ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 14

1ናሹሞ ዓይሣ ጎይፆማ ማዹዋቴ፤ ሃሣ ዓያኖ ጌኤዦ ዒንጊፆ ባሼና ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዚሢ ሚርጌና ኮዑዋቴ። 2ዓኪ ሙኡቺና ኬኤዛሢ ፆኦሲም ኬኤዛኔ፥ ዓሲም ኬኤዙዋሴ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዓኣሺንቴ ባኣዚ ዓያና ጌኤሺ ዎልቄና ኬኤዛያ ማዔሢሮ ዒ ኬኤዛ ባኮ ዔራ ዓሲ ባኣሴ። 3ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛሢ ጋዓንቴ ዓሶ ኮሻኒና ዞራኒ ሃሣ ዶዲሻኒ ዓሲም ኬኤዛኔ። 4ዓኪ ሙኡቺና ጌስታሢ ፔና ሌሊ ኮሻኔ፤ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛሢ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ቢያ ዶዲሺ ማዣኔ። 5ዒንሢ ቢያሢ ዓኪ ሙኡቺና ጌስታቴ ቃራታንቴ፥ ባሼ ታ ናሽካሢ ፆኦሲ ማሊሢ ዒንሢ ኬኤዛቶኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ ዶዲሺ ማዢንታንዳጉዲ ዓኮ ሙኡጮና ጌስቲንቴሢ ቡላይ ባኣያ ማዔቴ ዓኪ ሙኡቺና ጌስታ ዓሲዳፓ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛሢ ባሼኬ። 6ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ዒንሢ ኮራ ሙካዖ ዓኪ ሙኡቺና ጌስቴቴ ዓይጎ ዒንሢ ታ ማኣዳንዳይ? ዬያይዳፓ ዒንሢ ማኣዳንዳሢ ፆኦሲኮ ዓኣሺንቴ ባኮ ፔጋሲ ኬኤዜቴ፥ ዔራቶና ጌስቴቴ፥ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዜቴ፤ ሃሣ ዒንሢ ዔርዞንዶ ባኣዚ ዔርዜቴኬ። 7ሹሉንጎና ጎኦላናጉዴ፥ ሼምፓባኣ ኮፆም ማዓ ባኮኮታዖ ዱማ ዱማ ዋርቂንታ ዑኡሲ ባኣያ ማዔቴ ዔያታ ዖኦላዛ ዓይጎ ማዔቴያ ዎዲ ዔርታኒ ዳንዳዓይ? 8ዖልዚም ዋርቂንታ ዛያሢ ዔርቱዋ ጎይሢ ዋርቂንቴቴ ዖልዚም ዖኦኒ ጊኢጊንታንዳይ? 9ዬያጉዲ ዒንሢ ዔርታ ሙኡቺና ኬኤዚባኣቶ ዒንሢ ኬኤዛ ባኮ ዖኦኒ ዔራኒ ዳንዳዓንዳይ? ዢባሬይዳ፥ ጉሪ ዒንሢ ኬኤዛያ ማዓንዳኔ። 10ዓጮይዳ ቢያ ሚርጌ ሙኡቺ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ቢያሢኮ ፔ ጌስታ ጎይሢ ዓኣያኬ። 11ዓካሪ ጌስቲንቴ ሙኡጫ ዎዚ ጋዓቴያ ታ ዔሩዋያ ማዔቴ ዬያ ዓሢም ታ ዓኪ ማዓንዳኔ፤ ዒዚያ ታኣም ዓኪ ማዓኔ። 12ዒንሢያ ዓያኖ ጌኤዦኮ ዒንጊፆ ሚርጌና ኮዓሢሮ ባሼ ዒንሢ ኮዓንዳያ ኮይሳሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዶዲሺ ማዣ ዒንጊፃ ዒንሢም ሚርጋንዳጉዲኬ። 13ዬያሮ ዓኪ ሙኡቺና ጌስታ ዓሲ ጌስቲንቴ ባኮ ቡሊ ኬኤዛኒ ዳንዳዒሢ ዒዛኮ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ሺኢቆንጎ። 