ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 10

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑ ዓዶንሢኮ ሻኣራ ዑፃ ሺቤም ዔያታ ዓኣዼሢና ዞቄ ባዞና ዔያታ ፒንቄሢ ታ ዒንሢም ጶቂሣኒ ኮዓኔ። 2ዔያታ ሙሴና ዎላ ፔቴ ማዓኒ ዬያ ሻኣሮና ባዞ ዋኣፆናይዳ ማስቴኔ። 3ዔያታ ቢያሢ ፔቴ ዓያና ሙኡዚ ሙዔኔ። 4ቢያሢ ሃሣ ፔቴ ዓያና ዑሺ ዑሽኬኔ፤ ዬይ ዔያታ ዑሽኬሢ ዔያቶና ዎላ ዓኣዻ ዓያኖ ላላሢዳፓኬ፤ ዬይ ላላሢ ፔ ቶኦኪና ኪሪስቶሴኬ። 5ያዺ ማዔቴያ ፆኦሲ ዔያቶኮ ሚርጌሢና ዎዛዺባኣሢሮ ሌዛ ዔያቶኮ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ኬኤሪንቲ ዓቴኔ። 6ዔያታ ፑርታ ባኣዚ ሱኡካዼሢጉዲ ኑኡኒያ ፑርታ ባኣዚ ሱኡካዹዋጉዲ ዬይ ኑም «ዒንሢና ዔሩዋቴ» ጋዓ ላቲሢ ኮኦኪንሢ ማዔኔ። 7«ዓሳ ሙዒ፥ ዑሽካኒ ዴዔኔ፤ ኮርጋኒያ ዔቄኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲ ሃሣ ዔያታ ሜሌ ካኣሽኮ ባኣዚ ካኣሽኬ ጎይፆ ዒንሢያ ዔያቶጉዲ ሜሌ ካኣሽኮ ባኣዚ ካኣሽኪፖቴ። 8ዔያቶይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂ፥ ጎሜ ማዼሢጉዲ ኑኡኒያ ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሂባኣቴ ኮሺኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ዬያ ማዼሢሮ ዔያቶይዳፓ ላማታሚ ሃይሦ ሺያ ዓሲ ፔቴ ኬሊና ሃይቄኔ። 9ሃሣ ዔያቶኮ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ጎዳ «ዒ ዎይታቴያ ኑ ዛጎም» ጌዒ ሾኦዦና ዻይንቲ ሃይቄሢጉዲ ኑኡኒያ ያዺ ማዺባኣቴ ኮሺኬ። 10ዔያቶይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዾንኪ፥ ጉንዱሜም ፆኦሲ ዳኬ ዎዻ ኪኢታንቻሢ ዔያቶ ዎዺ ባይዜሢጉዲ ዒንሢያ ያዺ ማዒባኣቴ ቃራኬ። 11ዬይ ቢያ ባካ ዔያቶ ሄሌሢ ኑም ኮኦኪንሢ ማዓንዳጉዲኬ፤ ሃሣ ፃኣፒንቴሢያ ዎዶኮ ጋፒንፆይዳ ዓኣ፥ ኑም «ዒንሢና ዔሩዋቴ» ጋዓ ላቲሢምኬ። 12ዬያሮ «ጉሙርቂፆና ታ ዶዲ ዓኣኔ» ጋዓሢ ሎኦሙዋጉዲ ፔና ኮሺ ዔሮንጎ። 13ዓሲ ሜሌይዳ ሄሊባኣ፥ ፆኦሲ ዛጋኒ ዳካ ሜታ ዒንሢ ሄሊባኣሴ፤ ፆኦሲ ጉሙርቂንታያታሢሮ ዒንሢ ዳንዳዓንዳሢኮ ዑሣ ዓኣዼ ዒንሢ ሜታዻንዳጉዲ ዒ ኮዑዋሴ፤ ዒንሢም ሜታሢ ዒንጊ ዒንሢ ዛጎ ዎዶና ዳንዳዓንዳጉዲ ዎልቄ ዒንጊ፥ ዒንሢ ኬስካንዳ ጎይሢያ ዒንሢም ዒ ጊኢጊሻኔ። 14ዓካሪ ዒጊኖንሢዮቴ! ሜሌ ካኣሽኮ ባኮ ካኣሽኪፖቴ። 15ዬያ ታ ዒንሢም ጋዓሢ ዒንሢ ዔራ ዓሲ ማዔሢሮኬ፤ ሂንዳ ታ ኬኤዛ ባኮ ዒንሢ ዒንሢሮ ዎጉዋቴ። 