ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 4

1ዓካሪ ዓሲ ቢያ ኑና ኪሪስቶሴም ማዻ ዓሲ ሃሣ ፆኦሲኮ ዓኣሺንቴ ማሊፆ ፔጋሳንዳጉዲ፥ ጉሙርቂ ዒንጎና ዓሲኬ ጋዓንዳያ ኮይሳኔ። 2ጉሙርቂ ዒንጎና ዓሳ ጉሙርቂንታያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 3ታና ዒንሢታቴያ ሃሣ ሜሌ ዓሳ «ዒ ዻቤኔ» ጌዒ ዎጋያ ማዔቴያ ሜታ ባኣሴ፥ ናንጎንጎ፤ ታኣኒታዖ «ታ ዻቤኔ» ጌዒ ታ ጊዳ ዎጋኒ ዳንዳዑዋሴ። 4ታ ዔራ ጎይፆናታቴ ታ ዒና ታና «ዻቤኔ» ጎዑዋሴ፤ ዬይ፦ ታኣኮ ዻቢንቲ ባኣያ ማዒፆ ዔርዙዋሴ፤ ጋዓንቴ ታ ጊዳ «ኔ ዻቤኔ» ጌይ ዎጋንዳሢ ጎዳ ዬሱሴ ሌሊኬ። 5ዬያሮ ጎዳ ዬሱሴ ጋፒንፆ ዎጎሮ ሙካንዳሢኮ ቤርታ ዖጊዳ ማዔቴያ ኮይሱዋ ጎይሢና ዎጊፖቴ፤ ዒዚ ሙኬ ዎዶና ዹሞይዳ ዓኣሺንቴ ባኮ ፔጋሳንዳኔ፤ ሃሣ ዓሳ ፔ ዒና ዓኣቺ ዓርቄ ማሊፆ ፔጋሲ ዒማና ዻዋንዳኔ። ዒማና ፔቴ ፔቴሢ ፆኦሲዳፓ ኮይሳ ጎይፆና ጋላታ ዴንቃንዳኔ። 6ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢ ማኣዳኒ ጌዒ ታኣና ዓጲሎሴና ዬያ ዛሎኮ ኮኦኪንሢ ማሂ ታ ዒንሢም ኬኤዜኔ፤ ዬያ ታ ማዼሢ፦ «ፃኣፒንቴ ዎጎኮ ዑሣ ዓኣዺፖ» ጋዓ ዞሮ ኑ ዛሎና ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ጌይኬ። ዬያሮ ፔቴያ ባጋሢዳፓ ባሼ ማሂ ዛጊ፥ ዒዛና ሄርሺንቲፖቴ። 7ኔና ሃንጎ ዓሶይዳፓ ባሼ ማሄሢ ዖናዳይ? ቢያ ባኮ ኔ ዔኬሢ ፆኦሲዳፓኬ፤ ኔኤሮ ማዔ፥ ዓይጎ ባኣዚያ ባኣሴ፤ ሂዳዖ ቢያ ባኮ ኔ ዔኬሢ ፆኦሲዳፓ ማዔቴ ዔኪባኣያ ማዒ ዓይጋ ኔ ሄርሺንታይ? 8ሃሢ ሃይሾ ዒንሢም ኮይሳ ባኮ ቢያ ዒንሢ ዴንቄኔ! ሃሣ ዒንሢ ዖርጎጬኔ! ኑ ጊዳፓ ዱማዺያ ዒንሢ ካኣታዼኔ! ጎኔ ዒንሢ ካኣታዼያ ማዔቴያ ኑኡኒ ዒንሢና ዎላ ካኣታዻንዳያታሢሮ ካኣቱማ ዒንሢኮ ኮሺ ማዓንዳንቴኬ። 9ዎይቲ ጌዔቴ ፆኦሲ ኑና፥ ዒዛ ማዾም ዳኪንቴዞንሢ ሃይቃንዳጉዲ ዎጊንቲ ዎዾ ቤዞ ዔኪ ዓኣዾ ዓሶ ባኣኮይዳፓ ጋፒንሢ ዓሲ ማሄያ ታኣም ማላኔ፤ ዬያይዳፓ ዔቄያና ዓጮ ቢያይዳ ፆኦሲ ኪኢታንቾንታ ዓሶንታ ቤርቶይዳ ዓማሊ ባኣዚ ሃሣ ሚኢቺም ማዓ ባኣዚ ማዒ ኑ ጴዻኔ። 10ኑኡኒ ኪሪስቶሴሮ ጌዒ ዔኤያ ማዔኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴና ማዒፆና ዔራ ዓሲ ማዔኔ፤ ዬያጉዲ ዒንሢ ዶዲ ዓሲ ማዔኔ፤ ኑኡኒ ላቤ ዓሲ ማዔኔ፤ ሃሣ ዒንሢ ቦንቺንቴ ዓሲ ማዔኔ፤ ኑኡኒ ጋዓንቴ ቦሂንቴ ዓሲ ማዔኔ። 