ዮሓኒሴ ኪኢቶ 1 3

1«ፆኦሲ ናይ» ኑ ጌይንታንዳጉዲ ዓዳሢ ዎዚጉዴ ናሹሞና ኑና ናሽኬቴ ሂንዳ ዛጉዋቴ! ጎኔ ኑ ፆኦሲ ናኣቶኬ። ዓጫ ዒዛ ዔሪባኣሢሮ ኑናኣ ዔሩዋሴ። 2ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ሃሢ ኑኡኒ ፆኦሲ ናይኬ፤ ሃጊ ኑ ዎይታንዳቴያ ዔርቲባኣሴ። ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ሙኪ ጴዻ ዎዶና ጎኔና ኑ ዒዛ ዛጋንዳሢሮ ዒዛ ኑ ማላንዳሢ ኑ ዔራኔ። 3ዬይ ያዺ ማዓንዳያታሢ ኪሪስቶሴ ዛሎና ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሣሢ ቢያ ኪሪስቶሴ ጌኤሺ ማዔሢጉዲ ፔና ጌኤሻኔ። 4ጎሜ ማዻሢ ቢያ ፆኦሲኮ ዎጎ ዑሣ ዓኣዻኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ጎሜ ጌይሢ ፆኦሲ ዎጎኮ ዑሣ ዓኣዺሢታሢሮኬ። 5ኪሪስቶሴ ዓሲኮ ጎሞ ጌኤሻኒ ሙኪ ጴዼሢና ዒዛኮ ጎሜ ባኣያታሢ ዒንሢ ዔራኔ። 6ዬያሮ ኪሪስቶሴና ናንጋ ዓሲ ቢያ ጎሜ ማዺ ማዺ ናንጉዋሴ፤ ጎሜ ማዺ ማዺ ናንጋ ዓሲ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ዛጊባኣያኬ፤ ሃሣ ዔሪባኣያኬ። 7ታ ናይዮቴ! ዖኦኒያ ዒንሢ ጌሺ ዻቢሱዋጉዲ፤ ኪሪስቶሴ ፂሎ ማዔሢጉዲ ፂሎ ማዾ ማዻሢ ቢያ ፂሎኬ። 8ፃላሄ ቤርታኣፓ ዓርቃዖ ጎሜ ማዻያታሢሮ ጎሜ ማዻሢ ቢያ ፃላሄ ናይኬ። ፆኦሲ ናዓሢ ሙኪ ጴዼሢ ፃላሄኮ ማዾ ባይዛኒኬ። 9ፆኦሲ ናይ ማዔያ ጎሜ ማዺ ማዺ ናንጉዋሴ፤ ሃሣ ማዺ ማዺ ናንጋኒያ ዳንዳዑዋሴ። ዎይቲ ጌዔቴ ፆኦሲ ማሊፃ ዒዛይዳ ናንጋሢሮና ፆኦሲ ናይ ዒ ማዔሢሮኬ። 10ፆኦሲ ናኣቶና ፃላሄ ናኣቶና ዱማዺ ዔርታሢ ዬያናኬ፤ ፂሎ ማዾ ማዹዋያ፥ ሃሣ ፔኤኮ ዒሻሢንታ ሚሾንታ ናሽኩዋኣሢ ቢያ ፆኦሲ ናይቱዋሴ። 11ቤርታኣፓ ዒንሢ ዋይዜ ኪኢታ፦ «ዎሊ ኑ ናሽኮም» ጋዓያኬ። 12ፃላሄ ዓሲ ማዒ ፔ ጌርሲ ዎዼ፥ ቃኣዔኤሌጉዲ ማዓንዳያ ኑም ኮይሱዋሴ፤ ዒዚ ፔኤኮ ጌርሲ ዓይጎሮ ዎዼይ ጌዔቴ ዒዛኮ ማዻ ፑርታ ማዔሢሮና ጌርሲ ማዻ ፒዜ ማዔሢሮኬ። 13ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓጫ ዒንሢ ዒፄቶ ዲቃቲ ሄርሺፖቴ። 14ኑኡኒ ኑ ዒሾንሢና ኑ ሚሾንሢና ናሽካሢሮ ሃይቢፓ ናንጊ ባንሢ ኑ ፒንቄሢ ኑ ዔራኔ፤ ናሹሞባኣ ዓሲ ሃይቄያ ማዒ ናንጋኔ። 15ፔ ዒሻሢና ፔ ሚሾና ዒፃሢ ቢያ ዓሲ ሼምፖ ዎዻያኬ፤ ዓሲ ሼምፖ ዎዻ ዓሲኮ ናንጊና ናንጊ ባኣሢ ዒንሢ ዔራኔ። 16ናሹሞ ዓይጎ ማዔቴያ ኑ ዔራሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፔ ሼምፓሢ ኑም ዓኣሢ ዒንጌሢሮኬ፤ ኑኡኒ ሃሣ ኑ ሼምፓሢ ኑ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታ ዛሎ ዓኣሢ ዒንጋንዳያ ኮይሳኔ። 17ዓሲ ሃያ ዓጮይዳ ፔኤኮ ቆሎ ዓኣንቴ ሜታዼ ዓሲ ዛጋዖ ሚጪንቲባኣቴ «ፆኦሲ ናሽካኔ» ዎይቲ ጋዓኒ ዳንዳዓይ? 18ታ ናይዮቴ! ኑኡኮ ናሹማ ጎኔ፥ ሃሣ ማዾና ጴዻያ ማዖንጎ፤ ዻንጋና ኬኤዚሢና ሌሊ ማዖፓ። 19ዬያና ኑ ጎኑሞ ዓሲ ማዒፆንታ ፆኦሲ ቤርቶ ዓልቱዋዖ ጉሙርቂ ኑ ሺኢካኒ ዳንዳዓሢ ኑ ዔራኔ። 20ኑኡኮ ዒና ፑርቶ ማዾ ኑ ማዻሢ፦ «ዻባኔ» ጌዔቴያ ፆኦሲ ኑኡኮ ዒናፓ ዑፃ ማዔሢ፤ ሃሣ ቢያ ባኣዚ ዔራያ ማዔሢ ኑ ዔራኔ። 21ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ዒና ኑኡኮ ዻቢንቶ ኑም ኬኤዙዋያ ማዔቴ ፆኦሲ ቤርቶይዳ ዓልቱዋያ ኑ ማዓንዳኔ። 22ፆኦሲኮ ዓይሢፆ ኑ ኩንሣያና ዒዛ ዎዛሳ ባኣዚ ኑ ማዻያ ማዔሢሮ ኑ ዒዛ ሺኢቃ ባኮ ቢያ ዒዛይዳፓ ኑ ዔካንዳኔ። 23ዒዛኮ ዓይሢፃ ዒዛኮ ናዓሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ኑ ጉሙርቃንዳጉዲና ሃሣ ኪሪስቶሴያ ኑና ዓይሤ ጎይፆ ዎሊ ኑ ናሽካንዳጉዲኬ። 24ፆኦሲ ዓይሢፆ ኩንሣሢ ቢያ ፆኦሲና ናንጋኔ፤ ፆኦሲያ ዒዛይዳ ናንጋኔ። ፆኦሲ ኑጊዳ ናንጋሢ ኑ ዔራሢ ዒዚ ኑም ዒንጌ ዓያኖናኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\