Rɔ̂m 9

1Mè tueé bí, mè nùà Yeésò Kristò, mè nyeén túé ŋgwéh: temé mò ká lè yili gi aá kèn, né lom mè yulá faá cí nɔ. Ndòn mò né ménâ tueé, Cúcuí Ŋagâ né mè ménâ tueé ndɔ, ye mè a, nyeén sam. 3Sâ tueé né ye, mɔ ceér sé né teèn, huɔm kela né mé Càŋ sé duagá kɔɔ̀ naâ mè lòù, mè geé kɔ mé ceér Kristò, te gèh bɔ̀ nùàr mò yili yuo seér kɔɔ́. 4Bɔ́ né bɔ̀ ndùté ndùtù Iserálà; Càŋ ye, né bɔ̀ ŋuna nyî, wa terreb nyî ŋené yuo kela ndeè né lètenè bɔɔ̀n ma; à lé naâ ŋgɔ̀ŋ hihiné mé bɔ́ kɔ, à sou kwaá bɔ́ sóú seèn tieè, à feh bɔ́ ceér mé bɔ́ nde né bú teèn dua, à kwa kwaá bɔ́ ndéb tieè ndɔ. 5Abrahâm bɔ́ bɔ̀ ŋuna seèn né bɔ̀ jɔ̀gɔ̀ bɔ̀ bɔɔ̀n. Cu mé Nùà Cɔ̀ŋ lé naâ nùàr mé húɔ́m yoòr ŋaá, bɔ́ lé bú ŋaár naâ lè gèh bɔɔ̀n sâ ndɔ. Felè njèh dɔɔ̂ŋ né cegé bú Càŋ Nùà njèh. Kùsèm bú a, líé dèn ménâ cu dɔɔ́ŋ. Môn. 6Mè túé ŋgwéh ndɔ, ye ndéb Càŋ tueé keéh né doó. Môn sam, à tueé yií né teèn; wanɔɔ́ŋ bɔ̀ɔ́ mé né te gèh bɔ̀ Iserálà bɔ̀ dɔɔ́ŋ, kèb cén né cegé bɔ̀ gècên bɔ̀ kɔɔ́. 7Sâ tueé né ye, te bɔ̀ŋ bɔ̀ ndùté ndùtù Abrahâm bɔ̀ huaán seèn dé gècên né cegé kèb cén ndɔ. Càŋ lé naá gi`i tueé ye Abrahâm a: beè nyî bɔ̀ ndùté ndùtù seèn gi cegé nde né te gèh Isâk ma. 8Sâ tueé né ye, bɔ̀ ŋunà Càŋ bɔ̀ huaán mé bɔ́ né mbembaá ŋar gɔ doô, sam; bɔ̀ ŋunà seèn gi cegé né bɔ̀ huaán nùà njèh mé ndéb Càŋ né teèn yilá. 9Càŋ lé ndéb sâ kwa kwaá naâ ye, mɔ cu wulu baá, nyí ndeè né cuû, te Sará ŋar kwa huaán ma. 10Cí gí lòm ŋgwéh ndɔ: Rèbékà, veèh Isâk tele beèh dé koô, lé naâ feh ŋar kwa. 11Sâ Càŋ nyegé kwaá gi aá felè bɔ̀ huaán fà sâ kèn, ye Rèbékà a: Bei nde né ka d`im den seér ma. Càŋ lɔ nde ménâ nyegé kwaá, sâ bɔ́ fà dɔɔ́ŋ, dé`i née veên bɔ́ ŋgwéeh ye, sâ bɔ́ lɔ née bɔ́ ŋàr ŋgwéeh ye ndɔ. À lé ménâ bɔɔ́ seér naâ, ye te bɔ̀ nùàr ŋene kɔ teèn, ye nyí njèh dɔɔ́ŋ bɔɔ́ né mé kàgà-ndòn nyî ma. Nyí nùàr balé weh lom né faá nyí gwaán nê nɔ, nyí mé seé seèn táŋ sɔ́ bèh. 13Den né faá né te mvù Càŋe nyagá den nɔ, ye: «Mè geí weh né Jakɔ̂b, mè si lɔ Esayû.» 14Á sâ, kènê béh tueé nde né naàn? Sâ Càŋ bɔɔ́ gobó seér cu né lòù wa? Dé sâ tí ndɔ̂g! 15Bí né kɔɔ́ ye, Càŋ lé tueé naâ mé Mús`i, ye bú a: Mɔ nyí gwaán né nuaré dé`i jere kɔɔ̂, nyí nde né bú jere kɔɔ́ ma. Mɔ nyí nde né nuaré dé`i bagaà bɔɔ́, nyí nde né bú bɔɔ́ ndɔ. 16Mɔ né mân, dé sâ beè nuaré dé`i sam, dé lòù legeè sam ndɔ; né lom beè Càŋ kɔ́-jerè nùàr njèh. 17Né cu te mvù Càŋe nyagá den faá Càŋ lé tueé njií naâ mé mgbè Ejíptò nɔ, ye bú a: Nyí wò mgbè sie kwaá né ye te be terrèb nyî ŋené yuo kelà yoòr yeè, te yilí nyî ŋgulí nde wɔ́ŋ dɔɔ́ŋ. 18Sâ tueé né ye, mɔ Càŋ né gwaán, à kɔ nùàr jere; mɔ à né gwaán, à ŋgwan sɔm bú temé