ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 15

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ዒንሢም ኬኤዜ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ሃሣ ጊንሣ ታ ዒንሢም ጶቂሣኒ ኮዓኔ፤ ዬይ ኮዦ ሃይሶ ቃኣላ ዒንሢ ዋይዚ ዔኬሢና ዬያና ዶዲ ዒንሢ ዔቂ ዓኣሢኬ። 2ታኣኒ ዒንሢም ኬኤዜ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ዶዲሺ ዒንሢ ዓርቄቴ ዬያ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎና ዒንሢ ዻቃንዳኔ፤ ያዺ ማዒባኣያታቴ ዒንሢኮ ዬይ ጉሙርቂፃ ጉሪኬ። 3ታኣኒ ዋይዚ ዔኬሢና ቢያፓ ቤርታ ኮይሳያ ማዔ ባኮ ዒንሢም ታ ዔኪ ሄሊሴኔ፤ ዒንሢም ታ ሄሊሴ ባካ፦ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቴሢ ጎይፆ ኪሪስቶሴ ኑኡኮ ጎሞ ዛሎሮ ሃይቄኔ፤ 4ዱኡቴኔ፤ ሃይሣሳ ኬሎና ሃይባፓ ዔቄኔ ጋዓያኬ። 5ዬካፓ ኬፓም፥ ሄሊሳዖ ታጶ ላምዖ ዳኪንቴዞንሢም፥ 6ሃሣ ጊንሣ ዶንጎ ፄኤታፓ ዑሣ ማዓ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢም ፔቴና ጴዼኔ፤ ዬያቶይዳፓ ባሼሢ ሼምፔና ዓኣኔ፤ ፔቴ ፔቴዞንሢ ጋዓንቴ ሃይቄኔ። 7ዬካፓ ሃሣ ያይቆኦቤም፥ ሄሊሳዖ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢም ቢያ ጴዼኔ፤ 8ቢያሢኮ ጋፒንፆይዳ ዻውቴ ኬሊዳ ሾይንቴያጉዲ ማዔሢ፥ ታኣም ጴዼኔ። 9ታኣኒ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢዳፓ ቢያ ላኣፓ፥ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴሢ ጌይንቲ ዔኤሊንታኒያ ታኣም ኮይሱዋያኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ታኣኒ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዒፂ ዳውሴያታሢሮኬ። 10ጋዓንቴ ፆኦሲኮ ኮሹማፓ ዔቄያና ታ ሃሢ ዓኣ ጎይፆ ዓኣያ ማዔኔ፤ ፆኦሲ ፔ ኮሹሞና ታኣም ዒንጌ ባካ ጉሪ ዓቲባኣሴ፤ ዑሣ ዓኣዼ፥ ሃንጎዋቶይዳፓ ባሼ ዶዲ ታ ማዼኔ፤ ጋዓንቴ ዬያ ማዼሢ ፆኦሲ ታኣም ኮሹሞና ዒንጌ ዒንጊፆ ማዓንዳኣፓዓቴም ታናቱዋሴ። 11ዓካሪ ታናንታ ዔያቶንታ ኑኡኒ ኬኤዛሢ ዬያኬ፤ ዒንሢያ ጉሙርቄሢ ዬያኬ። 