Rɔ̂m 6

1Á hên, béh ye naàn wa? Sâ béh bɔ́ ndé dèn ká mé veên bɔɔ̀, huɔm kela né cí, te béh kuú ye mé fùgò Càŋ wa? 2Dé sâ tí ndɔ̂g! Beè veên béh teèn sam, béh baá nɔɔ́ŋ faá komó nɔ; béh lɔ nyimé naâ heèh, te béh yila cu veên wa? 3Bí kɔ́ ŋgwéh ye, béh bɔ̀ɔ́ mé lé naá gi`i nòmò Càŋ te yilí Yeésò kou, béh lé sâ kou bilí naâ mé cio seèn mene wa? 4Te nòmò Càŋ sâ, béh bɔ́ lé kuú bilí naâ teèn dɔɔ́ŋ, bɔ́ lé bú furú bilí naâ mé béh mene ndɔ, te Tele beèh Càŋ komo sɔm cuù béh te cio, faá à lé komo sɔɔ́m naâ Kristò mé terreb seèn nɔ, te kènê béh kwa seér yɔ̀ŋ dé feê, béh teèn njebá lom aá tég. 5Lòù sam, béh bɔ́ lé kuú bilí naâ kɔɔ́. Mɔ né mân, sâ Càŋ nde né béh te cio faá bú nɔ komo sɔm ndɔ. 6Béh kɔ́ nyégé dé hên kɔɔ̀, ye: mé bɔ́ lé ndeè bú ké te toû fagá, sâ bɔ́ lé faga bilí naâ mé béh mene; mè jue né gùm beèh dé cuûm, te gùm beèh dé veên sâ vuaán yuo dé seèn, béh kwer veên dèn cú. 7Lòù sam, mɔ nùàr kuú baá, sâ veên felè seèn ŋgúmó ndé cú. 8Mɔ béh bɔ̀ Kristò lé naâ kɔɔ́ kuú bilí, sâ béh né kɔɔ́ ye, béh bɔ́ nde cu né làŋ yili den. 9Béh né gi kɔɔ́ ye, bèh lɔ mé Kristò lɔ komo yuoó naâ te cio, à ndeè cio dé`i kú ŋgwé ndé cú; cio mé terreb felè seèn sam cuú ndɔ. 10À lé mbei cén sâ kuú naâ sòn veên bɔ̀ nùàr, te veên terreb kwà cú. Yeé baá ménâ, à mé yɔ̀ŋ den lom aá dé Càŋ. 11Bí né faá bèh ménâ ndɔ: bí kɔ́ɔ ye, beè veên, bí baá nɔɔ́ŋ faá komó nɔ; bí baá seér bɔ̀ lèlàŋ bɔ̀ yoòr Yeésò Kristò, te bí den lom dé Càŋ. 12Mɔ né mân, sâ veên a, té felè bi`i ŋgúmó cú, wanɔɔ́ŋ sâ yo bi`i dé wàn hên nde né bí te veéne tuan yií. 13Gà dé`i yoòr bi`i a, té veên kèmà, wanɔɔ́ŋ sâ nde né njèh seê seèn ŋaá. Mɔ ye te huɔm, bí kwá lɔ́ gùm bi`i beè Càŋ; ŋgweéh à lé naâ bí te cio komo sɔm mà. Bí bɔ́ bílí seé seèn mé gùm bi`i mene dɔɔ́ŋ ndɔ; te bí den gi bɔ̀ njèh seê dé didilî beè seèn. 14Bí té gwàn mé veên cer felè bi`i kɔɔ́. Bí ka sóù sam cuú, bí baá dé bi`i beè Càŋ, bí ka seèn kuú seér né fùgò. 15Sâ baá cu-re kei wa? Kènê, mɔ béh ka sóù sam cuú, béh baá beè Càŋ fùgò kuú seér, sâ béh bɔ́ bá veên mbaá wa? Dé sâ tí ndɔ̂g! 16Bí né gi kɔɔ́ nyegé ye, mɔ bí né ka nuaré dé`i seé seèn bɔɔ́, bí né sòn seèn ŋgweé, sâ bí né bɔ̀ kwer nùà sâ. Né fà: cén né dé kwer veên ŋaâ te bí yila te cio; dé`i né dé tie ŋgweê, te bí ŋa bɔ̀ didilí bɔ̀ toò Càŋ. 17Ŋgweéh né mân wa: léí toò bí lé naá gi`i kwer veên; kènê bí lè baá seér mé ndéb Càŋ, faá bɔ́ lé naâ bí feh nɔ. Béh né Càŋ mé njéh vra dé gècên. 18Bí te yuií veên huar yuo aá kèn, bí kènê baá seér te ceér gècéne. 19Mè bí mé kwer ká lè wɔ́ŋe me njií né, te bí ŋgweé komo, wanɔɔ́ŋ bí né bɔ̀ yuyuaâ bɔ̀ kela. Léí toò bí lé naá gi`i seé vevenê bɔɔ́, bí né lom te núlu teré ndeé. Kènê bí té ménâ gwàn cú, bí bɔ́ sér á seé didilî te bí ŋa bɔ̀ ŋeŋagâ bɔ̀ mé gùm mene. 20Léí mé bí lé naâ kwer veên sâ, gècên lé mé terreb felè bi`i ná ŋgwêh, bí lé naá seêr mé feh bi`i. 21Bí lé naâ njeré dé`i te seé fúárè hèllè kwa wa? Ŋgweéh kènê bí baá mé njéh lòù gulí seér wa? Bí kɔ́ ŋgwéh ye, né lom seé cioò wa? 22Càŋ mé ŋgeér sam. Yeé baá kènê, à huar sɔm bí yuií veên sâ yoòr, te bí seé bɔɔ́ seér dé seèn. Gam kela né cí, te bí den ŋagásé, bí kwa yɔ̀ŋ tètàgà beè seèn ndɔ. 23Bí kɔ́ɔ ye, sàgà veên né cio; njií mé Càŋ haá né mé húɔ́m-temé seèn né yɔ̀ŋ tètàgà, dé lòù ndɔ. À béh mân haá kuú né felè Fehtoò beèh Yeésò Kristò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\