ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 1

1ፆኦሲ ማሊሢና ዬሱስ ኪሪስቶሴም ዳኪንቲ ማዻያ ማዒ፥ ዔኤሊንቴ ጳውሎሴና ኑ ዒሻሢ ሶስቴንሴናይዳፓ፤ 2ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ዔያቶኮ ዓኣ ፔቱሞና ዔያቶና ኑኡናናኮ ጎዳ ማዔ፥ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ቢያ ቤዛ ካኣሽካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ዎላ ፆኦሲም ዱማዼ ዴሬ ማዓንዳጉዲ ዔኤሊንቴ ቆሮንቶሴይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ቢያ፥ 3ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢና ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴናይዳፓ ዒንጊንታ ዒንጊፆና ኮሹሞና ዒንሢም ማዖንጎ። 4ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆኦሲ ፔኤኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዒንሢም ዒንጌሢሮ ዒንሢ ዛሎሮ ቢያ ዎዴ ታ ዒዛ ጋላታኔ። 5ዓይጎሮ ጌዔቴ ጌኤሲና ሃሣ ዔራቶና ኪሪስቶሴና ማዒ ዒንሢ ሚርጌ ባኣዚ ዔሬሢሮኬ። 6ኪሪስቶሴ ዛሎ ኑ ዒንሢም ማርካዼ ማርካታ ዒንሢኮ ዒና ዶዲ ዓኣኔ። 7ዬያሮ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሙኪፆ ካፒ ካፒ ዒንሢ ናንጌቴ ዓይጎጉዴ ዓያና ዒንጊሢ ማዔቴያ ዒንሢም ፓጫዓኬ፤ 8ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዒ ሙካ ኬሎና ዾንኪሳ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ዒንሢ ጴዻንዳጉዲ ዒዚ ዒንሢ ጋፒንፆ ሄላንዳኣና ዶዲ ናንጋንዳጉዲ ማሃንዳኔ። 9ፔኤኮ ናዓሢ፥ ኑ ጎዳ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቱሞ ዒንሢኮ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ዒንሢ ዔኤሌ ፆኦዛሢ ጉሙርቂንቴያኬ። 10ታ ዒሾንሦ፥ ታ ሚሾንሦ! «ዒንሢ ባኣካ ዱማዺሢ ጴዾፓ፤ ቢያሢ ዎላ ጊኢጊ፥ ፔቴ ማሊሢና ፔቴ ዒናና ዓኣያ ማዒ ዶዲ ናንጉዋቴ» ጌይ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 11ታ ዒሾንሦ፥ ታ ሚሾንሦ! ዒንሢ ባኣካ ማርሞና ፓቂንቲሢና ዓኣሢ ቄሎዔ ማኣሮ ዓሶይዳፓ ታ ዋይዜኔ። 12ታ ዋይዜ ጎይፃ ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢ፦ «ታኣኒ ጳውሎሴ ዓሲኬ፤ ታኣኒ ዓጲሎሴ ዓሲኬ፤ ታኣኒ ኬፓ ዓሲኬ» ጋዓዛ፥ ዛላ፦ «ታኣኒ ኪሪስቶሴ ዓሲኬ» ጋዓኔ፥ ጋዓያኬ። 13ሂዳዖ ኪሪስቶሴ ፓቂንቴኔ ጌይሢዳ? ጳውሎሴ ዒንሢ ዛሎ ሱፂንቲ ሃይቂያ? ሃሣ ዒንሢ ዋኣፆና ማስቴሢ ጳውሎሴ ሱንፆናዳ? 14ታኣኒ ቄሪስጶሴና ጋይዮሴናይዳፓ ዓታዛ ዒንሢዳፓ ዖናኣ ዋኣሢና ማስኪባኣሢሮ ፆኦሲ ታ ጋላታኔ። 15ዬያሮ «ጳውሎሴ ሱንፆና ታ ዋኣፆ ማስቴኔ» ጌዒ ኬኤዛንዳይ ዒንሢዳፓ ባኣሴ። 16ጎኔኬ፤ ዒስፂፓኖሴ ማኣሮ ዓሶ ታ ማስኬኔ፤ ያቶይዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዓሲ ታ ማስኬያ ዓኣሢ ታኣም ዔርቱዋሴ። 