ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 5

1ዒንሢ ባኣኮይዳ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂንታ፥ ቦርሲሳ ሃይሴ ዋይዚንታኔ፤ ዬያጉዴ ማዾ ሜሌ ዴሮ ባኣካታዖ ማዺንቱዋያኬ፤ ዬይያ፦ ዒንሢ ባኣካ ፔኤኮ ዒንዶ ሌጎ ዔኬ ዓሲ ዓኣኔ ጌይንታኔ። 2ዓካሪ ዬያጉዴ ቦርሲሳ ማዾ ዒንሢ ባኣካ ዓኣንቴ ዓይጎሮ ዒንሢ ዖቶርቃይ? ዬያይዳፓ ዬያ ባኮ ዛሎሮ ዖዪ፥ ዬያ ማዾ ማዼሢ ዒንሢ ባኣካፓ ሺኢሻንዳያ ኮይሳያታንቴኬ። 3ዎዚ ታ ዒንሢና ዎላቱዋቴያ ዓያኖና ታ ዒንሢና ዎላኬ፤ ሃሢ ታ ዓዳ ዒንሢና ዎላ ዓኣያ ማዒ፥ ዬያጉዴ ዒኢቴ ማዾ ማዼ ዓሢ ዑፃ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና «ዒ ዻቤኔ» ጌይ ታ ዎጌኔ። 4ዒንሢ ቡኪንታ ዎዶና ታኣኒያ ዓያኖና ዒንሢና ዎላታሢሮ፥ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱሴ ሱንፆና ሃሣ ዒንሢ ባኣኮይዳ ዓኣ፥ ጎዳ ዬሱሴ ዎልቆና፥ 5ጎሜ ማዻ፥ ዬያ ዓሢኮ ዑፆ ዓሽካ ባይቃንዳጉዲ ዒንሢ ባኣካፓ ዱማሲ፥ ፃላሄም ዒዛ ዓኣሢ ዒንጋንዳያ ኮይሳኔ፤ ዬያ ዒንሢ ማዻንዳሢ ጎዳ ጋፒንፆ ዎጎሮ ሙካኣና ዬያ ዓሢኮ ሼምፓሢ ዻቃንዳጉዲኬ። 6ዓካሪ ዒንሢ ሄርሺንቲ ዖቶርቃሢ ጉሪኬ፤ ሙኑቃ ፃኣዛ ዺቦ ሙኑቆ ቢያ ካፂሳሢ ዒንሢ ዔሩዋይ? 7ፃኣዛ ባኣ ሙኑቃ ዒንሢ ማዓንዳጉዲ ሙኑቆ ፃኣዞ ዒንሢዳፓ ባይዙዋቴ፤ ዒንሢዳ ዬይ ባኣሢያ ታ ዔራኔ፤ ዑሣ ዓኣዺፆ ኬሎ ማራዓሢ ማዔ፥ ኪሪስቶሴ ኑ ጋይቴ ሹኪንቲ ሃይቄኔ፤ 8ዬያሮ ፑርቱሞና ጌኔ ማዾና ኩሜ፥ ሙኑቆ ፃኣዞናቱዋንቴ ሙኑቆ ፃኣዛባኣ ላኣዶ ሙዒ ኑኡኮ ቦንቾ ኬሎ ፒዙሞና ሃሣ ጎኑሞና ኑ ቦንቾም። 9ሃያኮ ቤርታ ታ ዒንሢም ፃኣፔ ኪኢቶይዳ፦ «ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሃ ዓሶና ዎላ ፔቴ ማዒፖቴ» ታ ዒንሢም ጌዔኔ። 10ዬያ ታ ጋዓዛ ሃያ ዓጮይዳ ዓኣ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሶና ላሃ ዓሶና ሚኢሾሮ ጎጋይቃ ዓሶና ዬያጉዲ ዉዞና ጎኔ ፆኦሲ ማዒባኣ ባኮ ካኣሽካ ዓሶና ዎላ ፔቴ ማዒፖቴ ጌይሢቱዋሴ፤ ያዺ ማዔያታቴ ሃያ ዓጮይዳፓ ኬስካንዳያ ዒንሢም ኮይሳኔ ጌይሢኬ። 11ታኣኒ ጋዓንቴ ዒንሢም ፃኣፔሢ፦ «ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲኬ» ጌይ ጌይ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሃዞንሢና ሚኢሾሮ ጎጋይቃዞንሢና፥ ዬያጉዲ ጎኔ ፆኦሲ ማዒባኣ ካኣዦ ካኣሽካ ዓሶና ዓሲ ጫሽካ ዓሶና ማሢንታ ዓሶና ሃሣ ዉኡቃ ዓሶና ዎላ ፔቴ ማዒፖቴ ጌይኬ። ዬያጉዴ ዓሶና ዎላ ሙኡዚታዖ ሙይፖቴ። 12ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ፥ ዙላ ዓኣ ዓሶ ዑፃ ዎጋኒ ታኣም ኮይሳያቱዋሴ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶይዳ ጋዓንቴ ዒንሢ ዎጋኒ ዳንዳዓያቱዋይ? 13ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሶይዳ ዎጋሢ ፆኦሲኬ፤ ዓካሪ ማፃኣፓ ጋዓሢጉዲ «ፑርቶ ዓሢ ዒንሢ ባኣካፓ ሺኢሹዋቴ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\