ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 13

1ዓሲ ጌስታ ሙኡቺታቴያ ሃሣ ፆኦሲ ኪኢታንቻ ጌስታ ሙኡቺያ ጌስቲ ታ ዔሬንቴ ናሹሞ ታኣኮ ባኣያታቴ ዖኦላ ሉኡሊና ሂቾናጉዲ ታ ማዔኔ ጌይሢኬ። 2ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዚሢ ዒንጊሢ ታኣኮ ዓኣቶዋ ሃሣ ዓኣሺንቴ ባኣዚ ቢያ ታ ዔራያ ማዔቴያ፥ ዬያጉዲ ቢያ ባኣዚ ታ ዔሬቴያ ሃሣ ዹኮ ፔቴ ቤስካፓ ሺኢሻንዳ ፆኦሲ ጉሙርቂሢ ታኣኮ ዓኣቴያ ናሹሞ ባኣያታቴ ዬይ ታኣኮ ጉሪኬ። 3ታኣኮ ዓኣ ባኮ ቢያ ማንቆ ዓሶም ታ ዒንጋያ ማዔቴያ፥ ታ ዑፆታዖ ታሚዳ ሚጫንዳጉዲ ታ ማሃያ ማዔቴያ ናሹሞ ታኣኮ ባኣቴ ዓይጎዋ ታና ዬይ ማኣዳዓኬ። 4ናሹሞ ጊቢ ዳንዳዒሳያኬ፤ ሃሣ ኮሺ ባኣዚ ማዺሻኔ፥ ቂኢሪሱዋሴ፥ ሄርሺንቲሱዋሴ፥ ዖቶርሱዋሴ፤ 5ኮይሱዋያ ባኣዚ ማዺሹዋሴ፥ ፔ ባኣዚ ሌሊ ኮይሲሱዋሴ፥ ዻጋሱዋሴ፥ ዻቦናቴያ ዻቢንቶ ዓርቂሱዋሴ። 6ናሹሞ ዓኣ ዓሲ ጎኔ ማዔ ባኣዚና ዎዛዻኣፓዓቴም ፑርታ ባኣዚና ዎዛዹዋሴ፤ 7ቢያ ባኣዚ ጊቢ ዳንዳዒሳኔ፤ ቢያ ባኣዚና ፆኦሲ ጉሙርቂሳኔ፤ ቢያ ባኣዚዳ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሢሳኔ፤ ቢያ ባኣዚያ ዶዲ ዓኣሢሳኔ። 8ናሹሞ ዓኣ ዓሲ ቢያ ዎዴ ናናንጋኔ፥ ባይቁዋሴ፤ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዚሢ ዒንጊሢ ማዔቴያ ዻካ ዎዴሮ ማዔሢሮ ባባይቃኔ፤ ዓኪ ሙኡቺና ጌስቲሢ ማዔቴያ ዻካ ዎዴሮታሢሮ ዓታኔ፤ ዔራቶ ማዔቴያ ባይቃኔ። 9ዎይቲ ጌዔቴ ኑኡኒ ዔራ ባኮ ማዔቴያ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢታቴያ ዛላ ኑ ዔሪ ኬኤዛያ ማዔሢሮኬ። 10ጋዓንቴ ጉቤ ማዔ ባካ ሙካዛ ዛላ ማዔ ባካ ዓታንዳኔ። 11ናይ ታ ዓኣ ዎዶና ናይጉዲ ታ ጌስታኔ፥ ማላኔ፤ ሃሣ ቢያ ባኮ ታ ዛጋኔ። ዶዲ ዓሲ ታ ማዓዖ ጋዓንቴ ናኣቱሞ ማሊፆ ታ ሃሼኔ። 12ሃሢ ኑኡኒ ሌማሌኤሼና ዛጎሢጉዲ ሌም ሌም ጌዔ ባኣዚ ዛጋኔ፤ ዬኖና ጋዓንቴ ኑ ጌኤሺ ዛጋንዳኔ። ሃሢ ታ ዔራሢ ዔቦኮ ዛላኬ፤ ዬኖና ጋዓንቴ ፆኦሲ ታና ዔራ ጎይፆጉዴያ ኩሙሢ ዔራቶ ዓኣያ ታ ማዓንዳኔ። 13ዓካሪ ጉሙርቂሢና ሃጊ ማዓንዳ ዎዛና ናሹሞና፥ ዬንሢ ሃይሦንሢ ባይቁዋያ ማዒ ናንጋንዳኔ፤ ዬንሢ ባኮይዳፓ ባሼዛ ናሹሞኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\