Rɔ̂m 5

1Sâ tueé né ye, béh lé bɔ̀ didilî bɔ̀ beè Càŋ ŋaà naâ mé temé beèh yoòr seèn kwaá njiî. Yeé baá ménâ, kènê lètenè beèh, béh bɔ̀ Càŋ, baá lom aá cɔ̀ŋ felè Fehtoò beèh Yeésò Kristò. 2Yeésò mé béh né temé yoòr seèn kwaá njií hên feh keéh né béh ceér kɔɔ́, te béh nde ye te fùgò Càŋ den yilá. Kènê béh njebá taré lom né teèn mé vɔ́gɔ́-temé mene tég, ndèm beèh dɔɔ́ŋ né gi sâ, ye béh nde né ŋgúlú Càŋ yieé. 3Dé koô baá cu ye-re dé hên: sâ temé béh sagár gi cu né mé dàm gèr mene ndɔ. Lòù sam, béh né kɔɔ́ ye gèr ŋenê né yeé béh njèh yolô maán feh. 4Dé yolô, ŋar né dé jolô; dé jolô ŋar dé seèn ndèm. 5Ndèm sâ béh mbaá pɔ́ lɔ́ bèh. Lòù sam, Càŋ lè beèh kulu yií kwaá gi né dàm bɔ̀ gwaân seèn dɔɔ́ŋ; à béh kulu né mé seé Cúcuí Ŋagâ seèn yoòr beèh. 6Né môn, cu sâ béh lé mé terreb yoòr ná ŋgwêh, Kristò lé kuú naâ sòn bɔ̀ jéré-temé bɔ̀ kɔɔ́, à lé kuú naâ te cu mé Càŋ lé nyegé kwaá naâ sâ ndɔ. 7Sâ, sé né mene nùà dilî dé heè, nuaré dé`i sé cio seèn ŋá wèh ná ŋgwêh. Kɔ ŋgweéh nuaré dé`i nde né-re dé seèn temé sie, à ŋa weh cio nùà bagaà dé`i wa? 8Mè tueé bí, hên baá bèh mé Càŋ feh keéh né gèh dé mé à né lom béh gwaán teèn: béh né mene léláŋ veên, Kristò né lom cio beèh ménâ ŋaá weh. 9Béh bɔ̀ didilí bɔ̀ ké toò Càŋ ŋa né mé húɔ́m seèn. Yeé baá mân, béh kɔ nyegé baá ndɔ, ye béh nde né mé bú yili yuo, te ju béh beè Càŋ s`iè cú. 10Wanɔɔ́ŋ béh lé naá gi`i bɔ̀ bùnò Càŋ bɔ̀. Mé njéh mene, à béh weh nyɔgɔ́ njií cu aá yoòr seèn mé cio Ŋuna seèn. Sé tagá kènê mé béh bɔ̀ bùnò bɔ̀ seèn sam cuú wa? Ŋuna seèn mé baá cu làŋ béh y`il`i sɔ̀m ndé ŋgwéh wa? 11Te dé koô dé`i cu ye-re ndɔ: vɔ́gɔ́-temé dé koô sagár njií né béh mé Càŋ nùà njèh. Sâ né gi felè Fehtoò beèh Yeésò Kristò, bú nuaá mé lé nyɔgɔ́ bilí naâ béh bɔ̀ Càŋ. 12Veên lé ndeè naâ ká te wɔ́ŋe yilá dɔɔ́ŋ, y`iè lé naâ mé nùà cén, Ádàm; yeé baá môn, veên sâ ŋar cio ndɔ. Cio yila baá-re bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ sie keêh. Lòù sam, bɔ́ dɔɔ́ŋ lé naá gi`i veên bɔɔ́. 13Né môn; mé Càŋ lɔ nde Mús`i sóú beè haá kwaá, sâ veên lé baá gi`i ká te wɔ́ŋe kaá den. Njèh cén, sóú lé teèn ná ŋgwêh. Bɔ́ né mene veên bɔɔ́, sóú mé Càŋ nde né bɔ́ mé njéh sie lé teèn ná ŋgwêh. 