Tîte 3

1Túé cú ye bɔ̀ nùàr a: bɔ́ ŋgwé sòn bɔ̀ ŋgɔ́mnà ŋgweè, bɔ́ ŋgweé sòn bɔ̀ kokoô bɔ̀ ndɔ; bɔ́ léb toò bɔɔ̀n leèb, bɔ́ kɔ gi ye, seé bagaà bɔɔ́ larê né seé bɔɔ̀n ma. 2Júée bɔ̀ nùàr a, bɔ́ té nùàr júé, bɔ́ té tɔgɔ ndè, bɔ́ húɔ́m temé, bɔ́ dɔ́lé sér toò bɔ̀ nùàr dɔɔ́ŋ lòù ma. 3Kɔ́ɔ ye béh dɔɔ́ŋ, béh lé naá giì ndugó gɔ; béh lé naâ bɔ̀ tàŋ-tie bɔ̀, béh né mbembaá bɔɔ́ sabé njií; tuaá né lom béh yoòr faá cí nɔ yilá huɔɔ́m, béh né temé jeré sɔɔ́, béh né huer kuú, béh bɔ̀ nùàr né bunó kuú ndɔ. 4Mé njéh mene, Càŋ Yìlì nùàr lé naá seêr béh húɔ́m-temé seèn feh keéh, à temé yoòr beèh sɔ̀m ŋgwéh, 5à lé naâ béh yili sɔm; lé naâ dé lòù ndɔ, dèn ŋgwéh mé seé bagaà bɔɔ́ komoò. À lé kɔ seér naâ béh jere lòù, à yaga sɔm béh veên yoòr, te bɔ́ ŋar seér béh dé feê; terreb Cúcuí Ŋagâ kweéh seér béh ndɔ. 6Kènê Càŋ fam njií aá béh Cúcuí sâ yoòr, béh baá mé njéh lè lè. À béh ménâ bɔɔ́ kuú né felè Yeésò Kristò, nuaá mé lé naâ béh yili sɔm. 7À lé béh ménâ bɔɔ́ naâ mé húɔ́m-temé seèn, ye te béh ŋa bɔ̀ didilí bɔ̀ beè nyî, béh kwa yɔ̀ŋ tètàgà mé béh né gi ndèm teèn kwaá njií doô. 8Bɔ̀ jéjég ŋgòr né cí. Mè gwaán né ye wò tueé ŋeí den teèn lòù, te bɔ̀ɔ́ mé né temé yoòr Càŋ kwaá njií dɔɔ́ŋ faga feh, bɔ́ yila lom seé gècên bɔɔ̂. Huɔm kela né cí, te gam nùàr dɔɔ́ŋ. 9Njèh cén, té sòn te ŋgòr kùlù yí, gè mé ceér dèbbè ndègè bɔ̀ nùàr, té tɔgɔ ndè, té mé sóú sàn lè, gàm ŋgwéh lág, né lom wɔb ŋgòr mbaá. 10Mɔ nuaré déì baá kèrrè si, túé kwá bú tueè; túé bú mbei fà, jomo sâ yùò kwarè seèn yuoò. 11Kɔ́ɔ ye, kèkènè bɔ̀ sâ bɔ̀ jomo saàb naâ ceér gècên, bɔ́ ju die nde né mé be bɔɔ̀n ma. 12Mɔ mè tema njií aá wò Artemâs, wa né Tisîk wa, lègè ndé kâ ndeè, wò ndé kwà mè ké Nìkòpòlîs; mè taáŋ gi aá, ye cu dùlù kwa nde né mè ké sâ ma. 13Bɔ́ nyégé ká bagasé, te wò gam Jènâs bɔ̂ Apɔlɔ̂s mé gò bɔɔ̀n teèn ndɔ. Jènâs né dé seèn nuaá mé né gi sóú kɔɔ́. Té gwàn mé bɔ́ gɔ be be. 14Bɔ̀ Yeésò bɔ̀ dɔɔ́ŋ a, yí gí be te seê, bɔ́ mèh mé seé bagaà bɔɔ̂, te bɔ́ koó bɔ̀ɔ́ mé njèh né bɔ́ saám ndɔ, bɔ́ té mbaá dèn vù dèn. 15Bɔ̀ nùàr ká kwarè mò dɔɔ́ŋ ye, bíé kéh wò baga. Bíé kéh bɔ̀ mbeí beèh mé né gi te ceér Yeésò ndɔ. Húɔ́m-temé Càŋ a, ká sìè gí bí beè dɔɔ́ŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\