Tîte 1

1Né mè Pɔ̂l, nùà seê Càŋ; mè né cu mbɔ̀ŋ tebê Yeésò Kristò ndɔ. Càŋ né mè temá, ye mè a: bɔ̀ nuaá mé nyí né yilá, ndé bɔ́ ŋgòr nyî tueé nyegé, te bɔ́ kwaá njií temé yoòr nyî, bɔ́ ŋene kɔ ŋgòr gècên, bɔ́ bele tòù nyî ma; 2te bɔ́ den mé ndèm, ye bɔ́ nde né yɔ̀ŋ tètàgà faá nyí lɔ tueé naâ nɔ kwa. À nyeén túé bèh lág; à lɔ tueé naâ sâ wɔ́ŋ née ké jomo lè ndègè ye; 3te cu yeé wulu baá, à nde ye yɔ̀ŋ sâ lè ŋgòr seène feh ŋagá. Jomo sâ à kwaá lɔ beè mò, ye mè a, ndé bɔ̀ nùàr ménâ se nyegé ndɔ. Nyí Càŋ Yìlì nùàr tueé naâ ménâ kɔɔ́ ma. 4Mvù hên mè nyagá njií né mé wò Tîte. Wò né faá huaán mò ŋàr lè nɔ. Bélɔ̀ fà dɔɔ́ŋ kwaá njií gi né temé te ŋgòr cén-e. Huaán mò, Tele beèh Càŋ bɔ̂ Yeésò Kristò Yìlì nùàr a, kúlú wò, bɔ́ haá wò dɔlê. 5Huaán mò, mè lé kwaá lɔɔ̀ naâ wò lè tàbè Kreétà, te wò bɔɔ́ cor nyegé bɔ̀ njií mé lé leé naâ toò dɔɔ́ŋ, wò sie kwaá bele bɔ̀ nùàr, bɔ́ den bɔ̀ kokoô bɔ̀ te bɔ̀ŋ bɔ̀ Yeésò bɔ̀ lè lɔɔ́ dé kàn mé dé kân. Mùnò dèn ká bɔ̀ ndéb mò munò; mè lé ye wò a: 6nùà koô gwà Càŋ né lom nùà gècên mé bɔ̀ nùàr yilí seèn túé vé ŋgwéh ma; kɔ à né lom mé véh cén; kɔ bɔ̀ ŋuna seèn né temé yoòr Càŋ kwaá njií, bɔ́ né veên nyenné, bɔ́ né tie ŋgweé, bɔ̀ nùàr né ménâ ŋené kɔɔ́ ndɔ; sâ ye. 7Nùà seê gwà Càŋ a, kɔ́ɔ ye nyí beè né mé seé Càŋ Dueè ma. Yilí seèn a dèn lòm ŋgulísé. À té ŋgúgó, à té nùà ŋá-temê dèn, à té mbè sèlà, à té sà fɔ́n, à té kàgàlɔ̀ŋ mé kòb mene fɔ́n. 8À dèn sér cu dɔɔ́ŋ nùà wèh kìn, nùà húɔ́m-temê, nùà kɔ́gɔ̀n, nùà dilî, nùà ŋagâ, mé nùà sìè yoò ndɔ. 9Bú a, njébá táré lòm te ŋgòr Càŋe tég, te den faá tueé nê nɔ; ye né ŋgòr gècên. Mɔ né mân, sâ à nde né bɔ̀ nùàr feh nyegé, à toó nyegé bɔ́ mé njéh; te sie bɔ̀ sàn-sòn bɔ̀ be. 10Tétán né bɔ̀ nuaré déì lètenè bɔ̀ Jûf; bɔ̀ sâ bɔ̀ Càŋ dùlà bèh; bɔ́ né bɔ̀ nùàr bele gɔ, bɔ́ né bɔ́ ŋgòr kùkùlù tueé ndualé gɔ ndɔ. 11Mɔ bɔ́ baá ménâ tueé, yín bɔ́ yiìn; wanɔɔ́ŋ bɔ́ né mbàgà bɔ̀ nùàr bɔɔ́ ŋellé. Njií mé bɔ́ sé la fèh ná ŋgwêh, bɔ́ né bɔ̀ nùàr cí feh seér, bɔ́ né-re kàgàlɔ̀ŋ kòkòb teèn yieé keéh. 12Nùà ndòn déì lètenè bɔɔ̀n mé feh seèn lɔ jueè bɔ̀n, wa: Cu dɔɔ́ŋ nyeén tueê né tabɔ́ bɔ̀ Kreétà bɔ̀, né bɔ̀ nyam veên, né bɔ̀ fùɔ̀b bɔ̀ mé gwaán lom né lòù yieé deèn.» 13Nùà hèllè lɔ jueè bɔ̀n. Mè tueé wò, mɔ wò baá bɔ́ njèh tueé, ndè sér bɔ́ lòù, te bɔ́ taré seér lè ceér Càŋe dé tarê. 14Yílá bɔ́ yilà, te bɔ́ mé dèbbè ndègè bɔ̀ Jûf kwé lè cú, bɔ́ mé ndéb bɔ̀ nyeên bɔ̀ ŋgwé lè cú ndɔ, wanɔɔ́ŋ bɔ̀ nyeên bɔ̀ hèllè ŋgòr gècên gwàn bèh. 15Dé nùà ŋagâ, beè seèn njèh dɔɔ́ŋ né gi ŋagásé. Dé bɔ̀ɔ́ mé ŋágá ŋgwéh môn sam; njèh dɔɔ́ŋ beè bɔɔ̀n ŋágá bèh. Lòù sam, bɔ́ temé yoòr Càŋ kwá njí bèh, ndòn bɔɔ̀n né kuú, lè bɔɔ̀n né lom ndândaà veên. 16Bɔ́ tueé né faá bɔ́ né Càŋ kɔɔ́ nɔ, sâ né lom nyeén, seé bɔɔ̀n nde seér né bèh hiîn, bɔ̀ dúágá-tie bɔ̀ mé seé dudulî yo dɔɔ́ŋ ceré né bɔ́. Ndɔ́g seé bagaà né lom bɔ́ yɔgɔ́ dé gècên.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\