ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 2

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታኣኒ ዒንሢ ኮይላ ሙኬያና ፆኦሲኮ ዓኣሺንቴ ማሊፆ ታ ዒንሢ ዔርዜኔ፤ ታኣኒ ሃይሴ ዔሪ ጌስታያ ማዔሢና ታኣኮ ዓኣ ዔራቶና ዒንሢም ዻዋኒ ታ ኮዒባኣሴ። 2ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢና ታ ዓኣ ዎዶማና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ሃሣ ዒዛኮ ሱፂንቲ ሃይቦ ዛሎይዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዓይጎዋ ዔሩዋያ ማዓኒ ታ ማሌሢሮኬ። 3ዬያሮ ዒንሢ ኮራ ታ ዓኣ ዎዶና ላቤ ዓሲ ማዒ፥ ዒጊቹሞና ሚርጌ ጎጋይቂሢናይዳ ታ ዓኣያ ማዔኔ። 4ታኣኒ ኬኤዜሢታቴያ ዔርዜ ቃኣላ ፆኦሲ ዓያናና ማኣዲንቲ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓሲ ዔራቶና ዑሣ ዓኣዼ ዔራቶና ሃሣ ሃይሴ ኮሺሢናቱዋሴ። 5ዬያ ታኣኒ ማዼሢ ዒንሢኮ ፆኦሲ ጉሙርቂፃ ዓሲ ዔራቶና ማዒባኣዖ፥ ፆኦሲ ዎልቄና ማዔያ ማዓንዳጉዲኬ። 6ጋዓንቴ ዓያኖ ናንጎና ዶዴ ዓሶም ዔራቶና ኑ ኬኤዛኔ፤ ኑኡኒ ኬኤዛ ዔራታ፦ ሃያ ዓጮ ዔራቶ ሃሣ ጋፒንፃ ባይሲንታ ማዔ፥ ሃያ ዓጮ ዎይሣ ዓሶ ዔራቶናቱዋሴ። 7ኑኡኒ ኬኤዛ ዔራታ ጋዓንቴ ፆኦሲ ቤርታዺ ሚርጌ ዎዴኮ ቤርታኣፓ ኑ ቦንቾም ጌዒ ጊኢጊሼ፥ ፆኦሲኮ ዓኣሺንቲ ዓኣ ዔራቶኬ። 8ሃያ ዓጮ ዎይሣ ዓሶ ባኣካፓ ዬያ ዔራቶ ዔሬይ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ዎንዴ ዔያታ ዬያ ዔሬያ ማዔቴ ቦንቺንቴ፥ ጎዳሢ ሱፂ ዔያታ ዎዺንዱዋያታንቴኬ። 9ዬይ ያዺ ማዔቴያ ጌኤዦ ማፃኣፓ፦ «ዓሲኮ ዓኣፒ ዴንቂባኣያ ዋይዚ ዋይዚባኣያ ሃሣ ዒናኣ ማሊባኣያ ፆኦሲ ዒዛ ናሽካዞንሢም ጊኢጊሼኔ» ጋዓኔ። 10ኑም ጋዓንቴ ፆኦሲ ፔኤኮ ዓያኖ ዛሎና ዓኣሺንቴ ማሊፆ ፔጋሲ ዔርዜኔ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲኮ ዓያና ዔርቱዋያ ማዔ፥ ፆኦሲ ማሊፆታዖ ዓይሱዋዖ ቢያ ባኣዚ ዴንቂ ዔራሢሮኬ። 11ፔቴ ዓሲ ዛላ ማዔቴ ፔቴ ዒዛ ዓሢ ዓያናፓ ዓታዛ ሜሌ ዒዛይዳ ዓኣ ዒዛኮ ማሊፆ ዔራንዳይ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ዬያጉዲ ፆኦሲ ዓያናፓ ዓታዛ ፆኦሲ ማሊፆ ዔራይ ባኣሴ። 12ኑኡኒ ሃያ ዓጮ ዓያኖ ዔኪባኣሴ፤ ኑኡኒ ዔኬሢ ፆኦሲ ኑም ዒንጌ ባኮ ቢያ ኑና ዔርዛ ፆኦሲ ዓያኖኬ። 13ዬያሮ ኑኡኒ ዓያኖ ዛሎ ባኮ ዓያኖና ዓኣ ዓሶም ዔርዛሢ ዓሲዳፓ ጴዼ ዔራቶናቱዋንቴ ፆኦሲ ዓያኖይዳፓ ጴዻ ዔራቶናኬ። 14ፆኦሲ ዓያናባኣ ዓሲ ፆኦሲ ዓያና ዒንጋ ዒንጊፆ ዔካኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬይ ዓያኖና ዛጊንቲ ዔርታ ባኣዚ ማዔሢሮ ዒዛም ዔርታኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ጉቤ ዬይ ዒዛም ዔኤያቶ ማሊ ጴዻንዳኔ። 15ፆኦሲ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ቢያ ባኣዚ ዛጊ ዔራኒ ዳንዳዓኔ፤ ዒዛ ጋዓንቴ ዖኦኒያ ዛጊ ዔራኒ ዳንዳዑዋሴ። 16ዬይያ፦ «ፆኦሲ ዒና ዖኦኒ ዔራይ? ዒዛ ዞራኒ ዳንዳዓሢያ ዖናዳይ?» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲኬ። ኑኡኮ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ዒና ዓኣኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\