Rɔ̂m 8

1Sâ mɔ né mân, sâ kènê, bɔ̀ɔ́ mé nyɔgɔ́ den né yoòr Yeésò Kristò, dé bɔɔ̀n mé ju felè sam cuú. 2Lòù sam, Cúcuí Càŋ mé né yɔ̀ŋ tètàgà haá, né mè nùà Yeésò Kristò beè yaám sie, à huar sɔm aá mè yuií veên mé yuií cioò yoòr kèn. 3Càŋ hên bɔɔ́ né njií mé sé bɔɔ́ mene naàn, sóú Mús`i sé lé bɔ́ kòmò ná ŋgwêh. Lòù sam, nùàr léláŋ seèn sóú jòlò kòmò bèh. Né dé cî mé Càŋ lé tema njií naâ Ŋuna seèn nùà njèh ká lè wɔ́ŋe mé yo dé nùàr yoòr faá nùà veên nɔ, te à kuú weh cio beèh, ju tené. 4Càŋ lé ménâ bɔɔ́ naâ, ye te béh den lom dilísé, faá sóú nyî tueé nê nɔ. Mɔ né mân, sâ béh mé terreb dé ŋgàŋ yoòr dèn cú, béh yoòr baá seér mé terreb dé Cúcuí Ŋagâ. 5Lòù sam, bɔ̀ɔ́ mé den né dene dé ŋgàŋ yoòr, taáŋ lom né njií mé ŋgàŋ yoòr gwaán nê. Bɔ̀ɔ́ mé den né dene dé Cúcuí Ŋagâ dé bɔɔ̀n taáŋ né njií mé Cúcuí Ŋagâ gwaán nê ndɔ. 6Nuaá mé né dé ŋgàŋ yoòr taáŋ, bele né ceér cioò; dé mé taáŋ né dé Cúcuí Ŋagâ, bele né dé seèn ceér dé yɔ̀ŋ, à né pɔ́ŋ. 7Bɔ̀ɔ́ mé taáŋ lom né dé bɔɔ̀n bɔ̀ njèh dé ŋgàŋ yoòr sâ dɔɔ́ŋ né gi bɔ̀ bùnò Càŋ bɔ̀; bɔ́ sóú Càŋ bèlè ŋgwéh. Dé sâ bɔɔ́ mene seèn naàn, bɔ́ bɔɔ̀n môn bèlè kòmò ndé ŋgwéh ndɔ. 8Bɔ̀ɔ́ mé den né dene dé ŋgàŋ yoòr sâ dɔɔ́ŋ, ceér mé bɔ́ nde né Càŋ yoòr yilá nyi teèn sam. 9Dé bi`i môn sam, bí te ceér dé ŋgàŋ yoòr bi`i sam; bí dé bi`i bele né ceér Cúcuí Càŋ. Ŋgweéh à baá gi bí yoòr mà. Nuaá mé Cúcuí Kristò bú yoòr sam, nùà Kristò sam ndɔ. 10Mɔ Kristò né yoòr bi`i teèn bɔ̀n, yo bi`i la né gi mene komó mé y`iè veên, bí kɔ́ɔ ye, Cúcuí né dé seèn yoòr bi`i làŋ njua mé Càŋ lé naá gi`i bí bɔ̀ didilí bɔ̀ toò seèn sie kwaá. 11Mɔ Cúcuí Càŋ né yoòr bi`i teèn, bú Càŋ mé lé naâ Yeésò te cio komo sɔm, nde né bɔ̀ komó bi`i te cio ménâ komo sɔm gií ndɔ; à ménâ dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né mé Cúcuí seèn mé né yoòr bi`i doô. 12Mɔ né mân, sâ bɔ̀ nùàr mò, béh bí né mé hùà yoòr. Gèh hùà dé sâ né ye: kɔ béh gɔ faá Cúcuí Ŋagâ tueé nê nɔ, dèn ŋgwéh faá ŋgàŋ yoòr beèh tueé né kɔɔ́. 