ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 8

1ሜሌ ፆኦዞም ሹኪንቴ ቆልሞ ዓሽኮ ዛሎ ሂዚ ታ ጋዓኔ፦ ቢያሢኮ ኑኡኮ ዔራቶ ዓኣኔ። ዔራቶ ዓሲ ዖዖቶርሳኔ፤ ናሹሞ ጋዓንቴ ዓሲ ኮኮሻኔ። 2«ታ ዔራኔ» ጋዓ ዓሲ ኮይሳሢጉዴያ ሃጊ ዔሪባኣያኬ። 3ፆኦሲ ናሽካ ዓሲ ጋዓንቴ ፆኦሲና ዔርቴያ ማዓኔ። 4ዓካሪ ሜሌ ፆኦዞም ሹኪንቴ ዓሽኪ ዛላ ታ ጋዓሢ ሜሌ ፆኦዛ ሃያ ዓጮይዳ ዓይጎዋቱዋኣሢ ኑ ዔራኔ፤ ዬያጉዲ ፔቴ ፆኦዛሢዳፓ ዓታዛ ሜሌ ፆኦሲ ባኣሢያ ኑ ዔራኔ። 5ሚርጌ ፆኦሲ ጌይንታ ባኣዚና ጎዳቲ ጌይንታይ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ጫሪንጫ ማዔቴያ ሳዖይዳ ፆኦሲ ጌይንታ ካኣሽኮ ባኣዚ ዓኣቴያ፥ 6ኑኡኮ ጋዓንቴ ቢያ ባኣዚ ዒዛይዳፓ ማዢንቴያ፥ ኑኡኒያ ዒዛም ማዢንቴያ ፔቴ ፆኦሲ ማዔ ዓዴ ዓኣኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ቢያ ባኣዚ ዒዛ ዛሎና ማዢንቴያ ኑኡኒያ ዒዛ ዛሎና ማዢንቴ፥ ፔቴ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ኑኡኮ ዓኣኔ። 7ጋዓንቴ ዬያ ቢያሢ ዔሩዋሴ፤ ፔቴ ፔቴዞንሢ ሃሢ ሄላንዳኣና ሜሌ ፆኦዞ ካኣሽኪሢ ዔሬሢሮ ዬያጉዴ ዓሽኮ ዔያታ ሙዓሢ ሜሌ ፆኦዞም ሹኪንቴያ ማሂኬ፤ ዒና ዔያቶኮ ዔያቶ ዻቢንቴያኬ ጋዓሢሮ ዔያታ ዒኢታኔ። 8ጋዓንቴ ፆኦሲና ኑኡና ዎላ ካንሣሢ ሙኡዚቱዋሴ፤ ኑ ሙዒባኣቴያ ፓጫንዳ ባኣዚ ባኣሴ፤ ኑ ሙዔቴያ ባሼ ዴንቃንዳ ባኣዚ ባኣሴ። 9ዬይ ያዺ ማዔቴያ ዬይ ኮዔ ጎይፆ ማዺፃ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ዶዲባኣ ዓሶ ዻቢሻያ ማዑዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ። 10ዓይጎሮ ጌዔቴ «ታ ዔራኔ» ጌዒ ሜሌ ፆኦዞም ሹኪንቴ ዓሽኮ ካኣዦ ማኣራ ኔ ዴዒ ሙዓንቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዶዲባኣ ዓሢ ኔና ዴንቄቴ ዬይ ማዻ ኔኤኮ ሜሌ ፆኦዞም ሹኪንቴ ዓሽኮ ሙዓንዳጉዲ ዓሢ ማሃያቱዋዓዳ? 11ዬያሮ ኔኤኮ «ታ ዔራኬ» ጌይፆና ኪሪስቶሴ ዒዛ ጋይቴ ሃይቄሢና ጉሙርቂፆናኣ ዶዲባኣሢ ባይቄኔ ጌይሢኬ። 12ዬያይዲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዒንሢኮ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታ ዻቢሺፆና ሃሣ ዔያቶኮ ላቤ ዒኖ ባሼ ላቢሲፆና ኪሪስቶሴም ዋይዞ ዒፃያ ማዒ ዒንሢ ዻባኔ። 13ዬያሮ ሙኡዚ ታኣኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዒሻሢንታ ሚሾንታ ዻቢሻያ ማዔቴ፥ ታ ዒሻሢንታ ታ ሚሾንታ ዹቂሲፆይዳፓ ፔቴታዖ ዓሽኪ ታ ሙዓዓ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\