12ኪሪስቶሴ ሃይባፓ ዔቄሢ ኬኤዚንታያ ማዔቴ ዒንሢዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ «ሃይቄ ዓሲ ዔቁዋሴ» ዎይቲ ጋዓይ? 13ሃይቢዳፓ ዓሲ ዔቁዋያ ማዔቴ ኪሪስቶሴያ ሃይባፓ ዔቂባኣሴ ጌይሢዳ! 14ኪሪስቶሴ ሃይባፓ ዔቂባኣያ ማዔቴ ኑ ኬኤዛ ባኮንታ ዒንሢ ጉሙርቃ ባካኣ ጉሪኬ ጌይሢዳ! 15ሃሣ «ፆኦሲ ኪሪስቶሴ ሃይባፓ ዔቂሴኔ» ጌይ ኑ ኬኤዚፆና ሉኡዙሞና ኑ ፆኦሲም ማርካዻኔ ጌይሢዳ! ዓካሪ ሃይቄ ዓሳ ሃይባፓ ዔቁዋያ ማዔቴ ፆኦሲ ኪሪስቶሴያ ሃይባፓ ዔቂሲባኣሴ ጌይሢኬ። 16ሃይቄ ዓሳ ሃይባፓ ዔቁዋቴ፥ ኪሪስቶሴያ ሃይባፓ ዔቂባኣያኬ ጌይሢኬ። 17ኪሪስቶሴ ሃይባፓ ዔቂባኣያ ማዔቴ ዒንሢኮ ጉሙርቂፃ ጉሪኬ ጌይሢኬ! ሃሢ ሄላንዳኣና ዒንሢ ጎሜ ዎልቄኮ ዴማኬ ጌይሢኬ። 18ኪሪስቶሴ ጉሙርቄዖ ሃይቄ ዓሳኣ ማይ ጋፔኔ ጌይሢኬ። 19ኪሪስቶሴይዳ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኑ ጌሣሢ ሃያ ዓጮ ናንጎሮ ሌሊ ማዔቴ ዓሲ ቢያይዳፓ ባሼ ዓሲኮ ዎልቃ ጌላያ፥ ኑ ላኣፓ ዓሲኬ። 20ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ሃይቄ ዓሳ ዔቃንዳሢ ዔርዛያ ማዒ፥ ጎኔ ሃይባፓ ዔቄኔ። 21ሃይቢ ሙኬሢ ፔቴ ዓሢ ዛሎና ማዔሢጉዲ ሃይቢፓ ዔቂሢ ሙኬሢያ ፔቴ ዓሲ ዛላናኬ። 22ዓዳኣሜ ዛሎና ዓሲ ቢያ ሃይቃሢጉዲ፥ ዓሲ ቢያ ኪሪስቶሴ ዛሎና ሼምፔ ዴንቃንዳኔ። 23ጋዓንቴ ፔቴ ፔቴሢም ዬይ ማዓንዳሢ ፔ ዎዴና ዎዴናኬ፤ ኪሪስቶሴ ሃይቢፓ ዔቂሢኮ ቶይዳሢ ማዔኔ፤ ጊንፃፓ ዒዚ ሙካኣና ዒዛሮ ማዔዞንሢያ ሃይባፓ ዔቃንዳኔ። 24ዬካፓ ዓካሪ ዒዚ ፑርቶ ዓያና ዎይሣ ዎይሢፆና ቢታንቶና ሃሣ ዎልቆዋ ቢያ ባይዚ፥ ካኣቱሞዋ ፆኦሲ ዓዶም ማሄ ዎዶና ዓጮኮ ጋፒንፆ ማዓንዳኔ። 25ዬያሮ ፆኦሲ ዒዛኮ ሞርኮ ቢያ ዒዛ ባሺሳንዳያ ሄላንዳኣና ዒ ካኣታዻኒ ኮይሳኔ። 26ጋፒንፆይዳ ባሺንታንዳ፥ ሞርካሢ ሃይቢኬ፤ 27ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ «ፆኦሲ ቢያ ባኣዚ ዒ ባሺ ዎይሣንዳጉዲ ማሄኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮኬ። ጋዓንቴ፦ «ቢያ ባኣዚ ዒ ባሺ፥ ዎይሣንዳጉዲ ማሄኔ» ጋዓዛ፥ ቢያ ባኣዚ ዒ ባሺ ዎይሣንዳጉዲ ዒዛ ዴማ ማሄ፥ ፆኦሲ፥ ዓዳሢያ ዒ ዎይሣንዳኔ ጌይሢቱዋሴ። 28ቢያ ባካ ኪሪስቶሴ ቢታንቶ ዴማ ማዔሢኮ ጊንፃ ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ቢያ ባኮ ዎይሣንዳጉዲ ናዓሢ ፔኤሮ ቢያ ባኮ ዒዛ ቢታንቶ ዴማ ማሄ ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ቢታንቶ ዴማ ማዓንዳኔ። 