13Mɔ bí né faá ŋgàŋ yoòr bi`i gwaán nê nɔ bɔɔ́, sâ bí nde né te cio yilá kuú ndɔ. Á, mɔ bí gùm bi`i dɔɔ́ŋ kwaá lɔ né beè Cúcuí Ŋagâ, te à nyimé sɔm bí veên yoòr, sâ bí nde né làŋ yili den. 14Bɔ̀ɔ́ mé Cúcuí Càŋ feh né bɔ́ ceér kɔɔ́ dɔɔ́ŋ né gi bɔ̀ ŋunà Càŋ. 15Lòù sam, Cúcuí mé né yoòr bi`i doô bí kwer s`iè kwá cú, à bí veéh lè yí ndé cú ndɔ; à dé seèn né Cúcuí mé bɔɔ́ né te bí ŋa seér bɔ̀ ŋunà Càŋ dé ŋaâ, à béh terreb haá né kɔɔ́, te béh nde ye Càŋ fela, ye bú a: «Tele mò eè!» 16Cúcuí Càŋ mé feh seèn né lè beèh tueé den, ye béh né gi bɔ̀ ŋunà Càŋ. 17Béh baá gi bɔ̀ ŋunà Càŋ sâ bɔ̀n. Mɔ né mân, béh nde né ŋgúlú Càŋ yieé. Béh bɔ̀ Kristò ŋgúlú sâ yieé nde né kɔɔ́. Lòù sam, béh bɔ́ gèr ŋene né dɔɔ́ŋ; mɔ né mân, sâ béh bɔ́ te ŋgùlù seèn yila gi nde né dɔɔ́ŋ ndɔ. 18Mè né bagasé kɔɔ́ nyegé ye, béh nde né tàŋɔ̀r ŋgùlù Càŋ loù sâ mé njolo ŋené ŋagá, sâ béh né mene gèr cafanê ŋené dɔɔ́ŋ, béh mé njéh táŋ ndé ŋgwéh, béh njolo ke lom né mé ŋgùlù Càŋ. 19Cieé mé Càŋ nde né bɔ̀ ŋuna seèn cie teèn ŋené sɔm keéh sâ, wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ né lom cieé bú sâ gaán. 20Wɔ́ŋ hèllè lɔ baá wèllè kela ndɔ. Mé njéh mene, à lɔ kɔɔ́ gwàn ná ŋgwêh, né seé Càŋ. À lɔ kwaá lɔɔ̀ naâ bú teèn lòù. Mé njéh mene, ndèm né lom cu dɔɔ́ŋ kwaá den ye: 21cieé dé`i wɔ́ŋ gùm dɔɔ́ŋ nde né ka cioò te yuií kwer-e huaár yuo, à kwa terreb dé koô beè Càŋ faá bɔ̀ ŋunà Càŋ nɔ. 22Béh né kɔɔ́ ye, wa hên, wɔ́ŋ gùm dɔɔ́ŋ née den ka gèr ŋené ye, à né lom faá ma nyeèr nɔ cuané den. 23Mè tueé bí ndɔ, wɔ́ŋ mé huún gí lòm ŋgwéh; né mé béh mene. Càŋ lé béh Cúcuí Ŋagâ haá lɔgɔ́ naâ faá jèrè nɔ; béh né kukuŋ lè beèh cuané kela den, ye te Càŋ kweéh seér lom béh gùm dɔɔ́ŋ, béh ŋa gi bɔ̀ ŋuna seèn, à horó sɔm béh gèr yoòr dé kè`i cên ndɔ. 24Béh né gi kɔɔ́ ye béh yili yuo gi aá kèn; mé njéh mene, née te ndèm ye. Njií mé nùàr né ndèm teèn kwaá njií dɔɔ́ŋ, mɔ à baá gi mé njolo ŋené, à ndèm sâ mbaá kwá dèn ndé cú. Á sâ, nuaá mé naá gi`i njeré dé`i ŋené, nde cu né ndèm kwaá den wa? 25Béh dé beèh ndèm kwaá njií né te njií mé béh née mé njolo ŋéné ŋgwéeh ye. Mɔ béh baá ménâ kwaá njií ndɔ, sâ béh seŋ kela den né lòù. 26Yeé baá ménâ, Cúcuí Ŋagâ waà, à né béh gam; wanɔɔ́ŋ béh né bɔ̀ yuyuaâ bɔ̀ kela, béh Càŋ teèn dùà yí bèh. Né Cúcuí Ŋagâ mé feh seèn dua den né Càŋ sòn beèh kɔɔ́, à Càŋ bɔŋ lom né dé tueé komoò sam. 27Càŋ dé seèn né gi temé ŋené; njií mé Cúcuí Ŋagâ né bú dua sâ, à né ŋgweé kɔɔ́. Lòù sam, Cúcuí Ŋagâ Càŋ felè bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dua lom né faá Càŋ gwaán nê nɔ. 28Béh né gi kɔɔ́ ye, bɔ̀ɔ́ mé né Càŋ gwaán dɔɔ́ŋ, à njèh dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né te gam seér bɔ́ lòù. Né bɔ̀ɔ́ mé à lé yilá kwaá naâ beè seèn, faá à lɔ nyegé kwaá naâ nɔ. 29À lɔ naá gi`i bɔ́ jɔ̀gɔ̀ balé kwaá, lɔ naâ mé kàgà-ndòn seèn ndɔ, ye te bɔ́ we Huaán nyî, te Huaán nyî den bei dàm bɔ̀ d`im seèn dɔɔ́ŋ ma. 30Bɔ̀ɔ́ mé Càŋ lé naâ ndòn felè bɔɔ̀n kagá sâ, à bɔ́ yilá bilí gi aá kèn; à bɔ́ bɔ̀ didilí bɔ̀ ké toò seèn sie seér gi aá kèn ndɔ. Bɔ̀ sâ bɔ̀ baá gi dé bɔɔ̀n ké toò Càŋ tàbè dobo. 31Sâ béh nde né mân tueé yɔgɔ́ keéh cuú wa? Mɔ Càŋ né jomo beèh, ne`i bunó cu nde né béh kɔɔ́ wa? 32Mɔ Càŋ Ŋuna seèn lòù gágá ŋgwéh, à né seér bú felè beèh lòù semé, sé tagá bɔ̀ njèh dé jomò wa? Mè tueé bí, à nde né béh njèh dɔɔ́ŋ mé Ŋuna seèn mene haá bilí. 33Á sâ, bɔ̀ɔ́ mé Càŋ lé naâ balé sɔm sâ, ne`i bɔ́ toò juù sií komo nde né kɔɔ́ wa? Ndɔ́g nuaré dé`i mé terreb teèn sam. Càŋ nùà njèh tueé naâ kɔɔ́, ye bɔ́ né beè nyî dilísé ma. 34Á sâ, ne`i bɔ́ mé ju si nde né kɔɔ́? Ndɔ́g, nuaré dé`i mé terreb teèn sam. Yeésò Kristò lé naâ kuú, à lé naâ te cio komo yuo, kènê à baá ké te be gaâ Càŋe; à né Càŋ felè beèh dua den. 35Á sâ, nuaré dé`i nde né béh bɔ̀ Kristò geé sɔm, te Kristò béh gwàn cú wa? Nde né gèr feh hihiné wa? Nde né bùnò wa? Nde né cùè mé saám wa? Nde né dùkàŋ mé cio wa? 36Mè tueé bí, né te mvù Càŋe nyagá den, ye: «Béh cio cieé dɔɔ́ŋ hên liím sɔɔ́ né felè yeè. Béh den né beè bɔ̀ nùàr faá mbieè mé bɔ́ nde né ŋɔɔ́b nɔ.» 37Mé njéh mene, béh né gi bɔ̀ gèr sâ dɔɔ́ŋ mé terreb Yeésò Kristò yɔgɔ́, njua mé temé seèn né yoòr beèh. 38Sâ mè né lom kɔɔ́ nyegé, ye njeré dé`i Yeésò yín kòmò ndé ŋgwéh ye bú a: té béh gwàn. Né mene cio, né mene yɔ̀ŋ, né mene bɔ̀ c`il`i Càŋ, né mene bɔ̀ njèh tetarê ké te vulúu, bɔ́ bú yín kòmò ndé ŋgwéh. Né mene kènê, né mene loró dé`i, 39né mene bɔ̀ terreb dé ké teèr, né mene bɔ̀ terreb dé ká doô, bɔ́ bú yín kòmò ndé ŋgwéh. Né mene lètenè bɔ̀ njií mé Càŋ si gi`i naâ dɔɔ́ŋ, njeré dé`i béh bɔ̀ Càŋ gè kòmò ndé cú, ye bú a, té béh gwàn. Càŋ béh gwaân seèn yoòr Fehtoò beèh Yeésò Kristò feh keéh gi aá kèn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\