lè ndɔ. 19Merré dé`i nuaré dé`i nde né bieé ye mè a: mɔ né mân, sâ Càŋ mé bɔ̀ nùàr bie le cu né dé ke`i wa? Mɔ Càŋ baá njèh mé temé seèn bɔɔ́, ne`i taré komo nde né kɔɔ́ wa? 20Mɔ né mân ndɔ, sâ nùàr mò, wò né ne`i, mé né Càŋ ndugó wa? Sɔɔ̀ né yeé mé nùà mé-sɔɔ̀ bieé njií ye bú a: wò nyí mân me kwaá naâ dé ke`i wa? 21Bí kɔ́ɔ ye, mɔ nùà mé-sɔɔ̀ tie gi aá màr kèn, à nde né màr sâ faá à gwaán nê nɔ kɔb geé, à mé dé`i me sɔɔ̀ dé nyàgàm, à mé kèb dé`i me lom sɔɔ̀. 22Mɔ né mân, sâ nuaré dé`i nde né sòn mé Càŋ komo nyi wa? À gwaán né bɔ̀ nùàr yúlá-temé seèn feh keéh, à feh keéh bɔ́ be terrèb seèn ndɔ. Mé njéh mene, bɔ̀ɔ́ mé à sé naâ bɔ́ mé yúlá-temé sâ wulá sɔm gií, à bɔ́ yolo seér cu né lòù. 23À lé sâ gwaán naâ, ye te be terrèb nyî ŋené yuo kelà cie lètenè bɔ̀ɔ́ mé nyí lé naá gi`i jɔ̀gɔ̀ nyegé kwaá, ye nyí nde né bɔ́ jere kɔɔ́, te bɔ́ yila te ŋgùlù nyî. 24Né béh. À lé naâ béh bɔ̀ dé seèn yilá kwaá. Lètenè bɔ̀ Jûf gí lòm ŋgwéh, né cu mé bɔ̀ dé`i lètenè gèh bɔ̀ nùàr hihiné mene. 25À te mvù Hosê tueé ŋagá né môn ndɔ, ye: «Bɔ̀ɔ́ mé lé bɔ̀ nùàr nyî ná ŋgwêh, nyí bɔ̀ nùàr nyî yilá nde né bɔ́; lò nùàr mé nyí lé naâ bunó, nyí bɔ̀ yíé-temé bɔ̀ nyî yilá nde né bɔ́ ndɔ. 26Bèh mé nyí lé ye bɔ́ nùàr nyî sam dɔɔ́ŋ, nyí yilá nde né bɔ́ bɔ̀ ŋuna nyî kɔ́ bèh sâ, jue nyí Càŋ làŋ.» 27Kèb dé`i, Esáyà lé naâ ké ter felè bɔ̀ Iserálà bɔ̀ môn lɔgɔ́ njií ndɔ, ye: «Gwaán dàm bɔ̀ Iserálà bɔ̀ a: màgà yɔ́gɔ́ mbésebé nòmò koô, ŋgɔ́b yili yuo lom nde né lètenè bɔɔ̀n kɔɔ́. 28Lòù sam, Nùà Dueè gwaán lom aá ju dé kè`i cên felè wɔ̂ŋ tenâ.» 29Esáyà lé naá cuù dé`i ménâ tueé kwaá ndɔ, ye: «Mɔ Càŋ terrèb sé ndùté ndùtù kèb dé`i mé be téná lɔ́ ná ŋgwêh, mè tueé bí, béh sé naá gi`i faá Sɔ́dɔ̀m nɔ tɔb yuo, béh bɔ̀ Gɔmɔ̂r sé baá kè`i cén ndɔ.» 30Sâ ye naàn wee? Sâ ye, bɔ̀ɔ́ mé Jûf sam, mé lé ceér fɔ́n ná ŋgwêh te bɔ́ ŋa bɔ̀ didilí bɔ̀ beè Càŋ dɔɔ́ŋ, Càŋ bɔ̀ didilí bɔ̀ ké toò seèn yilá seér cu aá bɔ́. À bɔ́ ménâ yilá né felè temé mé bɔ́ né yoòr seèn kwaá njií doô. 31Dé dàm bɔ̀ Iserálà bɔ̀ môn sam. Bɔ́ dé bɔɔ̀n bele né sóú te bɔ́ ŋa bɔ̀ didilí bɔ̀ beè Càŋ mé njéh, bɔ́ née dé bɔɔ̀n bèh sâ wá ŋgwéeh ye. 32Bɔ́ teèn wá ŋgwéh dé ke`i wa? Mè tueé bí, bɔ́ temé mé Càŋ kwá njí ŋgwéh, ye te bɔ́ ŋa bɔ̀ didilí bɔ̀ toò seèn mé njéh, bɔ́ ndèm kwaá seér né mé seé bɔɔ̀n, ye bɔ́ bɔ̀ didilí bɔ̀ toò Càŋ ŋa nde né mé njéh. Yeé baá ménâ, bɔ́ ceén baá-re te taá cén-gulè ndɔ. 33Te mvù Càŋe né môn nyagá den ndɔ, ye: «Mè komo kwaá tena baá taá cén-gulè ké Siyɔ̂ŋ, né kweéh d`ièb. Nuaá mé né temé yoòr seèn kwaá njií dɔɔ́ŋ, à bú dé seèn pɔ́ lɔ́ ndé ŋgwéh.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\