29ዓካሪ ሃይቄ ዓሳ ዔቁዋያ ማዔቴ ዓሳ ሃይቄ ዓሶ ዛሎ ዋኣፆ ማስታሢ ዓይጎ ማኣዳንዳይ? ሃይቄ ዓሳ ማሊ ዔቁዋያ ማዔቴ ዓሳ ዔያቶ ዛሎ ጌዒ ዓይጋ ማስታይ? 30ኑኡኒ ቢያ ዎዴ ሜታዺ ናንጋሢ ዓይጌንዴሮዳይ? 31ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ቢያ ኬሊ ታ ሃይቄዖ ዓቲ ዓቲ ናንጋኔ፥ ዬይ ጎኔኬ፤ ዬያጉዲ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዒንሢኮ ዓኣ ፔቱማኣ ጎኔኬ፤ ዬያ ታ ጫርቂ ጋዓኔ። 32ታኣኒ ዔፕሶኔይዳ ቦዖጉዴ ዓሶና ዖልቴሢ ዓሲ ማሊሢሮ ሌሊ ማዔቴ ዓይጎ ታ ዴንቃንዳይ? ሃይቄ ዓሳ ዔቁዋያ ማዔቴ፦ «ዚሮ ኑ ሃይቃንዳሢሮ ኑ ሙዖም፥ ዑሽኮም» ጋዓ ዓሶጉዲ ኑ ማዒባይ! 33ዻቢንቲፖቴ፤ «ፑርታ ላጌ ዓሲ ፑፑርቲሳኔ።» 34ፒዜ ማሊሢ ማሉዋቴ፤ ጎሜ ማዺፖቴ፤ ዒንሢ ባኣካ ፆኦሲ ዔሩዋ፥ ፔቴ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዬያ ታ ጋዓሢ ቦርሶ ዒንሢም ማዖንጎ ጌይኬ። 35«ሃይቄ ዓሲ ዎይቲ ዔቃይ? ሃይባፓ ዔያታ ዎዚጉዴ ዑሢና ዔቃይ?» ጌዒ ዖኦጫ ዓሲ ናንዳኔ። 36ዬይ ዓይጎ ዔኤዩሞዳይ! ኔኤኒ ዜርቃ ዜርፃ ሳዖይዳ ዎዒባኣቴ ባቃላኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 37ኔኤኒ ዜርቃኣና ዛርጌታቴያ ሜሌ ሜይኮ ዓኣፖማ ኔ ሌሊ ዜርቃኣፓዓቴም ባቃሊ ኬስካ ባኮ ቢያቱዋሴ። 38ፆኦሲ ጋዓንቴ ዜርፄሎም ኮዔሢጉዴያ ዑሢ ዒንጋኔ፤ ፔቴ ፔቴ ዜርፆም ቢያ ዱማ ዱማ ዑሢ ዒንጋኔ። 39ዓሽኪ ቢያ ዎሊ ማላያቱዋሴ፤ ዓሲ ዓሽኪ ዎሊ ማላያኬ፤ ቆልሞ ዓሽኪ፥ ካፒ ዓሽኪ፥ ሞሎ ዓሽኪ ዱማ ዱማኬ። 40ዬያጉዲ ጫሪንቺዳ ዓኣ ማዢንቲ ዓኣኔ፤ ሳዖይዳ ዓኣ ማዢንቲ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ጫሪንጫ ዓኣ ማዢንቶኮ ቦንቻ ዎሊ ማላያኬ፤ ሳዖይዳ ዓኣ ማዢንቶኮ ቦንቻ ዱማኬ። 41ዓቢ ማላ ፔቴኬ፤ ዓጊኒ ማላ ዱማኬ፤ ሃሣ ዦኦጋሢኮዋ ማላሢ ዱማ ዱማኬ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ፔቴ ዦኦጌኮ ማላሢ ሜሌ ዦኦጎይዳፓ ዱማታሢሮኬ። 42ሃይቢፓ ዔቃ ዓሳ ያዺ ማዓንዳኔ፤ ሃይቂ ዎዓ ዑሢ ማኣዒ ዱኡቴሢ ዎዑዋያና ናንጊና ናንጋ ዑሢ ማኣዒ ዔቃንዳኔ፤ 43ሚዛጱዋያ ማዒ ዱኡቴሢ ሚዛጲ ዔቃንዳኔ፤ ላቤያ ማዒ ዱኡቴሢ ዎልቄና ዓኣያ ማዒ ዔቃንዳኔ፤ 44ዓሲ ዑሢና ዓኣያ ማዒ ዱኡቴሢ ዓያና ዑሢ ዓኣያ ማዒ ዔቃንዳኔ። ዓሲ ዑሢ ዓኣያ ማዔቴ ዓያና ዑሢያ ዓኣኔ ጌይሢኬ። 