ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 12

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሃሣ ዓያኖ ጌኤዣ ዒንጋ ዒንጊፆኮ ጎኑሞ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። 2ቤርታ ዒንሢ ፆኦሲ ዓሲ ማዒባኣ ዎዶና ጌስታኒ ዳንዳዑዋ ካኣሽኮ ባኮ ካኣሽካንዳጉዲ ሴካ ሃንጋ ዒሺንቲ ዒንሢ ዔኪ ዓኣዺንቴሢ ዒንሢ ዔራኔ። 3ዖኦኒያ ፆኦሲ ዓያናና ኬኤዛዖ፦ «ዬሱሴ ጋዳንቂንቴያኬ!» ጋዓ ዓሲ ባኣሴ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዓያና ጌኤሺና ማዒባኣያታዖ፦ «ዬሱሴ ጎዳኬ!» ጋዓ ዓሲ ባኣሢ ታ ዒንሢም ኬኤዛኔ። 4ዱማ ዱማ ዓያና ጌኤሺ ዒንጋ ዒንጊሢ ዓኣኔ፤ ዓያና ጌኤሺ ጋዓንቴ ፔቴኬ። 5ዱማ ዱማ ማዾ ዓኣኔ፤ ጎዳ ጋዓንቴ ፔቴኬ። 6ዱማ ዱማ ማዺንታ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ቢያ ባኮ ቢያሢና ማዻሢ ፔቴ ፆኦዛሢኬ። 7ፔቴ ፔቴሢም ዓያኖ ጌኤዣ ፔጋሲ ዻዋ ባኮ ዻዋሢ ቢያሢ ማኣዳንዳጉዲኬ። 8ፔቴሢም ጪንጪ ጌስታንዳጉዲ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎና ዒንጊንታኔ፤ ባጋሢም ሃሣ ዬኖ ዓያኖ ዛሎና ዔራቶና ጌስታንዳጉዲ ዒንጊንታኔ። 9ፔቴሢም ሃሣ ዬኖ ዓያኖ ዛሎና ፆኦሲ ጉሙርቂሢ ዒንጊሢ ዒንጊንታኔ፤ ባጋሢም ጊንሣ ሃርጌፓ ዓሲ ፓሥሢ ዒንጊሢ ዒንጊንታኔ፤ 10ዬያጉዲ ሃሣ ዓቴሢም ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ማዻንዳ ዎልቄ ዒንጊንታኔ፤ ባጋሢም ጊንሣ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዚሢ ዒንጊሢ ዒንጊንታኔ፤ ሜሌሢም ሃሣ ዒንጊንታ ዒንጊፃ ዓያና ጌኤሺፓታቴያ ፑርታ ዓያናፓታቴያ ዱማሲ ዔራንዳ ዒንጊሢ ዒንጊንታኔ፤ ዬያጉዲ ፔቴሢም ዓኪ ሙኡቺና ጌስታንዳጉዲ ዒንጊሢ ዒንጊንታኔ፤ ሜሌሢም ጊንሣ ዬያ ዓኮ ሙኡጮና ጌስቲንቴ ባኮ ቡላንዳ ዒንጊሢ ዒንጊንታኔ፤ 11ዬይ ያዺ ማዔቴያ ዬያ ቢያ ማዻሢ ዬያ ፔቴ ዓያኖ ጌኤዦኬ፤ ዓያና ጌኤሺ ኮዔሢ ጎይፆ ፔቴ ፔቴሢም ዱማ ዱማ ዒንጊሢ ዒንጋኔ። 12ፔቴ ዑሢኮ ዱማ ዱማ ቤሲ ዓኣኔ፤ ዑፆኮ ሚርጌ ቤሲ ዓኣያታቴያ ዬይ ሚርጌ ቤዛ ዬኖ ፔቴ ዑፆይዳኬ። ዬያጉዲ ኪሪስቶሴ ሚርጌ ቤሲ ዓኣ ፔቴ ዑሢጉዲኬ። 13ዎይቲ ጌዔቴ ዓይሁዴታቴያ ዓይሁዴ ማዒባኣ ጊሪኬ ዓሳ፥ ዓይሌታቴያ ዓይሌ ማዒባኣ ዓሳ ፔቴ ዑሢ ማዓኒ ዓያኖ ጌኤዦና ኑ ማስቴኔ፤ ሃሣ ቢያሢ ዬያ ፔቴ ዓያናሢ ኑ ዑሽካንዳጉዲ ኑም ዒንጊንቴኔ። 14ፔቴ ዑሢ ማዢንቴሢ ሚርጌ ዱማ ዱማ ቤሲና ማዓንዳኣፓዓቴም ፔቴ ቤሲናቱዋሴ። 15ዬያሮ ቶኪ፦ «ታኣኒ ኩቺቱዋኣሢሮ ዑሢኮ ፔቴ ቤሲቱዋሴ» ጌዔቴ ያዺ ጌይፆና ዑሢኮ ፔቴ ቤሲ ማዒፃ ዓታንዳ? 16ዋይዚያ፦ «ታኣኒ ዓኣፒቱዋኣሢሮ ዑሢኮ ፔቴ ቤሲቱዋሴ» ጌዔቴ ዓካሪ ዬያ ጌይፆና ዑፆኮ ፔቴ ቤዞ ማዒፃ ዓታንዳ? 17ሂንዳ ዑሢ ቢያ ዓኣፒ ሌሊ ማዔቴ ዔኤቢ ዋይዛ ባኣዚ ዓንካፓ ጴዻንዳያናንዳይ! ሃሣ ዑሢ ቢያ ዋይዚ ሌሊ ማዔቴ ዔኤቢ ዼሂ ዔራ ባኣዚ ዓንካፓ ጴዻንዳያናንዳይ! 18ሃሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ኮዔሢ ጎይፆ ዑፆኮ ፔቴ ፔቴ ቤዞ ዑፆይዳ ኮይሳ ቤዛ ቤዛ ማዓንዳጉዲ ጌሤኔ። 19ዑሢ ማዢንቴሢ ፔቴ ቤሲና ሌሊ ማዔቴ ኩሙሢ ዑሢ ጌይንታሢ ዓንካፓ ጴዻንዳያናንዳይ? 20ዓካሪ ዑሢኮ ዱማ ዱማ ቤሲ ዓኣያ ማዔቴያ ዑሢ ፔቴ ሌሊኬ። 21ዓኣፒ ኩቺ ኮራ፦ «ኔኤኒ ታኣም ኮይሱዋሴ» ጋዓኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ቶኦኪያ ቶኪ ኮራ፦ «ኔ ታኣም ኮይሱዋሴ» ጋዓኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 22ጎኔና «ፓሡዋያኬ» ጌይንታ ቤዛታዖ ሚርጌና ኑም ኮይሳያኬ። 23«ዻካኬ» ኑ ጋዓ ኑ ዑፆ ቤዞ ባሼ ኑ ቦንቻኔ፤ ሃሣ ኑና ቦርሲሳያ ማዓ ቤዞዋ ሚርጌና ኑ ሂርጊ ካፓኔ። 24ቦንቺንታ ዑፆም ጋዓንቴ ዬይ ቢያ ኮይሱዋሴ። ቦርሲሳያ ማዒ ጴዻ ቤዛ ባሼ ቦንቺንቲ ዓርቂንታንዳጉዲ ዑፆኮ ፔቴ ቤሲ ማሂ ፆኦሲ ማዤኔ። 25ዬያ ዒ ማዼሢ ፔቴ ዑፆኮ ዱማ ዱማ ቤዛ ዱማዹዋዖ ዎሊም ማላንዳጉዲ ጌይኬ። 26ዑሢኮ ፔቴ ቤሲ ሜታዻኣና ዓቴ ዑፆኮ ቤዛ ቢያ ዎላ ሜታዻኔ፤ ሃሣ ፔቴ ቤሲ ቦንቺንታኣና ዎላ ቢያሢ ቦንቺንታኔ። 27ዬያጉዲ ዓካሪ ዒንሢ ኪሪስቶሴ ዑፆኬ፤ ዒንሢ፥ ፔቴ ፔቴሢ ዒዛ ዑፆኮ ዱማ ዱማ ቤዞኬ። 28ዬያሮ ፆኦሲ ፔቴ ፔቴ ዓሶ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ ዱማ ዱማ ማዾ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ማሄኔ፤ ዬያ ጎይፆና ፔቴ ጋዓዖ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢ፥ ላምዓሳዖ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛዞንሢ፥ ሃይሣሳዖ ዔርዛዞንሢ ማሂ ዓሶ ዶኦሬኔ። ዬያጉዲ ሃሣ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ማዻዞንሢ፥ ሃርጌ ዓሶ ፖዒሳ ዒንጊሢ ዓኣዞንሢ፥ ዓሲ ማኣዲሢ ዒንጊሢ ዓኣዞንሢ፥ ዓሲ ዎይሥሢ ዒንጊሢ ዓኣዞንሢና ዓኪ ሙኡቺና ጌስቲሢ ዒንጊሢ ዓኣዞንሢ ጌሤኔ። 29ዬያሮ ቢያሢ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴያቱዋሴ፤ ቢያሢ ሃሣ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያቱዋሴ፤ ቢያሢ ዓሲ ዔርዛያቱዋሴ፤ ቢያሢ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ማዻያቱዋሴ፤ 30ቢያሢኮ ሃርጌ ዓሲ ፓሣ ዒንጊሢ ዓኣያቱዋሴ፤ ቢያሢ ዓኪ ሙኡቺና ጌስታኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ቢያሢ ሃሣ ዓኮ ሙኡጮና ጌስቶናሢ ቡላኒ ዳንዳዑዋሴ። 31ጋዓንቴ ቢያሢፓ ባሼ ማዔ ዒንጊፆ ዴንቃኒ ኮዑዋቴ። ዓካሪ ታ ዒንሢ ቢያፓ ባሼ ማዔ ጎይሢ ዻዋንዳኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\