14Mé njéh mene, cio lé naâ felè bɔ̀ nùàr ŋgumó. Yuoô lè nàm Ádàm, nde ba mé nàm Mús`i, cio lé naâ bɔ̀ nùàr seé weh. Bɔ̀ɔ́ mé lɔ mene sòn Càŋ faá Ádàm nɔ ŋgén ná ŋgwêh dɔɔ́ŋ, cio lɔ naá gi`i bɔ́ teèn kumó keéh. Ádàm lé sâ deén naâ faá nuaá mé ndeè né waâ nɔ. 15Njèh cén, seé bɔɔ̀n lé kè`i cén ná ŋgwêh. Béh fùgò Càŋ mé veên Ádàm mè ndé ŋgwéh. Nùàr ŋgún lé naá gi`i mé y`iè veên nùà cén hèllè kuú. Dé fùgò Càŋ môn sam, à gam seér né béh dé seèn lòù. Nùà ŋgún kuú gi né mé fùgò felè nùà cên ndɔ. Nùà cên sâ né lom Yeésò Kristò. 16Sàgà mé Càŋ haá yeé dé lòù né dé seèn hiín, dèn ŋgwéh faá sàgà veên nùà cén-tà-cén hèllè nɔ. Veên mé nùà cén sâ lé naâ bɔɔ́ doô sɔm aá sàgà kèn: nùàr kókoó mbaá yila gi aá ju beè Càŋ mé njéh. Sàgà dé fùgò Càŋ môn sam; bɔ̀ nùàr lé né mene dàm bɔ̀ veên toò Càŋ ménâ bɔɔ́ seér, mé njéh mene Càŋ né bɔ́ teèn dé lòù huaár sɔm seér. 17Mé gècên mene, cio lé naâ bɔ̀ nùàr felè ŋgumó. Mé y`iè veên nùà cén hèllè, dàm bɔ̀ nùàr lé naá gi`i be te cio yií keéh. Mé Yeésò Kristò cén mé huún seèn né ménâ ndɔ: dàm beèh mé né fùgò beè Càŋ kuú, mé Càŋ né béh bɔ̀ didilí bɔ̀ beè seèn yilá dɔɔ́ŋ, béh nde gi né yɔ̀ŋ tètàgà felè Yeésò Kristò kwa, te béh ŋa gi bɔ̀ huaán. 18Gèh dé mé veên nùà cên Ádàm hèllè né nùàr dɔɔ́ŋ te ju tulu yií hên, seé gècên mé Yeésò Kristò mé huún seèn lé naâ toò Càŋ bɔɔ́ dilí dɔɔ́ŋ, nde né bɔ̀ nùàr ŋgún ju yoòr ménâ huaár sɔm gií, te bɔ́ kwa yɔ̀ŋ. 19Gèh dé mé bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ ŋa gi né bɔ̀ vevenê bɔ̀ felè nùà dúágá-tieè cén doô, nùàr ŋgún ŋa gi nde né bɔ̀ didilí bɔ̀ ké toò Càŋ felè nùà ŋgwé-tieè cén ménâ ndɔ. 20Dé sóù, à kar yilà né dé te veên bɔ̀ nùàr maga seér dé magaà. Njèh cén, bí kɔ́ɔ ye, bèh mé veên né teèn silí, sâ húɔ́m-temé Càŋ teèn maga kela seér cu kɔɔ́ ndɔ. 21Mè tueé bí: gèh dé mé veên lé naâ felè bɔ̀ nùàr cer, tulu yií bɔ́ lè cio doô, fùgò Càŋ cer né felè beèh ménâ, te béh den bɔ̀ didilí bɔ̀ beè Càŋ, béh kwa yɔ̀ŋ tètàgà beè seèn. Dé sâ né mé njua Fehtoò beèh Yeésò Kristò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\