ዮሓኒሴ ኪኢቶ 1 2

1ታ ናይዮቴ! ሃያ ታ ዒንሢም ፃኣፓሢ ጎሜ ዒንሢ ማዹዋጉዲ ጌይኬ፤ ጋዓንቴ ዓይጎ ዓሲያ ማዖም ጎሜ ማዼያ ማዔቴ ኑ ዓዳሢ ኮይላ ማዒ ኑ ዛሎ ጌስታይ ዓኣኔ፤ ዒዚያ ፂሎ ማዔ ዬሱስ ኪሪስቶሴኬ። 2ኑኡኮ ጎማ ዓቶም ጌይንታሢ ዒዛናኬ፤ ያዺ ማዓሢ ኑ ጎሞ ሌሊቱዋንቴ ዓጮ ዓሶ ቢያሢሲኬ። 3ፆኦሲኮ ዓይሢፆ ኑ ኩንሣያ ማዔቴ ኑ ዒዛ ዔራያ ማዒፆ ዬያና ኑ ጎናሲ ዔራንዳኔ። 4«ፆኦሲ ታ ዔራኔ» ጌይ ጌይ ዒዛኮ ዓይሢፆ ኩንሡዋይ ዓኣቶ ዬይ ሉኡዚ ዓሲኬ፤ ጎኑሞዋ ዒዛይዳ ባኣያኬ። 5ጋዓንቴ ፆኦሲ ቃኣሎም ዓይሢንታሢ ቢያ ፆኦሲ ጉቤ ዒናፓ ናሽካኔ፤ ጎኔና ኑኡኮ ፆኦሲ ዓሲ ማዒፃ ዔርታሢ ዬያናኬ። 6«ፆኦሲና ታ ናንጋኔ» ጋዓ ዓሲ ኪሪስቶሴ ናንጌ ጎይፆ ናንጋንዳያ ኮይሳኔ። 7ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ሃይ ታ ዒንሢም ፃኣፓ ኪኢታ ቤርታፓ ዓርቃዖ ዒንሢ ዔራያ ሃሣ ናንጌያ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓኪቱዋሴ፤ ሃይ ናንጌ ዓይሢፃ ቤርታ ዒንሢ ዋይዜ ቃኣሎኬ። 8ማዔቴያ ኪሪስቶሴ ናንጎና ዒንሢ ናንጎናይዳ ጎኔ ማዒ ጴዼ፥ ዓኪ ኪኢታ ታ ዒንሢም ፃኣፓኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዹማ ባይቂ ጎኑሞ ፖዒ ፖዒ ፖዒ ዓኣሢሮኬ። 9«ፖዒዳ ታ ናንጋኔ» ጌዒ ጌዒ ፔ ዒሻሢና ፔ ሚሼሎና ዒፃሢ ሃጊ ዹማ ዓኣኔ። 10ፔ ዒሻሢና ፔ ሚሼሎና ናሽካሢ ቢያ ፖዒዳ ናንጋያኬ፤ ዒዛ ዛሎና ዓሲ ዻቢንቲ ጎሜይዳ ጌላዓኬ። 11ፔ ዒሻሢና ፔ ሚሾና ዒፃሢ ጋዓንቴ ዹሚዳ ናንጋኔ፤ ሃሣ ዹሞይዳኣ ሃንታኔ ዹማ ዓኣፖ ዒዛኮ ባይዜሢሮ ዒ ዓኣዻ ቤዞዋ ዔሩዋያኬ። 12ታ ናይዮቴ! ጎማ ዒንሢኮ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ዓቶም ጌይንቴሢሮ ታ ዒንሢም ፃኣፓኔ። 13ዓዶንሢዮቴ! ቤርታፓ ዓኣሢ፥ ዒዛ ዒንሢ ዔሬሢሮ ታ ዒንሢም ፃኣፓኔ። ዼጌዞቴ! ፑርታሢ ዒንሢ ባሼሢሮ ታ ዒንሢም ፃኣፓኔ። 14ናይዮቴ! ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ዒንሢ ዔሬሢሮ ታ ዒንሢም ፃኣፓኔ። ዓዶንሢዮቴ! ቤርታኣፓ ዓኣሢ፥ ዒዛ ዒንሢ ዔሬሢሮ ታ ዒንሢም ፃኣፓኔ። ዼጌዞቴ! ዶዲ ዒንሢ ማዔሢሮ፥ ፆኦሲ ቃኣሎናኣ ዒንሢ ዶዲ ዓኣሢሮ ሃሣ ፑርታሢያ ዒንሢ ባሼሢሮ ታ ዒንሢም ፃኣፓኔ። 15ሃያ ዓጮንታ ሃያ ዓጮይዳ ዓኣ ዓይጎ ባኣዚያ ናሽኪፖቴ፤ ዓጮ ናሽካ ዓሲ ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ናሽኩዋያኬ። 16ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓሲኮ ፑርታ ሱኡኬ፥ ዓኣፒም ኮሽካ ባኣዚና ዓሲ ሄርሺንቲሳ ባኣዚ ሃያ ዓጫፓ ማዓንዳኣፓዓቴም ፆኦሲ፥ ዓዳሢዳፓቱዋሴ። 17ሃያ ዓጮና ሃካ ዓኣ ፑርቶ ሱኡካ ባይቃንዳኔ፤ ፆኦሲ ማሊፆ ኩንሢ ናንጋሢ ጋዓንቴ ናንጊና ናንጋንዳኔ። 18ታ ናይዮቴ! ሃይ ጋፒንሢ ዎዴኬ፤ «ኪሪስቶሴ ዒፂ ማካይ ሙካንዳኔ» ጌይንቴሢ ዒንሢ ዋይዜኔ፤ ሃሢያ ሃይሾ ኪሪስቶሴ ዒፂ ማካይ ሚርጌ ኬስኬኔ። ያዺ ማዒፆና ሃይ ጋፒንፆ ዎዶ ማዔሢ ኑ ዔራኔ። 19ዔያታ ኬስኬሢ ኑ ባኣካፓኬ፤ ማዔቴያ ቤርታ ዔያታ ጎኔ ኑኡና ዎላ ዓኣያቱዋሴ፤ ዎንዴ ዔያታ ጎኔ ኑኡና ዎላ ዓኣያ ማዒ ዓኣቴ ኑኡና ዎላ ዶዲ ናንጌያ ናንዳንቴኬ፤ ቢያሢ ጎኔ ኑኡና ዎላ ማዒባኣያ ማዔሢ ዔያቶኮ ዔርታንዳጉዲ ኑ ባኣካፓ ዔያታ ዱማዺ ኬስኬኔ። 20ዒንሢዳ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ዓያኖ ጌኤዦ ኬይሴሢሮ ዒንሢ ቢያሢ ጎኔ ባኮ ዔራኔ። 21ታኣኒ ዒንሢም ፃኣፓሢ ጎኔ ባኮ ዒንሢ ዔሩዋኣሢሮቱዋሴ፤ ዒንሢ ጎኔ ባኮ ዔዔራኔ፤ ጎኔይዳ ሉኡዙሞ ባኣዚ ባኣሢያ ዒንሢ ዔራኔ። 22ዓካሪ ዬሱሴ፦ «ሜሲሄ» ማዔሢ «ታ ዔሩዋሴ» ጋዓሢዳፓ ዓታዛ ሉኡዚ ጎዖሢ ዖናዳይ? ፆኦሲ ዓዳሢና ናዓሢና «ታ ዔሩዋሴ» ጋዓሢ ቢያ ኪሪስቶሴ ዒፂ ማካሢኬ። 23ናዓሢ «ታ ዔሩዋሴ» ጋዓሢ ዓዳሢያ ዔሩዋያኬ፤ ናዓሢ ጉሙርቃሢ ዓዶዋ ጉሙርቃኔ። 24ዒንሢኮ ጋዓንቴ ቤርታ ዒንሢ ዋይዜ ቃኣላ ዒና ዓኣያ ማዖንጎ፤ ያዺ ማዔቴ ዒንሢኮ ናዓሢና ዓዶና ዎላ ፔቱሞ ዓኣያ ማዓንዳኔ። 25ዬይ፤ ኪሪስቶሴ ኑም ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ናንጊና ናንጎኬ። 26ዒንሢ ጌሺ ዻቢሳ ዓሶ ዛሎና ሃያ ታ ዒንሢም ፃኣፔኔ፤ 27ጋዓንቴ ኪሪስቶሴይዳፓ ዒንሢ ዔኬ ዓያና ዒንሢዳ ናንጋሢሮ ሜሌ ዖኦኒያ ዒንሢ ዔርዛንዳያ ኮይሱዋሴ፤ ዒዚ ቢያ ባኣዚ ዒንሢ ዔርዛንዳኔ፤ ዒዚ ዒንሢ ዔርዛንዳሢ ጎኔ ባኣዚ ማዓንዳኣፓዓቴም ሉኡዙሞቱዋኣሢሮ ዒዚ ዒንሢ ዔርዛ ጎይፆማ ኪሪስቶሴና ናንጉዋቴ። 28ዓካሪ ታ ናይዮቴ! ዒዚ ሙኪ ጴዻ ዎዶና ኑኡኒ ዒጊጩዋዖ ጫርቂ ዒዛ ኑ ዛጋንዳጉዲና ዒ ሙካኣና ኑ ቦርሲንቱዋጉዲ ዒዛና ናንጉዋቴ፤ 29ዒዚ ፂሎ ማዔሢ ዒንሢ ዔሬቴ ፂሎ ማዻሢ ቢያ ፆኦሲ ናይ ማዓሢ ዔሩዋቴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\