ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 3

1ታ ዒሾንሦ ታ ሚሾንሦ! ጎኔ ኬኤዞያታቴ ታኣኒ ዒንሢ ዔርዜሢ ሃጊ ዒንሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ዶዲባኣ፥ ናይ ማዔያ ሃሣ ሃያ ዓጮ ማሊፆና ዓኣ ዓሲ ማሂ ማዓንዳኣፓዓቴም ዶዲ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ማሂ ታ ዒንሢ ዔርዛኒ ዳንዳዒባኣሴ። 2ዶዲ ሙኡዚ ሙዓኒ ዳንዳዑዋያ ዒንሢ ማዔሢሮ ታ ዒንሢ ዑሼሢ ዲኢቂ ማዓንዳኣፓዓቴም ዶዲ ሙኡዚ ታ ዒንሢ ሙኡዚባኣሴ፤ ሃሢታቴያ ዒንሢ ዶዲ ሙኡዚ ሃጊ ሙዓኒ ዳንዳዑዋያኬ። 3ዎይቲ ጌዔቴ ሃሢያ ዒንሢ ሃያ ዓጮ ዓሶ ማሊፆና ዓኣያኬ፤ ዎሊ ዒንሢ ቂኢራያና ማርማያናታሢሮ ሃያ ዓጮ ዓሶ ማሊፆና ዓኣኔ ጌይሢቱዋዓዳ? ፆኦሲ ዓሲ ማዒፃ ዒንሢኮ ዓቴም ሃያ ዓጮ ዓሶ ዒንሢ ማዒባኣዓዳ? 4ዒንሢዳፓ ፔቴሢ፦ «ታ ጳውሎሴ ዓሲኬ» ጋዓዛ፥ ባጋሢ ሃሣ፦ «ታኣኒ ዓጲሎሴ ዓሲኬ» ጌይፆና ዒንሢ ፆኦሲ ዓሲ ማዒፆ ሃሺ ሃያ ዓጮ ዓሲ ማዒባኣዓዳ? 5ዓካሪ ዓጲሎሴንታ ጳውሎሴንታ ዓይጎዳይ? ዔያታ ዒንሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ማሄ ፆኦሲም ማዻ ዓሶኬ፤ ዔያታ ፔቴ ፔቴሢ ማዻሢ ጎዳ ዔያቶ ማዻንዳጉዲ ዓይሤ ጎይፆኬ፤ 6ዜርፆ ታ ዱኡቄኔ፤ ዓጲሎሴ ዋኣፆ ዑሼኔ፤ ባቃልሲ ዑጊሴሢ ጋዓንቴ ፆኦሲኬ። 7ዬያሮ ዼኤፖ ማዾ ማዼሢ ባቃሎ ዑጊሴ፥ ፆኦዛሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ዱኡቄሢንታ ዋኣፆ ዑሼሢንታቱዋሴ። 8ዜርፆ ዱኡቄሢና ዋኣፆ ዑሼሢና ሄኮኬ፤ ዬያታ ፔቴ ፔቴሢ ፔኤኮ ማዾጉዴያ ማዼ ዛሎ ዒንጎ ባኮ ዔካንዳኔ። 9ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑኡኒ ፆኦሲም ዎላ ማዻዞንሢኬ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ፆኦሲኮ ጎዦና ማኣሮና ማዓያኬ። 10ፆኦሲ ታኣም ዒንጌ ኮሹሞ ዒንጊፆጉዴያ ኮሺ ዔራ፥ ማኣሪ ማዣ፥ ሃኣሚጉዲ ቦኦኮሎ ታ ቦኦኮልቄኔ፤ ባጋሢ ታኣኒ ቦኦኮልቄሢዳ ማኣሮ ማዣኔ፤ ጋዓንቴ ፔቴ ፔቴሢ ዎማይዲ ዔሪ ማዣንዳቴያ ኮሺ ዔራኒ ኮይሳኔ። 11ዓይጎሮ ጌዔቴ ፔቴና ቦኦኮልቂንቴማፓ ዓታዛ ዖኦኒያ ሜሌ ጊዳ ቦኦኮልቃኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ዬይ ቦኦኮላሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴታሢሮኬ። 12ዬያ ቦኦኮላሢዳ ዎርቄና ማዔቴያ ቢራ ዓንጊና ሃሣ ኮሺ ሚዛጲ ሹቺናኣ ማዖም ሚሢና ሃሣ ማኣቲና ማዔቴያ ሃውሊና ማዣይ ዓኣቶ፦ 13ፔቴ ፔቴሢ ዓይጎና ማዤቴያ ዔርታንዳ ዎጌ ኬሊ ሙካንዳኔ፤ ዬና ኬላ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ማኣሮ ማዤሢ ዓይጎናታቴያ ታሚዳ ዓጊንቲ ዛጊንታንዳሢሮ ዱማዺ ዔርታንዳኔ። 14ማኣሮ ማዤ ዓሢኮ ማዻ ታሞና ሙይንቱዋዖ ዶዲ ዓቴቴ ዬይ ዓሢ ፔ ማዾ ዛሎ ዒንጎ ባኮ ዔካንዳኔ። 15ማዻ ታሚና ሙይንቲ ባይቄ ዓሢ ጋዓንቴ ማዻ ዛሎ ዒንጎንዶ ባኮይዳፓ ዓታንዳኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔቴያ ዓሢ ታማ ጋውሌንቴ ዓቴያጉዲ ማዒ ዻቃንዳኔ። 16ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ፆኦሲኮ ጌኤሺ ማኣሪ ሃሣ ፆኦሲኮ ዓያና ዒንሢዳ ናንጋያታሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? 17ዓካሪ ዓሲ ፆኦሲኮ ጌኤዦ ማኣሮ ሻሄቴ ፆኦሲ ዒዛ ዓሢ ባይዛንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲኮ ጌኤዦ ማኣራ ዒዛም ዱማዼያታሢሮኬ፤ ዬይ ጌኤዦ፥ ዱማዼ ማኣራ ዒንሢኬ። 18ዖኦኒያ ፔና ጌሾፓ፤ ሃያ ዓጮ ዔራቶ ጎይፆና ዔራ ማሂ ፔና ዛጋ ዓሲ ዓኣቶ ፆኦሲኮ ጎኔ ዔራቶ ዴንቃኒ ፔና ዔኤያ ማሂ ዛጎንጎ። 19ዓይጎሮ ጌዔቴ ሃያ ዓጮ ዔራታ ፆኦሲ ቤርታ ዔኤያቶታሢሮኬ፤ ዬይያ፦ «ፆኦሲ ‹ዔሮኬ› ጋዓ ዓሶ ዔያቶኮ ጌኖ ማሊፆና ዔያቶ ዓርቃኔ» ጌይንቴሢጉዲኬ። 20ዬያጉዲ ሃሣ፦ «ፆኦሲ ሃያ ዓጮ ዔሮ ዓሶኮ ማሊፃ ጉሪ ባኣዚ ማዔሢ ዔራኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 21ዬያሮ ቢያ ባካ ዒንሢሮ ማዔሢሮ ዓይጎ ዓሲያ ፔ ማዻ ባኣዚና ሄርሺንቶፓ። 22ጳውሎሴ፥ ዓጲሎሴ፥ ጴፂሮሴ፥ ሃይ ዓጫ፥ ናንጋ፥ ሃይባ፥ ሃሢ ዓኣ ባኮ ማዔቴያ ሃጊ ሙካንዳ ባካ ቢያ ዒንሢሮኬ። 23ዒንሢ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴሮኬ፤ ኪሪስቶሴ ሃሣ ፆኦሲሮኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\