ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 7

1ዒንሢ ታና ፃኣፒ ዖኦጬ ዓኦጪፆ ዛሎኮ፦ ዓሲ ላኣሊ ዔኪባኣቴ ኮሺኬ ታ ጋዓኔ። 2ጋዓንቴ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂ ጎሜ ማዹዋጉዲ ፔቴ ፔቴ ዓቲንቆኮ ማቻ ዓኣያ፤ ሃሣ ፔቴ ፔቴ ላኣሎኮ ዓኒ ዓኣያ ማዖንጎ። 3ዓኒ ፔ ማቾም ፔና ዒንጋኒ ኮይሳኔ፤ ዬያጉዲ ማቻኣ ፔ ዓኒም ፔና ዒንጋኒ ኮይሳኔ። 4ማቾኮ ዑፃ ዒዞሮ ሌሊቱዋንቴ ዓኒንታ ዎላሮኬ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዓኒ ዑፃ ዒዛሮ ሌሊቱዋንቴ ማቾንታ ዎላሮኬ። 5ፆኦሲ ሺኢቃኒ ላምዖንሢ ዎላ ጊኢጊ ዻካ ዎዴም ማዓንዳኣፓዓቴም ዱማዺ ዎርቂባኣያታቴ ቃራኬ፤ ዒንሢ ዒንሢ ካፓኒ ዳንዳዑዋያ ማዔም ፃላሄ ዒንሢ ጌሹዋጉዲ ዎላ ማዑዋቴ። 6ዬያ ታ ዒንሢም ጋዓሢ ዞሮጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓይሥሢ ማሂቱዋሴ። 7ዓሲ ቢያ ታጉዲ ላኣሊ ዔኩዋዖ ናንጌቴ ቃራኬ ታ ጋዓኔ፤ ጋዓንቴ ፔቴ ፔቴሢም ፆኦሲ ዱማ ዱማ ዒንጊሢ ዒንጌኔ፤ ፔቴሢም ፔቴ ባኣዚ፥ ባጋሢም ሜሌ ባኣዚ ዒንጊንቴኔ። 8ሎይባኣ ዓሶንታ ዔኪባኣ ዓሶንታም፤ ጊንሣ ሃሣ ዓኒንሢ ሃይቄ ላኣሎንታም ታ ሂዚ ጋዓኔ፦ ዔያታ ሎውዋዖ ሃሣ ዔኩዋዖ ታጉዲ ናንጌቴ ዔያቶም ቃራኬ። 9ጋዓንቴ ዔያታ ፔና ዳንዳዒ ካፓኒ ባሺንቴቴ ሌዖንጎ፥ ዔኮንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔኪሢና ሎዒሢና ዛላ ማሊ ሜታዺሢዳፓ ዔኪፆና ሎይፆና ኮሺኬ። 10ዔኬዞንሢና ሎዔዞንሢናም ታ ሂዚ ጋዓኔ፦ ሃይ ጎዳ ጋዓያ ማዓንዳኣፓዓቴም ታ ጋዓያቱዋሴ። ሎዔ ላኣሊ ፔኤኮ ዓኒዳፓ ዱማዾፓ፤ 11ዓኒፓ ዱማዺ ዒዛ ኬስኬቴ ሎውዋዖ ፔኤሮ ናንጎንጎ፤ ዔይዔ ጌዔቴ ዓኒና ቡኮንጎ፤ ዬያጉዲ ዓኒያ ፔ ማቾ ዓንጆፓ። 12ሃንጎዋቶም ጎዳ ጋዓያቱዋንቴ ታ ሂዚ ጋዓኔ፦ ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ላኣሊ ዓኣያታዖ ዒዛና ዎላ ናንጋኒ ኮዔቴ ዒዞ ዒ ዓንጆፓ። 13ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ላኣሊኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓኒ ዓኣያ ማዒ፥ ዒዞና ዎላ ናንጋኒ ኮዔቴ ዒዛ ዒዛፓ ዓንጂንቶፓ። 14ዓይጎሮ ጌዔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋያ ማዔ ዓናሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዒዛኮ ማቾ ዛሎና ፆኦሲ ዓሲ ማዓሢሮኬ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋያ ማዔ ላኣሌላኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓኒ ዛሎና ፆኦሲ ዓሲ ማዓኔ፤ ያዺ ማዒባኣቶ ናኣታ ዒንሢኮ ፆኦሲ ዓሲ ማዓኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ዬያይዲ ዒንሢ ናንጌቴ ናኣታ ዒንሢኮ ፆኦሲ ዓሲኬ። 15ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋያ ማዔ ዓሶማ ዱማዻኒ ኮዔቴ ዱማዾንጎ፤ ዬካፓ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃያ ማዔ ዓኒታቴያ ማቾ ፔቴ ማሃ ዎጋ ዓርቃኒ ዳንዳዑዋሴ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ኑና ዔኤሌሢ ኮሹሞና ኑ ናንጋንዳጉዲታሢሮኬ። 16ዔና፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዜሌ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓኒ ኔኤኮ ኔ ዻቂሻንዳያ ናንዳኔ ኔ ዔራ? ኔኤኒ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃሦ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ኔኤኮ ማቾ ኔ ዻቂሻንዳያ ናንዳኔ ኔ ዔራ? 17ፔቴ ፔቴሢ ፆኦሲ ዒዛም ጌዔ ጎይፆ ሃሣ ፆኦሲ ዒዛ ዔኤላኣና ዓኣ ጎይፆ ናንጎንጎ። ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ቢያ ታ ዒንጌ ዎጋ ዬያኬ። 18ዖናታቴያ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቴያታዖ ዔኤሊንቴያ ማዔቴ ቲቂንቲባኣሢጉዲ ማዓኒ ማሎፓ፤ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቲባኣዖ ዔኤሊንቴያ ማዔቴ «ቲቂንታኒ ኮይሳኔ» ጌይሳ ባኣዚ ባኣሴ። 19ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቂንቲሢ ማዔቴያ ቲቂንቱዋ ሃሺፃ ማኣዳ ባኣዚ ባኣሴ፤ ባሼ ኮይሳሢ ፆኦሲ ዓይሢፆ ኩንሥሢኬ። 20ዬያሮ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ፆኦሲ ዒዛ ዔኤላኣና ዓኣ ጎይፆማ ናንጎንጎ። 21ፆኦሲ ኔና ዔኤላኣና ኔ ዓሲኮ ዓይሌዳ? ያዺ ኔ ማዔቴያ ዔኤቢባኣሴ፤ ማሊ ሜታዺፖ፤ ዓይሉማፓ ኬስካኒ ካራ ኔኤም ጴዼቴ ኬዞ ሃሺፖ። 22ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓሲኮ ዓይሌ ማዒ ዓኣንቴ ጎዳ ዔኤሌ ዓሲ ጎዳና ዓይሉማፓ ኬስኬኔ፤ ዬያጉዲ ዓይሌቱዋያታዖ ዔኤሊንቴ ዓሲ ኪሪስቶሴኮ ዓይሌኬ። 23ፆኦሲ ዒንሢ ሻንቂ ዔኬሢሮ ዓሲኮ ዓይሌ ማዒፖቴ። 24ዬያሮ ታ ዒሾንሦ ታ ሚሾንሦ! ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዔኤሊንታማና ዓኣ ጎይፆ ፆኦሲና ዎላ ናንጎንጎ። 