ቆሮንቶሴ ዓሶም 1 9

1ታኣኒ ቢያ ባኣዚ ማዻኒ ዳንዳዓ ዓሲቱዋዓዳ? ፆኦሲ ማዾማኣ ታ ዳኪንቴያቱዋዓዳ? ኑ ጎዳሢ ዬሱሴ ታ ዛጊባኣዓዳ? ጎዳ ዬሱሴም ታ ማዼ ማዾኮ ዓኣፓ ዒንሢቱዋዓዳ? 2ጎዳ ታና ፆኦሲ ማዾም ዳኬያ ማዔሢ ዔርዛ ማላታ ዒንሢ ማዔሢሮ ሃንጎዋታ ታና ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴያኬ ጌይባኣቴያ ዒንሢም ጋዓንቴ ታ ጎኔና ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴሢኬ። 3ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቲፆ ዛሎ ታና ዾንካ ዓሶም ታ ሂዚ ጋዓኔ፦ 4ሙዖ ባኣዚና ዑሽኮ ባኣዚና ታኣም ኮይሱዋያዳ? 5ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ሜሌዞንሢና ጎዳ ዬሱሴኮ ጌርሲንሢና ጴፂሮሴንሢናጉዲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ላኣሊ ዔኪ ዎላ ሃንታኒ ኮይሱዋኣሢ ታና ሌሊዳ? 6ሃሣ ኑና ዎይሣኒ ማዺ ላቢ ናንጋኒ ኮይሳሢ ባርናባሴና ታኣና ሌሊዳ? 7ዒንጎ ሚኢሼ ባኣንቴ ፔ ሚኢሼና ፖኦሊሴ ማዒ ማዻይ ዖናዳይ? ሃሣ ዎይኖ ቱካዖ ዓኣፓ ካፃዛ ሙዑዋኣሢ ዖናዳይ? ቆልሞ ሄንቃያታዖ ዲኢቆ ዑሽኩዋይ ዖናዳይ? 8ሃያ ታ ጋዓሢ ዓሲ ማሊሢና ሌሊዳ? ሙሴ ዔርዜ ዎጋ ሂዚ ጎውዋዓዳ? 9ዎጎይዳ፦ «ሃኣኮ ሺርካ ጌሜኮ ዻንጎ ቱኪፖ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። ሂዳዖ ፆኦሲ ዬያ ጌዔሢ ጌማቶም ማሊዳ? 10ዒዚ ዬያ ጌዔሢ ጎኔና ኑ ዛሎቱዋዓዳ? ጎኔኬ፥ ዬይ ፃኣፒንቴሢ ኑ ዛላኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ጎሽካሢ ሃሣ ሃኣኮ ሺርካሢ ሃኣኮይዳፓ ዒዛም ሄላንዳያ ዓኣሢ ዔሪ፥ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሣሢሮኬ። 11ኑኡኒ ዒንሢም ዓያና ባኣዚ ዜርቃዖ ዒንሢዳፓ ዓሲ ዒንጋ ባኣዚ ዴንቄቴ ዬይ ዼኤፒ ባኣዚዳ? 12ሃንጎዋታ ዬያ ባኮ ዒንሢዳፓ ዴንቃያ ማዔቴ ዓካሪ ኑኡኒ ዬያፓ ባሼ ዴንቃኒ ኮይሱዋዓዳ? ኑኡኒ ጋዓንቴ ዬያይዲባኣሴ፤ ኑኡኒ ዬያ ሃሼሢ፥ ኪሪስቶሴ ኮዦ ሃይሶ ማዾኮ ዹቆ ማዑዋጉዲ ቢያ ባኣዚ ጊቢ ኑ ዳንዳዖም ጌይኬ። 13ጌኤዦ ማኣሮይዳ ማዻ ዓሳ ሙዖ ዒኢካፓ ዴንቃሢንታ ሹጮና ማዦና፥ ፆኦሲም ዒንጎ ቤዞይዳ ማዻ ዓሳኣ ዒንጎ ባኮይዳፓ ዔኪ ሙዓሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? 14ዬያጉዲ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛ ዓሳ ዔያታ ሙዓንዳ ባኮ ዬኖ ማዻ ማዾይዳፓ ዴንቃንዳጉዲ ጎዳ ዓይሤኔ። 