14ዓኪ ሙኡቺና ታ ሺኢቃ ዎዶና ዓያና ታኣኮ ሺኢቃኔ፤ ታኣኒ ጋዓንቴ ዔሬ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ዓታኔ። 15ዬያሮ ታ ዎዳንዳያ ኮይሳይ ጌዔቴ ዓያናና ታ ሺኢቃንዳኔ፤ ሃሣ ጊንሣ ታ ዒኖናኣ ሺኢቃንዳኔ፤ ዓያናናኣ ታ ፆኦሲም ዓይናዻንዳኔ፤ ታ ዒኖናኣ ፆኦሲም ታ ዓይናዻንዳኔ። 16ያዺ ማዒባኣያታቴ ኔኤኒ ዓያኖና ሌሊ ፆኦሲ ጋላታኣና ኔ ጋዓ ባኮ ዔሩዋ ዓኪ ዓሲ «ዓኣሜን» ዎዲ ጋዓንዳይ? 17ኔኤኒ ሺኢቃ ጋላቶ ሺኢጲፃ ሚርጌና ቃራ ማዓኒ ዳንዳዓኔ፤ ጋዓንቴ ሜሌ ዓሲ ዬይ ዶዲሺ ማዡዋያ ማዓኔ። 18ታኣኒ ዒንሢ ቢያሢዳፓ ባሼ ዓኪ ሙኡቺና ጌስታሢሮ ፆኦሲ ታ ጋላታኔ። 19ጋዓንቴ ዓኪ ሙኡቺና ሜሌ ዓሶ ዔርዛኒ ሚርጌ ሺያና ፓይዲንታ ባኣዚ ኬኤዚሢዳፓ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ባኣካ ዶንጎ ባኣዚ ዔርታ ሙኡቺና ታ ዒናፓ ማሊ ታ ኬኤዜቴ ባሼኬ። 20ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ፑርታ ባኣዚ ማዺሢም ናይ ማዑዋቴ፥ ዒንሢ ማላ ማሊፆና ናይ ማዒፖቴ፤ ማላ ማሊፆና ጋዓንቴ ዒናዼ፥ ዶዲ ዓሲ ማዑዋቴ። 21ዬይያ፦ « ‹ዓኪ ሙኡቺ ጌስታ ዓሶ ዛሎና ሃሣ ሜሌ ዓሲ ሙኡቺና ሃያ ዴሮም ታ ኬኤዛንዳኔ፤ ያዺ ማዔቴያ ዔያታ ታኣሲ ዋይዚንዱዋሴ› ጎዳ ጋዓኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 22ዬያሮ ዓኪ ሙኡቺና ጌስቲሢ ማላታ ማዓሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሶምኬ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶምቱዋሴ፤ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዚሢ ጋዓንቴ ማላታ ማዓሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶምኬ፥ ጉሙርቁዋ ዓሶምቱዋሴ። 23ዓካሪ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቡኪንቴ ዎዶና ቢያሢ ዓኪ ሙኡቺና ጌስታንቴ ዬይ ባካ ዔርቱዋያ ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሲ ሙኪ ዬያ ጌስታ ዓሶ ዛጋዖ፦ «ሃይ ዓሳ ዣኣሽካኔ!» ጋኣዓዳ? 24ጋዓንቴ ቢያሢ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ማዔም ዬያ ባኮ ዔሩዋያ ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሲ ሙኬቴ ኬኤዚንታ ባኮ ቢያ ዋይዛዖ ዬያና ጫታንዳኔ፤ ዻቢንቶ ፔኤሲያ ዴንቂ ዔራንዳኔ። 25ሃሣ ዒናኣ ዒዛኮ ዓኣሺንቴ ባካኣ ፔጋዻንዳኔ፤ ጊንሣ ሃሣ ዒ ባሊቶና ሳዓ ሎኦሚ፦ «ጎኔና ፆኦሲ ዒንሢ ባኣካኬ!» ጌዒ ፆኦሲ ካኣሽካንዳኔ። 26ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓካሪ ታ ሂዚ ጋዓኔ፦ ፆኦሲ ካኣሽካኒ ዒንሢ ቡኪንታኣና ዒንሢዳፓ ፔቴ ፔቴሢኮ ፆኦሲም ዓይናዺሢ ዒንጊሢ ዓኣኔ፥ ባጋሢኮ ዔርዚሢ ዒንጊሢ ዓኣኔ፥ ዓቴሢኮ ሃሣ ዓኣሺንቴ ባኮ ፔጋሲ ዔርዚሢ ዒንጊሢ ዓኣኔ፥ ሜሌሢኮ ጊንሣ ዓኪ ሙኡቺና ጌስታንዳ ዒንጊሢ ዓኣኔ፥ ባጋሢም ዬያ ዓኮ ሙኡጮና ጌስቲንቴሢ ቡላንዳ ዒንጊሢ ዒንጊንቴያ ዓኣኔ። ዓካሪ ዬይ ቢያ ዒንጊፃ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዶዲሺ ማዣያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 27ዓኪ ሙኡቺና ጌስታይ ዓኣቶ ላምዖ፥ ሚርጌቴ ሃይሦ ማዒ ፔቴ ፔቴ ኬኤዞንጎ፤ ዔያታ ኬኤዛሢ ሜሌ ዓሲ ቡሎንጎ። 28ጌይንቴ ባኮ ቡሊ ኬኤዛ ዓሲ ባኣያታቴ ጋዓንቴ ዓኮ ሙኡጮና ጌስታ ዓሳ፥ ዓሶ ባኣካ ዚቲ ጌዒ፥ ጋርሲና ፔኤና ፆኦሲናም ኬኤዞንጎ። 29ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢ ላምዖ ሃንጎ ሃይሦ ማዒ ኬኤዞንጎ፤ ሃንጎዋታ ጋዓንቴ ኬኤዚንቴ ባኮ ዋይዚ ኮሺ ዱማሲ ዔሮንጎ። 30ዒማና ቡኪንቴ ቤዛ ዴዔ ዓሶይዳፓ ፔቴ ዓሲም ፆኦሲ ኬኤዜቶ ቤርታ ኬኤዛሢ ዚቲ ጎዖንጎ። 31ፔቴ ፔቴሢ ዔራንዳጉዲና ዶዳንዳጉዲ ዒንሢ ቢያሢ ፔቴ ፔቴ ዔቂ ዔቂ ፆኦሲ ኪኢቶ ኬኤዛኒ ዳንዳዓኔ። 32ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶኮ ዓያና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶም ዓዓይሢንታኔ። 33ጌስቶ ጌኤዞኮ ዣሊ ኑ ቤሲ ባይዛንዳጉዲ ፆኦሲ ኮዑዋሴ፤ ጋዓንቴ ቢያ ባካ ኮሹሞና ማዓንዳጉዲ ኮዓኔ። ፆኦሲ ዴሮ ባኣካ ቢያ ማዺንታሢጉዲ፦ 34ላኣላ ቡኪንቴ ዓሶ ባኣካ ዚቲ ጎዖንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ሙሴ ዔርዜ ዎጋ ዓይሣ ጎይፆ ዔያታ ዓዓይሢንታንዳፓ ዓቴም ኬኤዛንዳጉዲ ዔያቶም ዓይሢንቲባኣሴ። 35ዔያታ ፔቴ ፔቴ ባኣዚ ዔራኒ ኮዔቴ ፔኤኮ ዓኒንሢ ማኣራ ዴንዳዖ ዖኦጮንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓሳ ቡኪንቴ ቤዛ ላኣላ ኬኤዛኒ ጊኢጉዋያ፥ ቦርሲሳያታሢሮኬ። 36ፆኦሲ ቃኣላ ኬስኬሢ ዒንሢ ኮራፓዳ? ሃሣ ፆኦሲ ቃኣላ ሄሌሢያ ዒንሢም ሌሊዳ? 37«ታኣኒ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያኬ፤ ሃሣ ታኣም ዓያና ዒንጌ ዒንጊሢ ዓኣኔ» ጋዓ ዓሲ ዓኣቶ ሃይ ታ ዒንሢም ፃኣፓሢ ጎዳ ዓይሥሢ ማዔሢ ዔሮንጎ። 38ዬያ ዔራኒ ኮዑዋ ዓሲ ዓኣቶ ዒዚያ ዔርቶፓ። 39ዬያሮ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛኒ ሚርጌና ኮዑዋቴ፤ ዓኪ ሙኡቺና ጌስቲፆዋ ላኣጊፖቴ፤ 40ጋዓንቴ ቢያ ባካ ኮይሳ ጎይሢና ሃሣ ዳምቤና ማዖንጎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\