ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 16

1ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ኬሲንታ ሚኢሾ ዛሎኮ ጋላቲያ ዓጫ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ታ ዓይሤ ጎይፆ፥ ዒንሢያ ያዺ ማዹዋቴ። 2ታኣኒ ሙኬም ዒንሢ ሚኢሾ ኬሱዋጉዲ፤ ቃልሾ ኬሎ ጋራ ቢያ ዉዴ ዉዴ ፔቴ ፔቴሢ ሚኢሾ ዴንቃ ጎይፆ ሚኢሻፓ ፔኤኮ ዱማሲ ኬሲ ኬሲ ጌሦንጎ። 3ታኣኒ ዒንሢ ኮይላ ሙካዖ ዒንሢ ዶኦራንዳ ዓሳ፥ ሚኢሾ ዬሩሳላሜ ዔኪ ዓኣዻንዳጉዲ ዋርቃታ ፃኣፒ ዔያቶና ዳካንዳኔ። 4ታ ዓኣዻንዳያ ኮይሳያ ማዔቴ ታኣና ዎላ ዔያታ ዓኣዻንዳኔ። 5ሜቄዶኒያ ጊዴና ጌዒ ዓኣዻኒ ታ ማሌሢሮ ዒኢና ዓኣዻዖ ዒንሢ ኮይላ ታ ሙካንዳኔ። 6ታኣኒ ዴንዳ ቤዞ ቢያኮ ጎይፆም ማዓ ማኣዶ ዒንሢ ታኣም ማዻንዳጉዲ ጎዖንቴ ታ ዒንሢ ኮራ ዴዒ፥ ባርጎዋ ታ ዒኢካ ዓኣሣንዳያ ናንዳኔ፤ 7ሃሢ ዴንዶ ዴንዳዖ ታ ዒንሢ ዻካና ዛጋኒቱዋንቴ ጎዳ ጌዔቴ ዻካ ዖዶሲ ዎዴ ታ ዒንሢና ዴዓንዳኔ ጌዒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ታ ጌሣኔ። 8ጋዓንቴ ጴንፄቆስፄ ጌይንታ ቦንቾ ኬሎ ሄላንዳኣና ዔፕሶኔይዳ ታ ዴዓንዳኔ። 9ዓይጎሮ ጌዔቴ ሚርጌ ማዾኮ ካራ ታኣም ቡሊንቴኔ፤ ታና ዒፂ ማካ ዓሳ ጋዓንቴ ሚርጌኬ። 10ፂሞቴዎሴ ዒንሢ ኮይላ ሙኬቴ ሂርጋ ባኣያ ዒንሢ ኮይላ ዒ ዴዓንዳጉዲ ዒዛ ማኣዱዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዚ ታጉዲ ጎዳ ዬሱሴ ዓይሤ ማዾ ማዻያታሢሮኬ። 11ዬያሮ ዖኦኒያ ዒዛ ቦሁዋጉዲ፤ ዒዚ ዒሾንሢና ዎላ ታ ኮራ ማዒ ሙካንዳኔ ጌዒ ታ ካፓያታሢሮ፥ ታ ኮይላ ዒ ኮሺና ሙካንዳጉዲ ጎይፆኮ ዒዛም ኮይሳ ባኣዚ ማኣዲሢና ዎዛሲ ዳኩዋቴ። 12ኑ ዒሻሢ ዓጲሎሴ፥ ሜሌ ዒሾንሢና ዎላ ዒንሢ ኮይላ ዓኣዻንዳጉዲ ሚርጌና ታ ሺኢቄንቴ ዒዚ ሃሢ ዒንሢ ኮይላ ሙካኒ ዳንዳዒባኣሴ፤ ዒዛም ጊኢጌ ዎዴና ጋዓንቴ ዒንሢ ኮይላ ዒ ሙካንዳኔ። 13ጴጩዋቴ፤ ጉቤ ዒናፓ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋቴ፤ ዶዱዋቴ፤ 14ዒንሢ ማዻ ባኮ ቢያ ናሹሞና ማዹዋቴ። 15ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒስፂፓኖሴ ማኣሮ ዓሳ ዓካይያይዳ ቤርታሲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ማዔሢና ፆኦሲ ዓሶ ማኣዳኒ ዒናፓ ናሽካያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ። 16ዬያቶጉዴ ዓሶና ዔያቶና ዎላ ማዺ ማዺ ላባዞንሢም ቢያ ዒንሢ ዓይሢንታንዳጉዲ ታ ኬኤዛኔ። 17ዒስፂፓኖሴንታ ፔርዶናፆሴንታ ዓካይቆሴንታ ታ ኮራ ሙኬሢሮ ታ ኮሺ ዎዛዼኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ታ ኮይላ ባኣያ ማዒፆና ታኣም ፓጬ ባኮ ዔያታ ኩንሤኔ። 18ዔያታ ታናንታ ዒንሢንታኮ ዒኖ ሃውሺሴኔ። ዬያሮ ዬኖጉዴ ዓሳ ጋዓ ባኮ ዋይዙዋቴ። 19ዒሲያ ዓጮይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዒንሢ «ኮሺዳ?» ጋዓኔ፤ ሃሣ ዓቂላና ጲሪስቂላና ዬያጉዲ ዔያቶ ማኣራ ቡኪንታ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ ጎዳ ዬሱሴ ሱንፆና ሚርጌና ዒንሢ «ኮሺዳ?» ጌዔኔ። 20ሃይካ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳኣ ቢያ ዒንሢ «ኮሺዳ?» ጋዓኔ፤ ዎሊኮ ጌርሲንሢጉዲ፥ ናሹሞና ሄርቂ ሄርቂ ዎሊ ዔኤሉዋቴ። 21ታኣኒ፥ ጳውሎሴ ሃያ ሳራሢፆ ኪኢቶ ዒንሢም ታ ኩቻ ፃኣፔያኬ። 22ጎዳ ናሽኩዋ ዓሲ ዓኣቶ ጋዳንቂንቴያ ማዖንጎ፤ ኑ ጎዳሢዮ፥ ሙኬ! 23ጎዳ ዬሱሴኮ ኮሹማ ዒንሢና ዎላ ማዖንጎ። 24ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ዒንሢ ቢያሢ ታ ናሽካኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\