Tîte 2

1Dé yeè, mɔ wò baá ŋgòr Càŋ feh, fèh lòm te ceér-e faá tueé nê nɔ. 2Júée bɔ̀ kuúm a, bɔ́ té mbè sèlà, bɔ́ dèn dene bɔ̀ kàm bɔ̀, bɔ́ dèn bɔ̀ kɔ́gɔ̀n bɔ̀, bɔ́ kwá njí temé lè njèh gècên, bɔ́ dèn mé gwaân lè, bɔ́ yóló njèh yolò. 3Túé cú mé bɔ̀ ma kukuûm ménâ ndɔ, júée bɔ́ a: bɔ́ dèn lòm te ceér-e, bɔ́ té sòn túágá sàr gɔ̀, bɔ́ té kwer mbè ŋá, bɔ́ fèh nyégé bɔ̀ véh dé tetɔɔ̂r njèh bagasé ma. 4Sâ bɔ̀ véh dé tetɔɔ̂r nde né bɔ̀ si bɔɔ̀n mé bɔ̀ ŋuna bɔɔ̀n bagasé gwaán nyegé, 5bɔ́ nde né bɔ̀ kɔ́gɔ̀n bɔ̀ den, bɔ́ den ŋagásé, bɔ́ nde né njèh ké gwò bɔɔ̀n mé húɔ́m-temé mene bɔɔ́ nyégé, bɔ́ nde né sòn bɔ̀ si bɔɔ̀n ŋgweé, te bɔ̀ nùàr ŋgòr Càŋ túé béh cú. 6Túé bɔ̀ ndà ménâ ndɔ, júée bɔ́ a: bɔ́ sìè yo sieè. 7Wò mé feh yeè, dèn fèh bɔ̀ nùàr dene gècên, te bɔ́ ke weh teèn. Fèh ŋgúlí nyégé njèh bagasé, né njèh kàm; fèh lòm bú faá nùà kàm nɔ. 8Túé lòm bɔ̀ ŋgòr dé didilî. Mɔ wò né bɔ̀ ŋgòr ménâ tueé, bɔ̀ nùàr sàn ndé ŋgwéh, bɔ̀ bùnò bɔ̀ nde né lòù gulí seér, te sòn nyeên duú bɔ́ ndɔ. 9Júée bɔ̀ kwer a, bɔ́ ŋgwé tie ŋgweè, bɔ́ bɔ́ làrè njií mé bɔ̀ tele seê bɔɔ̀n gwaán nê dɔɔ́ŋ, te bɔ́ den beè bɔ̀ tele bɔɔ̀n huɔɔ́msé. Bɔ́ té sòn bɔɔ̀n ŋgén, 10bɔ́ té bɔ́ njèh ŋúɔ́b, bɔ́ dèn lòm bɔ̀ gècên bɔ̀ jéjêg sâ. Mɔ bɔ́ bɔɔ́ né ménâ, sâ bɔ̀ nùàr nde né ŋgòr Càŋ teèn seén keéh. Càŋ Yìlì nùàr né bú. 11Bí kɔ́ɔ ye, húɔ́m-temé Càŋ né njolò bɔ̀ nùàr ŋené laré, ye nyí gwaán né bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ yili sɔɔ̀m. 12Gèh húɔ́m-temé bú hên né béh lòù tueé kwaá, te béh nyenné veên, béh sɔm temé beèh te wɔ́ŋe, te béh ŋa seér bɔ̀ lo bɔ̀, béh ká te wɔ́ŋe den dilí nyegé lòù. Béh gɔ lom gò bɔ̀ Càŋ bɔ̀, 13béh gaán cieé sèsàm mé ndèm beèh dɔɔ́ŋ né gi teèn doô. Loù sâ sùsùm Yeésò Kristò Yìlì nùàr ndeè né bèsɔ́nè ŋené yuo kelâ. Càŋ Dueè né bú. 14À lé béh lè veên ŋa weéh naâ mé feh seèn, ye te béh den lom ŋagásé, béh ŋa bɔ̀ŋ bɔ̀ nùàr nyî, te béh bɔɔ́ komo bagaà, béh bɔgɔ́ lom teèn dé bɔgɔ̂. 15Sâ kènê fèh lòm bɔ̀ nùàr ménâ, fèh sɔ̀m kêh be seê yeè toò bɔɔ̀n, te bɔ́ kwa ye terreb te ceér Càŋe. Ndè bílí bɔ́ teèn mé dé ndeè mene. Mè tueé wò, té gwàn mé nuaré déì seb wò ndɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\