ዮሓኒሴ ኪኢቶ 1 4

1ዒጊኖንሢዮቴ! ዓጮይዳ ሚርጌ፥ ሉኡዙሞና ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ማላ ዓሲ ኬስኬሢሮ ዓያኖ ቢያ ጎኔ ዓያናኬ ጌይፖቴ፤ ዬያይዳፓ ዺቦ ዓያና ፆኦሲፓታቴያ ቱዋቴያ ዱማሲ ዔራኒ ዛጉዋቴ። 2ፆኦሲ ዓያኖ ዱማሲ ዒንሢ ዔራኒ ዳንዳዓሢ ያዺኬ፤ ዬይያ፦ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዓሲ ማዒ ጴዼሢ ማርካዻ ዓያና ፆኦሲ ዓያናኬ፤ 3ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዓሲ ማዒ ጴዼሢ ማርካዹዋ ዓያና ፆኦሲ ዓያናቱዋሴ፤ ዬይ ዓያና «ሙካንዳኔ» ጌይንቴም ዒንሢ ዋይዜ፥ ኪሪስቶሴ ዒፃሢ ዓያኖኬ፤ ዬይ ሃሢያ ዓጮይዳ ዓኣኔ። 4ታ ናይዮቴ! ዒንሢ ፆኦሲሮኬ፤ ዒንሢዳ ዓኣ ዓያና ዓጮይዳ ዓኣ ዓያኖይዳፓ ባሼኬ፤ ዬያሮ ሉኡቂ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛያ ማላ ዓሶ ዒንሢ ባሼኔ። 5ዔያታ ሃያ ዓጮሮ ማዔሢሮ ዔያታ ኬኤዛሢ ሃያ ዓጮ ባኣዚኬ፤ ሃይ ዓጫኣ ዔያቶሲ ዋዋይዛኔ። 6ኑኡኒ ጋዓንቴ ፆኦሲሮኬ፤ ፆኦሲ ዔራሢ ቢያ ኑኡሲ ዋይዛንዳኔ፤ ፆኦሲሮ ማዒባኣሢ ኑ ጋዓሢ ዋይዛዓኬ። ጎኑሞ ዓያኖና ሉኡዙሞ ዓያኖና ዱማሲ ኑ ዔራንዳሢ ዬያናኬ። 7ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ናሹሞ ፆኦሲዳፓ ማዔሢሮ ዎሊ ኑ ናሽኮም፤ ዬያይዴቴ ኑ ፆኦሲ ናይኬ፤ ፆኦሲያ ኑ ዔራኔ። 8ፆኦሲ ዓሲ ናሽካያታሢሮ ናሹሞ ባኣሢ ፆኦሲ ዔሩዋያኬ። 9ፔኤኮ ናዓሢ ዛሎና ናንጊ ኑ ዴንቃንዳጉዲ ፆኦሲ ፔቴ ናዖ ዓጮ ዳኬኔ፤ ዬያና ፆኦሲኮ ናሹማ ዎዚጉዴያታቴያ ኑም ፔጋዺ ዔርቴኔ። 10ኑኡኒ ፆኦሲ ናሽኬሢሮቱዋንቴ ዒዚ ኑና ናሽኪ፥ ጎማ ኑኡኮ ዓቶም ጌይንታንዳጉዲ ፔኤኮ ናዖ ዳኬኔ፤ ናሹሞ ጌይፃ ያዺኬ። 11ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ፆኦሲ ኑና ዬያይዲ ናሽኬያ ማዔቴ ኑ ዎሊ ናሽካንዳያ ኮይሳኔ። 12ፆኦሲ ዛጌ ዓሲ ፔቴታዖ ባኣሴ። ኑኡኒ ዎሊ ናሽኬቴ ፆኦሲ ኑኡና ዎላ ናንጋንዳኔ፤ ዒዛ ናሹማኣ ጎኔና ኑ ዒና ዓኣያ ማዓንዳኔ። 13ፆኦሲ ፔኤኮ ዓያኖ ኑማኣ ዒንጌሢሮ ኑኡኒ ዒዛና ናንጋሢንታ ዒዚያ ኑኡና ናንጋሢ ኑ ዔራኔ። 14ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ዓጮ ዻቂሻሢ ማሂ ፔ ናዓሢ ዳኬሢ ኑ ዛጌኔ፤ ሃሣ ኑ ማርካዻኔ። 15ዬሱሴ ፆኦሲ ናይ ማዔሢ ማርካዻ ዓሲዳ ቢያ ፆኦሲ ናንጋኔ፤ ዒዚያ ፆኦሲና ናንጋኔ። 16ዬያሮ ፆኦሲ ኑና ናሽካ ናሹሞ ኑ ዔራኔ፤ ሃሣ ኑ ጉሙርቃኔ። ፆኦሲ ዓሲ ናሽካያኬ፤ ናሹሞ ዓኣ ዓሲ ፆኦሲና ናንጋኔ፤ ፆኦሲያ ዒዛና ናንጋኔ። 17ኑኡኒ ጎኔና ዎሊ ናሽኬቴ፥ ሃሣ ኪሪስቶሴ ናንጌ ጎይፆ ሃያ ዓጮይዳ ኑ ናንጌቴ ጋፒንፆ ዎጎ ኬሎና ኑ ሂርጉዋዖ ዒዛ ቤርቶ ሺኢካንዳኔ። 18ናሹሞ ዓኣያታቴ ሂርጋ ባኣሴ፤ ጎኔ ናሹሞ ዒዞ ኬሎና ሂርጎ ባይዛንዳኔ፤ ሂርጋ «ፑርታና ዎጊሳንዳኔ» ጌይ ማሊሢዳፓ ሙካሢሮ ሂርጋ ዓሶኮ ናሹማ ኩሙሢ ናሹሞቱዋሴ። 19ፆኦሲ ቤርታዺ ኑና ናሽኬሢሮ ኑ ዒዛ ናሽካኔ። 20«ፆኦሲ ታ ናሽካኔ» ጌይ ጌይ ፔ ዒሻሢና ፔ ሚሼሎና ዒፃሢ ሉኡዚ ዓሲኬ፤ ዒ ዴንቃ ፔ ዒሻሢና ፔ ሚሼሎና ናሽኪባኣያ ማዔቴ ዒ ዴንቁዋ ፆኦዛሢ ናሽካኒ ዳንዳዑዋሴ። 21ዬያሮ ኪሪስቶሴ ኑም ዓይሤ ዓይሢፃ፦ «ፆኦሲ ናሽካሢ ፔ ዒሻሢንታ ፔ ሚሼሎንታ ናሽኮንጎ» ጋዓያኬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\