45ዬያሮ፦ «ቤርታሳ ዓሢ፥ ዓዳኣሜ ሼምፖና ዓኣ ዓሲ ማዔኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ፤ ጊንፃኣ ዓዳኣሜ፥ ኪሪስቶሴ ጋዓንቴ ሼምፖ ዒንጋ ዓያና ማዔኔ። 46ጋዓንቴ ቤርታ ሙኬሢ ዓሶ ዑፆና ዓኣሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓያኖሲቱዋሴ፤ ዓያኖሲ ሙኬሢ ዓሶ ዑፆና ዓኣሢኮ ጊንፃፓኬ። 47ቤርታኣ ዓሢ፥ ዓዳኣሜ ዓጪዳፓ ማዢንቴ ሃያ ዓጮ ዓሲኬ፤ ላምዓሳ ዓሢ ሙኬሢ ጫሪንጫፓኬ። 48ሃያ ሳዖሮ ማዔዞንሢ ሳዓፓ ማዢንቴሢ ጉዲኬ፤ ጫሪንጮሮ ማዔ ዓሳ ጫሪንጮሲ ማላያኬ። 49ኑኡኮ ዑፃ ሳዖ ዓሢሲ ማላሢጉዲ፥ ጫሪንጮ ዓሢሲያኣ ማላንዳኔ። 50ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ዒንሢም ኬኤዞም፤ ዓሲ ዓኣ ጎይፆ ዓኣዖ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌላኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ዬያጉዲ ባይቃ ዑፃ ባይቁዋ ዑፆ ዻካላዓኬ። 51ዓካሪ ፔቴ ዓኣሺንቴ ባኣዚ ታ ዒንሢም ኬኤዞም፤ ኑኡኒ ቢያሢ ሃይቃዓኬ፤ ጋዓንቴ ቢያሢ ኑ ላኣሚንታንዳኔ፤ 52ኑኡኒ ላኣሚንታንዳሢ ጋፒንሢ ዛያ ዋርቂንታዛ ዓኣፒ ጊኢጳማጉዲ ዔርቲባኣንቴኬ፤ ዛያ ዋርቂንታንዳኔ፤ ዬማና ሃይቄ ዓሳ ባይቁዋያ፥ ናንጊና ናንጋያ ማዒ ዔቃንዳኔ፤ ኑኡኒ ጌይፃ፦ ሃይቂባኣዖ ዓኣ ዓሳ ላኣሚንታንዳኔ። 53ዓይጎሮ ጌዔቴ ሃይ፥ ባይቃ ዑፃ ባይቁዋ ዑሢና ሃይቃ ዑፃ ሃይቁዋ ዑሢና ላኣሚንታንዳያ ኮይሳኔ። 54ባይቃ ዑፃ ባይቁዋኣሢ፥ ሃይ፥ ሃይቃ ዑፃ ሃይቁዋኣሢ ማኣዓ ዎዶና «ሃይቢ ባሺንቴኔ!» ጌይንቴሢ ኩማንዳኔ። 55ዬያጉዲ፦ «ሃይቢዮ! ኔ ባሻሢ ዎካዳይ? ዓሶ ኔ ጫርጋ ዎልቃ ኔኤኮ ዓንካይዳ?» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 56ሃይቢኮ ዓሲ ጫርጎ ዎልቃ ጎሜኬ፤ ጎሜኮ ዎልቃ ሃሣ ዎጌኬ። 57ጋዓንቴ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ባሺሢ ኑም ዒንጋ ፆኦዛሢም ጋላታ ሄሎንጎ። 58ዬያሮ ታ ዒንሢ ናሽካ፥ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዶዲ ዔቁዋቴ፤ ዓይጎ ባኣዚናኣ ሴካ ሃንጋ ጌዒ ዓጊፂፖቴ፤ ጎዳ ማዾ ማዻኒ ዒንሢ ላቢንታሢ ጉሪ ማዒባኣሢ ዔሪ፥ ቢያ ዎዴ ጎዳ ማዾ ዶዲ ማዹዋቴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\