ዮሓኒሴ ኪኢቶ 1 1

1ቤርታፓ ዓርቃዖ ዓኣ ናንጎ ቃኣሎ ዛሎ ኑ ዒንሢም ፃኣፔኔ፤ ዬይ ናንጎ ቃኣላ ኑኡኒ ዋይዜሢ፥ ኑ ዓኣፖና ኑ ዛጌሢና ኑ ዴንቄሢ ሃሣ ኑ ኩጮናኣ ኑ ዓርቄሢ ዛሎኬ። 2ዬይ ናንጎ ማዔሢ ፔጋዺ ጴዼኔ፤ ኑኡኒያ ዬያ ዛጌኔ፤ ዬያ ዛሎዋ ኑ ማርካዻኔ። ዓዳሢ ኮራ ዓኣ፥ ኑኡማኣ ፔጋዺ ጴዼ፥ ናንጊና ናንጎ ኑ ዒንሢም ኬኤዛኔ። 3ዒንሢኮ ኑኡና ዎላ ፔቱሞ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ኑ ዛጌሢና ዋይዜሢና ዒንሢም ኬኤዛኔ፤ ኑኡኮ ፔቱማ ዓዳሢና ናዓሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላኬ። 4ኑኡኮ ዎዛ ኩሙሢ ማዓንዳጉዲ ሃያ ኑ ዒንሢም ፃኣፔኔ። 5ዒዛይዳፓ ኑ ዋይዚ ዒንሢም ኬኤዛ ኪኢታ፦ «ፆኦሲ ፖዒኬ፤ ዹሚ ዒዛ ኮራ ፔቴታዖ ባኣሴ» ጋዓያኬ። 6ዬያሮ፦ «ፆኦሲና ዎላ ኑኡኮ ፔቱሞ ዓኣኔ» ጌዒ ጌዒ ዹሞይዳ ኑ ናንጋያ ማዔቴ ኑ ሉኡቃኔ፤ ኑ ኬኤዛ ባኮና ማዻ ባኮናኮ ጎኑሞ ባኣሴ ጌይሢኬ። 7ጋዓንቴ ዒዚ ፖዖይዳ ዓኣሢጉዲ ኑኡኒ ፖዖይዳ ናንጋቶ ኑኡኮ ዎሊና ፔቱሞ ዓኣያ ማዓንዳኔ፤ ሃሣ ዒዛኮ ናዓሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሱጉፃ ጎሜ ቢያይዳፓ ኑና ጌኤሻኔ። 8«ጎሜ ኑኡኮ ባኣሴ» ኑ ጌዔቴ ኑና ኑ ጌሻኔ፤ ጎኑሞዋ ኑ ጊዳ ባኣሴ። 9ኑኡኮ ጎሞ ፆኦሲም ኑ ቡኡፄቴ ዒዚ ጉሙርቂንታያ፥ ሃሣ ጌኤሺ ማዔሢሮ ጎሞ ኑኡኮ ቢያ ዓቶም ጋዓንዳኔ፤ ኑ ዻቢንቶይዳፓኣ ቢያ ኑና ዒ ጌኤሻንዳኔ። 10«ጎሜ ኑ ማዺባኣሴ» ጌዔቴ ፆኦሲ ሉኡዚ ኑ ማሃኔ፤ ዒዛኮ ቃኣላኣ ኑ ጊዳ ባኣሴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\