25ዔኪባኣያ ሃሣ ሎዒባኣ ዓሶ ዛሎ ጎዳፓ ታ ዔኬ ዓይሥሢባኣሴ፤ ጋዓንቴ ጎዳኮ ማኣሪፃፓ ዔቄያና ጉሙርቂንቴ ዓሲ ማዒ ሃካፓ ሊካ ታ ማሊፆ ታ ኬኤዛኔ፤ 26ሃሢ ኑ ዓኣ ዎዳ ሜቶ ዎዴታሢሮ ዓሲ ዓኣማ ጎይፆ ናንጌቴ ቃራኬ። 27ጋዓንቴ ላኣሊ ኔ ዔኬያ ማዔቴ ዓንጃኒ ኮይፖ፤ ላኣሊ ኔ ዔኪባኣያ ማዔቴ ዔካኒ ኮይፖ። 28ኔኤኒ ላኣሊ ዔኬቴ ጎሜ ማዼኔ ጌይሢቱዋሴ፤ ሃሣ ፔቴ ዉዱሮ ናይ ሎዔቴ ጎሜ ዒዛ ማዼኔ ጌይሢቱዋሴ፤ ማዔቴያ ዔካ ዓሶና ሎዓ ዓሶና ሃያ ዓጮይዳ ሚርጌ ናንጊ ሜታ ሄላኔ፤ ታኣኒ ዒንሢ ዬይ ሄሉዋጉዲ ኮዓኔ። 29ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፦ ዎዳ ጋፒ ጋፒኬ፤ ሃካፓ ሴካ ላኣሊ ዓኣሢያ ዔኪባኣያጉዲ ማዒ ናንጎንጎ። 30ዖያሢ ዖዩዋኣሢጉዲ፥ ዎዛዻሢ ዎዛዹዋኣሢጉዲ ማዒ ናንጎንጎ፤ ዔኤቢ ሻንቃሢ ዒ ሻንቄ ባካ ዒዛሮኬ ጌይ ማሎፓ። 31ሃያ ሳዖይዳ ዓኣ ቆሎና ማኣዲንታሢ ጉቤ ማኣዲንቱዋያ ማዒ ናንጎንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ሃያ ዓጮ ባካ ላኣሚንታንዳሢሮኬ። 32ዬያሮ ዓይጎ ማሊሢና ዒንሢ ሜታዹዋዖ ናንጋንዳጉዲ ታ ኮዓኔ፤ ላኣሊ ዔኪባኣ ዓሲ ጎዳ ዎዛሳንዳ ባኣዚ ኮዓሢሮ ጎዳ ዎዛሳ ባኣዚ ማላኔ። 33ላኣሊ ዔኬ ዓሲ ጋዓንቴ ማላሢ ሃያ ዓጮ ባኣዚና ፔ ማቾ ዎዛሳንዳ ባኣዚኬ። 34ዬያሮ ማሊፃ ዒዛኮ ላምዖ ፓቂንታኔ ጌይሢኬ። ዬያጉዲ ሎዒባኣ ላኣሊታቴያ ዉዱሮ ናይ ፔኤኮ ዓሽኮና ሼምፓሢና ፆኦሲም ዱማዼያ ማዓኒ ኮዓሢሮ ማሊፃ ዒዞኮ ጎዳም ኮይሳ ማዾይዳኬ። ሎዔ ላኣሌላ ጋዓንቴ ፔኤኮ ዓኒ ዎዛሳኒ ኮዓሢሮ ዒዛ ማላሢ ሃያ ዓጮ ባኣዚኬ። 35ዬያ ታ ጋዓሢ ዒንሢም ኮይሳ ባኮ ማሊሢና ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢም ዔቦ ዴኤፂሳኒቱዋሴ፤ ታኣኮ ማሊፃ ዒንሢ ኮይሳ ጎይሢ ናንጋንዳጉዲና ማሊፃ ዒንሢኮ ዣኣሉዋንቴ ጉቤ ዒናና ማዒ ጎዳም ማዻንዳጉዲ ጌይኬ። 36ፔቴ ዓሲ ፔቴ ዉዱሮ ናሽኪ ዎላ ዓማላያታዖ ዬኖ ዔካኒ ማሊባኣንቴ፥ ዬኖ ዉዱሬሎኮ ሎዖንዶ ዎዳ ዓኣዻያ ማዔቴ ሃሣ ዒ ዔኪፆ ማሊፆ ጊባኒ ዳንዳዒባኣያታቴ ጎሜ ባኣሴ ዔዔኮንጎ። 37ጋዓንቴ ዔካኒ ዒዛ ሜታሳ ባኣዚ ባኣቴ፥ ዔኩዋዖ ዴዓኒ ዳንዳዓያታቴ ሃሣ ዬይ ጎኔ ዒናፓ ማዔያታቴ ዔኪባኣቴ ኮሺኬ። 38ዬያሮ ዖኦጮዞ ዔኬሢ ኮሺ ማዼኔ፤ ዔኩዋዖ ሃሼሢያ ባሼ ኮሺ ማዼኔ። 39ፔቴ ላኣሊ ዓኒ ሼምፔና ዓኣና ዔፒ ዛላ ዎጌና ቱኡቴያኬ፤ ዓኒ ሃይቄቴ ጋዓንቴ ሜሌ ኮዔ ዓሲም ዒዛ ሎዓኒ ዳንዳዓኔ፤ ዒዛ ሎዓንዳ ዓሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 40ታ ማሊፆና ታ ጋዓሢ ሎውዋዖ ፔኤሮ ዒዛ ናንጌቴ ባሼ ዒዛ ዎዛና ናንጋንዳኔ፤ ታና ፆኦሲ ዓያና ዬያ ጌይሳያ ማላኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\