ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 6

1ዒንሢዳፓ ፔቴ ዓሲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃያ ማዔ፥ ዒሻሢና ዎላ ፑርቴቴ ጌኤዞ ፆኦሲ ዓሳ ዎጋንዳጉዲ ማሂፆይዳፓ ዎጌና ዓይሢሳኒ ፆኦሲ ዔሩዋ ዓሶና ዎጊሳኒ ዎይቲ ዓኣዻኒ ጫርቃይ? 2ፆኦሲ ዓሳ ዓጮይዳ ዎጋያታሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? ሂዳዖ ዓጮይዳ ዒንሢ ዎጋያታንቴ ዬያ ዻኮ ባኮ ዎጊፃ ዒንሢ ባሺያ? 3ፆኦሲ ኪኢታንቾይዳታዖ ኑ ዎጋንዳሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? ሂዳዖ ሃያ ዓጮ ባኮይዳ ባሼና ዎይቲ ዎጋኒ ኑ ዳንዳዑዋይ? 4ዓካሪ ዎሊና ዒንሢ ፑርቴቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ባኣካ ባኣ ዓሶና ዎጊሳኒዳ? 5ዔዛታ! ዒንሢ ባኣኮይዳ ዓሲ ጊኢጊሻኒ ዳንዳዓ፥ ዒናና ዓኣ፥ ጪሚባኣዓዳ? ቦርሶ ዒንሢም ማዖም፤ 6ዓካሪ ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ባጋሢ ዎጌና ዓይሢሳኒ ፆኦሲ ዔሩዋ ዓሶ ዎጎ ቤዞ ዓኣዻኒ ኮይሳ? 7ጉቤና ዎላ ዒንሢኮ ሞኦቲንታ ዻውሲንቲኬ፤ ዬያይዳፓ ዒንሢም ፑርቲሶናኣታቴ ሃሣ ዒንሢ ጌሾናኣታቴ ኮሺቱዋዓዳ? 8ዒንሢ ጋዓንቴ ዒንሢም ፑርቲሳኔ፤ ሃሣ ዒንሢ ጌሻኔ፤ ዬያጉዲ ዒንሢ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታም ዒንሢ ዬያይዳኔ። 9ፑርቶ ዓሳ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌሊንዱዋኣሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? ዬያ ባኮና ጌሺንቲፖቴ፤ ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣ ዓሶና ላሃኒ ሱኡካዻ ዓሳ፥ ፆኦሲፓ ሜሌ ካኣሽካ ዓሳ፥ ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣ ዓሶና ላሃ ዓሳ፥ ዓቲንቄና ላሃ ዓቲንቄ፥ 10ዉሲ፥ ሚኢሼሮ ጎጋይቃ ዓሲ፥ ዑሽኪ ማሢንታ ዓሲ፥ ዓሲ ዾንካ ዓሲ፥ ዓሲ ባኣዚ ቡራ ዓሲ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ጌላዓኬ። 11ዒንሢዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ ቤርታ ያዺኬ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ኑ ጎዳሢ ዓያኖና ጎማፓ ዒንሢ ማስቲ ጌኤሽኬኔ፤ ፆኦሲም ዱማዼ ዴሬያ ዒንሢ ማዔኔ፤ ፂሊያ ፂሌኔ። 12ቢያ ባኣዚ ታ ማዻንዳጉዲ ዓይሢንቴያኬ፤ ጋዓንቴ ቢያ ባካ ታኣም ኮይሳያቱዋሴ፤ ቢያ ባኣዚ ታ ማዻንዳጉዲ ታኣም ዓይሢንቴኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔቴያ ዓይጎ ባኣዚማኣ ካራሚ ማዒ ታ ዎርቃዓኬ፤ 13ሙኡዚ ጎጲም፥ ጎጲ ሃሣ ሙኡዚምኬ፤ ያዺ ማዔቴያ ፆኦሲ ሙዖንታ ጎጶንታ ባይዛንዳኔ። ኑኡኮ ዑፃ ጎዳም፥ ጎዳኣ ኑ ዑፆም ማዔሢሮ ኑኡኮ ዑፆ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂሢም ማሃንዳያ ኮይሱዋሴ። 14ፆኦሲ ጎዳ ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቂሴኔ፤ ሃሣ ኑናኣ ፔ ዎልቆና ሃይባፓ ዔቂሳንዳኔ። 15ዒንሢኮ ዑፃ ኪሪስቶሴ ዑፆይዳፓ ፔቴ ቤሲ ማዔሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? ዓካሪ ኪሪስቶሴ ዑፆ ማዔሢ ዔኪ ዓኒ ማዒባኣ ዓሶና ላሃ ላኣሎ ዑፆና ዎላ ፔቴ ማሃንዳያ ታኣም ኮይሳ? ፔቴታዖ ዬይ ኮይሱዋሴ! 16ዓኒ ማዒባኣ ዓሶና ላሃ ላኣሎና ላሃ ዓሲ ዒዞና ዎላ ፔቴ ማዓሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? ዎይቲ ጌዔቴ፦ «ላምዖንሢ ፔቴ ማዓኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮኬ። 17ጎዳና ዎላ ፔቴ ማዓ ዓሳ ጋዓንቴ ዒዛና ዎላ ዓያናና ፔቴ ማዓኔ። 18ዬያሮ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂፖቴ፤ ዓሲ ማዻ ሜሌ ጎሜ ቢያ ፔ ዑፆኮ ዙላ ማዻያኬ፤ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሃ ዓሲ ጋዓንቴ ፔ ዑፆይዳ ጎሜ ማዻኔ። 19ፆኦሲዳፓ ዒንሢ ዔኬ፥ ዒንሢኮ ጋሮይዳ ናንጋ ዓያኖ ጌኤዦኮ ዒንሢ ዑፃ ማኣሮ ማዔያታሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? ዒንሢ ፆኦሲሮ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢሮቱዋሴ። 20ዎይቲ ጌዔቴ ዒዚ ዒንሢ ሻንቂ ዔኬያኬ፤ ዬያሮ ዒንሢኮ ዑፆና ፆኦሲ ቦንቹዋቴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\