17ኪሪስቶሴ ታና ዳኬሢ ዒዛኮ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ኬኤዛንዳጉዲኬ፤ ዋኣሢና ታ ማስካንዳጉዲቱዋሴ፤ ኪሪስቶሴኮ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፃ ሱፂንቲ ሃይቂፃ ጉሪ ማዒ ዓቱዋጉዲ ዒዛኮ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ታ ኬኤዛሢ ዓሲዳፓ ማዔ፥ ጌኤሲ ዔራቶናቱዋሴ። 18«ኪሪስቶሴ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆ ዑፃ ሱፂንቲ ሃይቄኔ» ጋዓ ቃኣላ ባይቃኒ ጊኢጌ ዓሶም ዔኤያቶ ማዒ ዛጊንታኔ፤ ኑና ዻቃ ዓሶም ጋዓንቴ ፆኦሲ ዎልቄኬ። 19ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ «ዔሮ ዓሶኮ ዔራቶ ታ ባይዛንዳኔ፤ ዑሣ ዓኣዼ ዔሮኮ ዔራቶ ታ ጉሪ ማሃንዳኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮኬ። 20ዓካሪ ዔራሢ ዎካ ዓኣይ? ዑሣ ዓኣዼ ዔራሢያ ዎካዳይ? ሃሣ ቢያ ባኮ ዛጊ፥ ዱማሲ ዔራሢያ ዎካ ዓኣይ? ፆኦሲ ሃያ ዓጮ ዔራቶ ዔኤያቶ ማሂባኣዓዳ? 21ሃያ ዓጮ ዓሳ ፔ ዔራቶና ፆኦሲ ዔራኒ ዳንዳዑዋጉዲ፥ ፆኦሲ ፔ ዔራቶና ዔያታ ዔሩዋጉዲ ማሄኔ፤ ጋዓንቴ ዓጮ ሃያም ዔኤያቶ ማዒ ፓይዲንቴ፥ ኑ ኬኤዛ ኮዦ ሃይሶ ኪኢታ ጉሙርቃዞንሢ ዻቂሻንዳጉዲ ፆኦሲ ማሊሢ ማዔኔ። 22ዒንሢ ዔራሢጉዲ ዓይሁዶ ዓሳ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ዛጋኒ ኮዓኔ፤ ሃሣ ዓይሁዴ ማዒባኣ ጊሪኮ ዓሳ ዔራቶ ዔራኒ ኮዓኔ። 23ኑኡኒ ጋዓንቴ ሱፂንቲ ሃይቄ ኪሪስቶሴ ዛሎ ኬኤዛኔ፤ ዬይ ኑኡኒ ኬኤዛ ሃይሳ፦ ዓይሁዶ ዓሶም ዔርቶ ዒፂ ዻቢሻያና ዓይሁዴ ማዒባኣ ጊሪኬ ዓሶም ዔኤያቶኬ። 24ፆኦሲ ዔኤሌ፥ ዓይሁዴ ማዔቴያ ዓይሁዴ ማዒባኣ ጊሪኬ ዓሶም ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ፆኦሲኮ ዎልቄና ዔራቶናኬ። 25ዎይቲ ጌዔቴ ፆኦሲ ዔዔኤዬኔ ጎዖዛ፥ ዬይ ዓሲ ዔራቶይዳፓ ባሼኬ፤ ሃሣ ፆኦሲ ላላቤኔ ጎዖዛ፥ ዓሲ ዎልቄይዳፓ ባሼ ማዓሢሮኬ። 26ታ ዒሾንሦ ታ ሚሾንሦ! ፆኦሲ ዒንሢ ዔኤላ ዎዶና ዒንሢ ዎዚጉዴ ዓሲታቴ ሂንዳ ማሉዋቴ፤ ዓሲ ማላ ጎይሢና ዒንሢ ባኣካ ሚርጌሢ ዔራ ዓሲ፥ ዎልቄና ዓኣ ዓሲ ሃሣ ዼኤፒ ዼኤፒ ጌይንታ ዓሲ ባኣሴ። 27ጋዓንቴ ፆኦሲ ዔሮ ዓሶ ቦርሲሳኒ ዓጮይዳ ዔኤያኬ ጎዖ ዓሶ ዶኦሬኔ፤ ሃሣ ዎልቄና ዓኣ ዓሶ ቦርሲሳኒ ዓጮይዳ ላቤያ ማዒ ፓይዲንታዞንሢ ዶኦሬኔ። 28ዓጮ ዓሶም ቦንቺንቴያ ማዒ ጴዻ ባኮ ባይዛኒ ዓጮይዳ ቦሂንቴያ፥ ጉሪ ማዔያ ሃሣ ቤሲ ባኣ ባኮ ዶኦሬኔ። 29ዬያ ፆኦሲ ማዼሢ ዓይጎ ዓሲያ ዒዛ ቤርታ ዖቶርቁዋጉዲኬ፤ 30ዒንሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቱሞ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ማሄኔ። ዬያሮ ኑኡኮ ዔራታ፥ ፂሉማ፥ ኑኡኮ ፆኦሲም ዱማዼያ ማዒፃ፤ ሃሣ ኑና ዻቂሻያ ማዓሢያ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዓንዳጉዲ ፆኦሲ ማሄኔ። 31ዓካሪ ጌኤዦ ማፃኣፓ ጋዓሢጉዲ፦ «ዖቶርቃሢ ፆኦሲና ዖቶርቆንጎ» ጌዔኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\