùkàŋ bɔ̂ gèr teèn we su lɔɔ́. 17Bɔ́ ceér dɔlê ŋéné kɔ́ ŋgwéh. 18Bɔ́ Càŋ vèh bèh ndɔ.» 19Béh né kɔɔ́ ye njií mé mvù sóù né tueé dɔɔ́ŋ, à tueé njií né mé bɔ̀ɔ́ mé né ka sóù. Mɔ né ménâ, sâ nuaá mé nde né Càŋ tueé ye bú a, nyí ceér kɔ́ ŋgwéh teèn sam; te dàm bɔ̀ nùàr wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ die gi ju beè seèn ndɔ. 20Nùàr a, jòlò kɔ́ mene sóú gèh dé heè, Càŋ bú nùà dilî ké toò seèn mé njéh yílá ndé ŋgwéh. Sóú feh lom né dé seèn dé feèh, ye nùàr a: wò né mé veên yoòr ma. 21Kènê ceér dé feê ŋené yuo kelà baá cie kèn; né ceér mé béh ŋa gi nde né bɔ̀ didilî bɔ̀ beè Càŋ mé njéh. Ceér bú sâ dé seèn jomo sóù kélá sér ŋgwéh. Mvù sóù bɔ́ bɔ̀ sòn-Càŋ bɔ̀ lé naâ toò mân tueé taré ndɔ, ye: 22Càŋ bɔ̀ nùàr ké toò seèn bɔ̀ didilí bɔ̀ yilá lom né mé temé yoòr Yeésò Kristò kwaá njiî. Bɔ̀ɔ́ mé né temé yoòr seèn kwaá njií dɔɔ́ŋ, à né gi bɔ́ yilá, à dé seèn mé gwèn sam, nùàr dɔɔ́ŋ né gi beè seèn kè`i cén. 23Nùàr dɔɔ́ŋ naá gi`i veên bɔɔ́. Yeé baá ménâ, bɔ́ kwarè Càŋ sùsùm dèn cú. 24Càŋ yeé ŋene cu aá môn, à yili sɔm bɔ́ mé Yeésò Kristò, à sie seér bɔ́ bɔ̀ didilî bɔ̀ mé húɔ́m-temé seèn, dé lòù ndɔ. 25Càŋ lé sɔm kwaá naâ Yeésò faá njèh sèmè nɔ, te à kuú sòn beèh, te à yaga sɔm béh veên yoòr mé húɔ́m seèn. Càŋ ceér bú hên feh keéh né mé bɔ̀ɔ́ mé né temé yoòr Yeésò Kristò kwaá njií, te bɔ̀ nùàr ŋene kɔ, ye nyí né Càŋ mé né dilísé. Bɔ̀ɔ́ mé lé naâ veên léí toò bɔɔ́, à lé bɔ́ gèr mé njéh fèh kéh ná ŋgwêh, 26à lé yolo seér naâ dé yolô. Dé kènê à feh keéh né bèsɔ́nè ye: nyí né Càŋ mé né dilísé ma, te bɔ́ ŋene kɔ ye bɔ̀ɔ́ mé né temé yoòr Yeésò kwaá njií dɔɔ́ŋ, nyí né bɔ́ bɔ̀ didilí bɔ̀ sie seér ndɔ ma. 27Sâ kènê bɔ̀ nùàr né cu mé ceér púnò dé`i toò teèn wa? Dé sâ ndɔ́g! Càŋ béh bɔ̀ didilí bɔ̀ yilá né felè temé cén mé béh né yoòr Yeésò kwaá njií doô; dèn ŋgwéh mé sóú beleè. 28Béh kɔ né ye Càŋ nùàr nùà dilî ké toò seèn yilá lom né mé temé seèn yoòr Yeésò kwaá njiî, dèn ŋgwéh mé sóú bele komoò; 29wanɔɔ́ŋ sâ Càŋ sé la gi lom né dé bɔ̀ Jûf, à sé la dé bɔ̀ nuaré dé`i ná cû. Mè tueé bí, Càŋ né Càŋ, à né dé bɔ̀ nùàr dɔɔ̂ŋ, 30Càŋ Dueè né lom cén, sâ gi aá. Mɔ bɔ̀ Jûf né temé yoòr Yeésò kwaá njií, sâ à nde né bɔ́ bɔ̀ didilí bɔ̀ ké toò seèn yilá. Nde cu né mé bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam ménâ ndɔ; mɔ bɔ́ né gi temé kwaá njií taré, à nde né bɔ́ bɔ̀ didilî bɔ̀ ké toò seèn yilá ndɔ. 31Á sâ, sóú nɔ? Mɔ béh baá temé yoòr Yeésò kwaá njií, sâ béh ye, sóú njeré dé`i gàm cú wa? Môn sam; béh né kɔɔ́ ye, sóú né mé bèh seê dé seèn teèn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\