16ፆኦሲ ሺኢቂ ኑኡኒ ዑሽካ ባካ ኪሪስቶሴ ሱጉፆና ፔቱሞ ዓኣያቱዋዓዳ? ሃሣ ኑኡኒ ዎላ ዔካ ካፃ ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቴቱዋዓዳ? 17ኑ ሙዓሢ ፔቴ ካሣ ሌሊታሢሮ ዎዚ ኑ ሚርጌታቴያ ፔቴ ዑሢኬ። 18ሂንዳ ዒስራዔኤሌ ዴራ ማዼ ባኮ ማሉዋቴ፤ ፆኦሲም ዒንጎና ባኮ ሙዓዞንሢና ሹጮና ኮሾና ዒንጎ ቤዞናኮ ፔቱሞ ባኣዓዳ? 19ሂዳዖ ሜሌ ካኣሽኮ ባኮም ሹኪንቴ ቆልሞ ዓሽኮና ሃሣ ካኣሽኮ ባካኣ ዔኤቢኬ ታ ጋዓኔ ጌይሢዳ? 20ያዺቱዋሴ፤ ፆኦሲ ዔሩዋ ዓሳ ቆልሞ ሹካሢ ፆኦሲምቱዋንቴ ፑርቶ ዓያኖምኬ፤ ዬያሮ ዒንሢ ፑርቶ ዓያኖና ዎላ ፔቴ ማዓንዳጉዲ ታ ኮዑዋሴ። 21ጎዳ ባኮ ዑሽኪ ዑሽኪ ሃሣ ፑርቶ ዓያኖ ባኮዋ ዒንሢ ዑሽካኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ጎዳ ባኮ ሙዒ ሙዒ ፑርቶ ዓያኖ ባኮዋ ዒንሢ ሙዓኒ ዳንዳዑዋሴ። 22ዓካሪ ኑኡኒ ጎዳ ባኮ ሃሺፆና ዒዛ ዻጋሶንዶ? ኑ ዒዛይዳፓ ባሼ ዶዲኬ ጌይሢዳ? 23«ቢያ ባኣዚ ማዻንዳጉዲ ዓይሢንቴያኬ» ጋዓንቴ ቢያ ባካ ማኣዳያቱዋሴ፤ «ቢያ ባካ ማዻንዳጉዲ ዓይሢንቴያኬ» ጋዓንቴ ቢያ ባካ ኮሻያቱዋሴ። 24ፔቴ ፔቴሢ ሜሌሢም ማዓ ባኮዋ ማላንዳኣፓዓቴም ፔኤም ማዓ ባኣዚ ሌሊ ዛጎፓ። 25ዒኔና ማሊ ሂርጉዋዖ፥ ቦኦካይዳ ሻንቺንታ ዓሽኮ ዚቲ ጋዓዖ ሙዑዋቴ፤ 26ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ «ሳዖና ጋሮይዳ ዓኣ ባካ ቢያ ጎዳሮኬ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 27ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሲ ሙኡዚ ሙዖም ዒንሢ ዔኤሌያ ማዔም ዒንሢ ዓኣዻኒ ኮዔቴ ዒኔና ማሊ ሂርጉዋዖ ዚቲ ጌይ ዒንሢም ዒንጊንቴ ዓይጎ ሙኡዚታቴያ ቢያ ሙዑዋቴ። 28ጋዓንቴ ፔቴ ዓሲ፦ «ሃይ ዓሽካ ሜሌ ካኣሽኮ ባኣዚም ሹኪንቴያኬ» ዒንሢም ጌዔቴ፥ ዬያ ኬኤዜ ዓሢንታ ዒኔ ቆፂ ማላ ማሊፆንታሮ ጌዒጋፓ ዬያ ሙዒፖቴ። 29ማሊፆ ታ ጌዔሢ ዓሢ ማሊፆሮ ጌይሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢሲቱዋሴ፤ ዓካሪ ሜሌ ዓሲ ማሊሢ ዛላ ጌዒ ዎይቲ ታና ላኣጊንታይ? 30ታኣኒ ፆኦሲ ጋላቲ ጋላቲ ሙዔቴ ፆኦሲ ታ ጋላቲ ሙዔ ባኮና ዎይቲ ታ «ዻቤኔ» ጌይንታይ? 31ዓካሪ ሙዓቶዋ፥ ዑሽካቶዋ ዓይጎ ባኣዚያ ማዻቴ ቢያ ባኣዚ ፆኦሲ ቦንቾም ማዹዋቴ። 32ዓይሁዶ ዓሶም ማዔቴያ ዓይሁዶ ማዒባኣ፥ ጊሪኮ ዓሶም ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶማኣ ዹቆ ማዒፖቴ። 33ታኣኒ ቢያሢ ዻቃንዳጉዲ ሜሌ ዓሶም ኮይሳ ባኮ ማዓንዳኣፓዓቴም ታኣም ኮይሳ ባኮ ኮውዋዖ ቢያ ዓሲ፥ ቢያ ባኣዚና ታ ዎዛሳሢጉዲ ዒንሢያ ዬያይዱዋቴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\