11ሃሢያ ሃይማ ሄላንዳኣና ኑ ናይዺንታኔ፥ ዼኤቢንታኔ፥ ካላዻኔ፥ ጳርቂንታኔ፤ ሃሣ ማኣሪ ባይዚ ኑ ሜታዻኔ። 12ሃሣ ኑ ኩቻ ኑ ማዺ ማዺ ላቢንታኔ፤ ዓሳ ኑና ጫሽካኣና ኑ ዓንጃኔ፤ ኑና ዒፂ ዳውሶዋና ኑ ጊቢ ዳንዳዓኔ፤ 13ኑና ጫሽኪ፥ ሱንፆዋ ኑኡኮ ፑርቲሳኣና ኮሺ ዑኡሲ ኑ ዔያቶም ማሃኔ፤ ሃሢ ሄላንዳኣና ሃያ ዓጮኮ ኬኤሪንቴያ ሃሣ ፒፆና ቡኡራጉዲ ኑ ማዒ ዓኣኔ። 14ሃያ ታ ዒንሢም ፃኣፓሢ ታኣኮ ናሽኪንቴ ናኣቶ ማሂ ዒንሢ ዞራኒ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢኮ ዒኔ ዱኡዛኒቱዋሴ። 15ዎዚ ዒንሢኮ ሚርጌ ሺያና ፓይዲንታ ዲቻ ዓሲ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዓኣቴያ ሚርጌ ዓዶንሢ ዒንሢኮ ባኣሴ፤ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒንሢ ሾዔሢ ታና ሌሊኬ። 16ዬያሮ ታ ሃንቴ ጎይፆ ዒንሢ ሃንታንዳጉዲ ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ፤ 17ጎዳ ሱንፆና ታኣኮ ናሽኪንታሢና ጉሙርቂንታ ናዓሢ ማዔ፥ ፂሞቴዎሴ ታ ዒንሢም ዳኬሢ ዬያሮኬ፤ ታኣኒ ቢያ ቤዞይዳ ሺኢጲፆ ማኣራ ዔርዜ ጎይፆ ሃሣ ኪሪስቶሴና ታ ዴንቄ ዓኮ ናንጎ ታ ናንጌ ጎይፆ ዒዚ ዒንሢ ዔርዛንዳኔ። 18ጋዓንቴ ዒንሢ ባኣካፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ ታ ዒንሢ ኮይላ ሙኪንዱዋያ ዔያቶም ማሌም ሚርጌና ዖቶርቃኔ፤ 19ያዺ ማዔቴያ ፆኦሲ ጌዔቴ ዑኬ ኬሊዳ ታ ዒንሢ ኮይላ ሙኪ ዬኖ ዖቶርቃ ዓሶኮ ጌኤዞ ሌሊቱዋንቴ ዎልቆዋ ዔያቶኮ ታ ዔራኒ ኮዓኔ። 20ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ካኣቱማ ማዒባኣ ጉሪ ሃይሴቱዋንቴ ፆኦሲ ዎልቄታሢሮኬ። 21ዒንሢ ኮዓ ባካ ዓይጎዳይ? ዒንሢ ጳርቆንዶ ኮኦሎ ታ ዔኪ ሙካንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓሞ? ናሹሞና ሼሌዑሞ ዓያናና ማዒ ታ ዒንሢ ኮይላ ሙካንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓይ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\