15ታኣኒ ጋዓንቴ ዬያ ታኣም ኮይሳ ባኮይዳፓ ፔቴታዖ ዔኪባኣሴ፤ ዬይ ታኣም ሃሢ ያዺ ማዓንዳጉዲ ጌይቱዋሴ ሃያ ታ ዒንሢም ፃኣፓሢ፤ ታ ጫርቂ ጌስቴ ባኮ ጉሪ ማሃያይዳፓ ታ ሃሃይቄቴ ቃራኬ። 16ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፃ ታኣም ዓይሢንቴ ዓይሥሢ ማዔሢሮ ታና ሄርሺንቲሳ ባኣዚቱዋሴ፤ ታኣኒ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚባኣያ ማዔቴ ታና ባዴዔ! 17ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ናሽኪ ታ ኬኤዛያ ማዔቴ ላቢፆ ዛሎ ታኣም ዒንጊንታንዳ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ዓይሥሢና ታ ኬኤዛያ ማዔቴ «ማዼ» ጌይ ዓይሢንቴሢ ኩንሤያፓዓቴም ሜሌ ባኣዚ ታ ማዼኔ ጌይሢቱዋሴ። 18ሂዳዖ ታኣኮ ላቢፆም ዒንጊንታ ባካ ዓይጌንዴዳይ? ዓካሪ ታኣም ዒንጊንታ ባካ ኮዦ ሃይሶ ታ ኬኤዛኣና ታኣም ኮይሳ ባኮ ዔኩዋዖ፥ ዔኤቢ ባኣያ ማዺሢኬ። 19ታኣኒ ዓይጎ ዓሲኮዋ ካራሚቱዋሴ፤ ማዔቴያ ታኣም ዳንዳዒንቴ ጎይፆና ሚርጌሢ ዻቂሻኒ ጌዒ ቢያሢኮ ታ ካራሚ ማዔኔ። 20ዓይሁዴ ዓሶ ታ ዻቂሻኒ ዓይሁዶ ዓሶና ዓይሁዴ ዓሲ ታ ማዔኔ፤ ዎዚ ሙሴ ዔርዜ ዎጎም ታ ዓይሢንቱዋያ ማዔቴያ ሙሴ ዔርዜ ዎጎም ዓይሢንታ ዓሶ ዻቂሻኒ ጌዒ ዔያቶጉዲ ታ ማዔኔ። 21ዎዚ ታኣኒ ፆኦሲ ዎጋፓ ኬስኪባኣያ ሃሣ ኪሪስቶሴ ዎጎማኣ ዓይሢንታያታዖ ዎጋባኣ፥ ዓይሁዴቱዋ ዓሶ ዻቂሻኒ ዔያቶጉዲ ታ ማዔኔ። 22ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ላቤዞንሢ ዻቂሻኒ ታ ዔያቶጉዲ ማዔኔ፤ ዳንዳዒንቴ ጎይፆና ፔቴ ፔቴዞንሢ ዻቂሻኒ ቢያሢና ዎላ ቢያ ባኣዚ ታ ማዔኔ። 23ዬያ ታ ቢያ ማዼሢ ኮዦ ሃይሶኮ ዓንጆ ዴንቃኒ ኮዦ ሃይሶ ዛሎሮኬ። 24ጳዦ ሄሌላሢዳ ቢያሢ ጳሽካዖ ዔያቶይዳፓ ፔቴማ ሌሊ ቢሬሢ ዛሎ ዒንጎ ባኮ ዔካሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? ዬያሮ ዒንሢያ ባሺ ዔኮ ባኮ ዴንቃኒ ጳሽኩዋቴ። 25ሄሌሎ ጳሽካ ዓሲ ጳዦኮ ቤርታ ሚርጌና ላቢ ጳሽኪ ጳሽኪ ዔራኔ፤ ዔያታ ዬያይዲ ላባሢ፦ ባይቃ ባኣዚና ዻካ ዎዴሮ ማዓ ቦንቾ ባኮ ዔካኒኬ፤ ኑኡኒ ጋዓንቴ ላቢንታሢ ባይቁዋያና ናንጊና ናንጋያ ማዔ፥ ቦንቾ ባኮ ዴንቃኒኬ። 26ታኣኒ ጋዓንቴ ሄሎንዶ ቤሲ ባኣንቴ ጉሪ ጳሽካ ዓሲጉዲቱዋሴ፤ ሃሣ ዢባሬ ዱላ ዓሶጉዲ ጉሪ ታ ላባያቱዋሴ፤ 27ዬያሮ ሜሌ ዓሶም ኬኤዛዖ ታኣሮ ታ ጉሪ ዓቱዋጉዲ ታ ዑፃ ፑርታ ባኣዚ ማዻንዳያይዳፓ ዎልቄና ቃዚ ቃዚ ታኣም ዓይሢንታጉዲ ታ ማሃኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\